Thứ năm, 22/02/2024

VBPQ do Nhà nước ban hành

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 03/2011/QH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

LUẬT TỐ CÁO

 

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI

 

LUẬT KHIẾU NẠI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số: 01/2012/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

PHÁP LỆNH

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số: 03/2012/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 16  tháng 04  năm 2012

 

PHÁP LỆNH

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

 

NGHỊ QUYẾT
TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992