Thứ hai, 15/04/2024

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên cả nước.

lua chon can bo
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết đã nêu toàn bộ thành tựu vượt bậc do Đảng lãnh đạo đất nước đạt được; đồng thời xác định những khó khăn, thách thức mà Đảng ta phải đối mặt; những thời cơ phải nắm bắt; nhiệm vụ trọng tâm, chính, cốt yếu; nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và yêu cầu cần phải quyết tâm, thực hiện tốt hơn nữa từ Trung ương tới từng tổ chức đảng, đảng viên và toàn dân, đưa nước ta ngày càng phát triển.

Qua bài viết, Tổng Bí thư còn đề ra những chủ trương, đường lối quan trọng nhằm phát huy thuận lợi, tận dụng thời cơ để vượt qua thách thức, trong đó giải pháp mang tính quyết định là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng…

Chúng ta đang chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Thiết nghĩ mỗi tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, vận dụng thật tốt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc đã được Đảng ta tổng kết.

Từng tổ chức đảng cần nhận thức rõ bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030. Trước hết, tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được đó chính là động lực nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn…

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải thấm nhuần tư tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm kỷ cương, liêm chính; sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực của mình; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vì lợi ích của tập thể của nhân dân và của đất nước; với vai trò, vị trí của mình luôn thể hiện tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, lan tỏa tinh thần này đến thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp, từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đặc biệt là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, nêu gương sáng để lôi cuốn quần chúng tin và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Đội ngũ những người trí thức mong muốn bài viết của Tổng Bí thư sẽ lan tỏa và in dấu sâu đậm trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên, cá nhân, tổ chức về trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, lịch sử vẻ vang của dân tộc, quê hương, đất nước anh hùng; phát huy truyền thống, góp phần thực hiện thành công con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

 

TS Hoàng Đức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo Báo Nhân Dân

Thanh Huyền (st)

Bài viết khác: