Thứ năm, 22/02/2024

VBPQ do Nhà nước ban hành

THÔNG TƯ Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

THÔNG TƯSố: 11/2013/TT-BLĐTBXH

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC NHẸ ĐƯỢC SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI LÀM VIỆC

THÔNG TƯ Số: 74/2013/TT-BTC

QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN CHI PHÍ VÀ THỰC HIỆN VIỆC CẤP, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ LỄ QUỐC TANG, LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC, LỄ TANG CẤP CAO

THÔNG TƯ Số: 09/2013/TT-BTP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGHỊ ĐỊNHSố: 16/2013/NĐ-CP Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

PHÁP LỆNH

NGOẠI HỐI CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 28/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005;

Pháp lệnh này quy định về hoạt động ngoại hối.

 

 

 

LUẬT
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

  
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật phòng, chống thiên tai.

LUẬT

PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống khủng bố.