VBPQ do Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

 

ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

 

 

 

BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992  VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

Tải văn bản này tại đây.