Cùng với tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18/6/2020, Chi đoàn cơ sở Liên cơ quan thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022. Về dự Đại hội là các đoàn viên thanh niên từ các cơ quan khác nhau trong Bộ Tư lệnh, nhưng tất cả đều thể hiện một quyết tâm được mang trí tuệ, sức lực của mình vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xứng đáng là những đoàn viên thanh niên được công tác bên Lăng Bác Hồ kính yêu.

Chi đoàn với nhiều nhiệm vụ khác nhau

Chi đoàn cơ sở Liên cơ quan là tổ chức đoàn cơ sở 1 cấp, bao gồm đoàn viên thanh niên của 3 cơ quan: Tham mưu, kỹ thuật, hậu cần và các ban trực thuộc Bộ Tư lệnh. Tuy số lượng đoàn viên thanh niên không đông, nhưng hầu hết đoàn viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng ở các cơ quan của Bộ Tư lệnh. Qua tìm hiểu được biết, từ năm 2012, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Đoàn 969 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đoàn trong Bộ Tư lệnh, Chi đoàn cơ sở Liên cơ quan được thành lập gồm đoàn viên của cơ quan tham mưu, kỹ thuật, hậu cần và các Ban: Tài chính, Vật tư, Khoa học quân sự và Công nghệ thông tin, do Đảng ủy Phòng Tham mưu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.

Điều kiện thuận lợi là 90% đoàn viên thanh niên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, là đảng viên đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn, có trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt huyết trong các hoạt động. Tuy nhiên, do công việc khác nhau, điều kiện sinh hoạt phân tán nên các hoạt động của tuổi trẻ không được thống nhất, tập trung. Nhiều đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như công tác vận tải, quân y, công nghệ thông tin, truyền thanh, truyền hình, tài chính, vật tư... nên cũng chi phối đến các hoạt động của Chi đoàn. Từ thực tiễn đó, cấp ủy Đảng các cấp đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Đảng ủy Đoàn 969 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đã thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực; chăm lo giải quyết những nhu cầu chính đáng của thanh niên. Nội dung kế hoạch công tác thanh niên hàng năm đã được thể hiện trong kế hoạch chung của đơn vị, đặt dưới sự điều hành của người chỉ huy, đồng thời luôn tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí hoạt động để Chi đoàn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Do đó, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Liên cơ quan luôn đạt được những kết quả tốt, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư lệnh, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội

Đồng chí Đại úy Trần Đăng Luân, Bí thư Chi đoàn cho biết: Cùng với các tổ chức đoàn trong toàn Bộ Tư lệnh, không khí thi đua trong Chi đoàn cơ sở đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên thể hiện trách nhiệm của mình với cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được đảm nhiệm”.

Báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được tổ chức thực hiện nghiêm túc; quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác thanh niên. Nội dung và chương trình hành động của Chi đoàn trong từng thời kỳ cụ thể, sát với đặc điểm tình hình của cơ quan đơn vị. Chi đoàn hàng năm đạt vững mạnh. Hiệu quả của công tác đoàn và phong trào thanh niên đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi đoàn xác định 6 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để chi đoàn xung kích thực hiện trên các mạt hoạt động công tác.

Từ diễn đàn của Đại hội, chúng tôi ghi nhận những ý kiến tâm huyết của đoàn viên thanh niên hiến kế xây dựng nghị quyết đại hội, để tổ chức đoàn thực sự là đội dự bị tin cậy của tổ chức đảng, là đội quân xung kích cách mạng, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phạm Văn Huấn mang đến đại hội những ý kiến về việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người cán bộ đoàn. Theo đó, người cán bộ đoàn phải biết nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy định hướng tư tưởng, hành động cho đoàn viên. Đội ngũ cán bộ đoàn phải biết gắn hoạt động của tuổi trẻ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bởi thực tế đoàn viên của chi đoàn là lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, do đó phải luôn luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp, năng động, sáng tạo vận động, tập hợp đoàn viên xung kích thực hiện nhiệm vụ đó. Ngoài ra, người cán bộ đoàn phải biết phát huy trí tuệ tập thể, tìm tòi sáng tạo trong việc xây dựng và triển khai phong trào đoàn, không thụ động chờ cấp ủy “chỉ việc, đặt tên”.

Đoàn viên Nguyễn Thùy Linh thì hiến kế về việc tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên của tổ chức đoàn, theo đó tổ chức đoàn mà trực tiếp là Ban chấp hành phải lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên. Phải đa dạng hóa các hoạt động của đoàn, theo hướng phù hợp với tâm lý lứa tuổi, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đoàn thanh niên phải có nhiều biện pháp để thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên. Còn theo đoàn viên Nguyễn Thanh Hiệp, trước những yêu cầu đổi mới từ đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn, đòi hỏi chất lượng của tổ chức đoàn phải nâng lên. Với thế mạnh trên 90% đoàn viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các phong trào hành động cách mạng của Chi đoàn sẽ đạt được nhiều thành tích, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chi đoàn cần phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để ứng dụng vào trong các nhiệm vụ được giao.

phat huy vai tro xung kich 2
Đồng chí Đại tá Lâm Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Lâm Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu ghi nhận, biểu dương những kết quả của tuổi trẻ Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong khối cơ quan, nhất định chi đoàn sẽ đạt được những thành tích cao hơn, đáp ứng được sự tin tưởng của Đảng ủy, chỉ huy cơ quan. Nhiệm kỳ tới, đồng chí cũng yêu cầu tổ chức đoàn phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp trong đoàn viên, thanh niên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của chỉ huy các cơ quan, chủ động phối hợp với các tổ chức quần chúng xây dựng và thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, mang tính đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

phat huy vai tro xung kich 3
Chỉ huy các cơ quan tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi đoàn cơ sở Liên cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2022 là Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể đoàn viên thanh niên khối cơ quan Bộ Tư lệnh, với mục tiêu “Tuổi trẻ Chi đoàn cơ sở Liên cơ quan thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đó cũng chính là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chỉ huy các cấp vào thế hệ trẻ của đơn vị./.

Trần Duy Hưng

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

58949366
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6454
83496
598637
58949366