Thứ năm, 22/02/2024

VBPQ do Nhà nước ban hành

VĂN BẢN HỢP NHẤT

PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi:

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC

LUẬT

TỔ CHỨC QUỐC HỘI

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm

pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất

văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực

 

1.moi gop y du thao HPNgày 23/11/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/1/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23-11-2012), kể từ ngày 02/01/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.

           

(Dự thảo) HIẾN PHÁPNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013)

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân

về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 28/12/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân

về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992