Cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương” đề cao trách nhiệm, lan tỏa, khơi dậy tinh thần nêu gương; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương”.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tu dưỡng đạo đức cách mạng là nhiệm vụ căn cốt của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

ho chi minh neu guong
Cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương”.

Quán triệt tư tưởng của Người về xây dựng Đảng, trong tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ là Đảng ta luôn đề cao vấn đề “nêu gương, gương mẫu” của cán bộ, đảng viên.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương” vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành gồm 2 phần: “Hồ Chí Minh về nêu gương và trách nhiệm nêu gương”, “Quy định của Đảng về nêu gương và trách nhiệm nêu gương”.

Với gần 130 trang, cuốn sách gồm những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm đề cao trách nhiệm, lan tỏa, khơi dậy tinh thần nêu gương, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên./.

Tin, ảnh: Huy Lê

Theo Hochiminh.vn

Thanh Huyền (st)

Bài viết khác: