Thứ hai, 15/04/2024

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đảng ta xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và mọi tầng lớp nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị” (1).

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. Yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, càng đòi hỏi Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp phải nâng cao chất lượng hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò tầm quan trọng và hiệu quả từ các mô hình bổ trợ học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động sát thực, cụ thể; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường như: Vận dụng linh hoạt các hình thức giáo dục chính trị:Thông qua giáo dục chính trị tại đơn vị đã kết hợp, phát huy tốt vai trò, công năng của các mô hình sáng kiến như mô hình về “Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”; mô hình “Giờ giảng kiểu mẫu”, “Giờ học thanh niên”, “Câu lạc bộ lý luận trẻ”, “Kíp xe mẫu mực”, “Tổ thợ quyết thắng”;... thông tin chuyên đề do cấp trên quy định và các chuyên đề do Nhà trường tự xác định, xây dựng để nâng cao chất lượng, hiệu quả học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bên cạnh đó tổ chức tốt các hoạt động như: Tọa đàm, trao đổi, thi tìm hiểu, thi kể chuyện về Bác; văn hóa, văn nghệ; giao lưu kết nghĩa; tuyên dương gương người tốt, việc tốt; hàng ngày phát tin tuyên truyền về “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” và “Mỗi ngày một việc làm tốt” trên truyền thanh nội bộ của Nhà trường; tổ chức học tập, tham quan Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân đội; “Hành quân về nguồn”; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, coi trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Phong trào thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt; … Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội và Nhà trường; khơi dậy, củng cố lòng nhân ái, biết sống có nhân nghĩa; giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mỗi quân nhân.

Thông qua hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Qua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đưa cán bộ, đảng viên và quần chúng đi học tập tham quan các mô hình tiêu biểu ở các đơn vị bạn và đặc biệt là về tham quan, học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Di tích Phủ Chủ tịch đây là một trung tâm nghiên cứu những tư liệu, hiện vật và di tích lịch sử có quan hệ trực tiếp đến đời sống và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Qua đó để tuyên truyền, giáo dục trực quan về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ trách nhiệm của mình, khi thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc tích cực, tự giác, sáng tạo trong công việc, phải tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; chủ động, tích cực, tu dưỡng rèn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năng lực quản lý, chỉ huy, giảng dạy, huấn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học được nâng cao. Báo cáo tổng kết hàng năm của Nhà trường đều đánh giá 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chức trách trong đó có hơn 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; học viên các khóa 100% tốt nghiệp ra trường vui vẻ lên đường nhận nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ trong Nhà trường gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; năm 2021 tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội cấp toàn quân đạt giải Nhì. Trong tham gia các hoạt động giúp đỡ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã không ngại khó khăn, gian khổ, tất cả vì nhân dân, cùng với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, là lực lượng xung kích, nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn,... Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, các đơn vị đã nhường doanh trại để đón và phục vụ nhân dân đến cách ly; hỗ trợ các địa phương khử khuẩn, khoanh vùng, dập dịch; góp phần cùng với toàn quân và cả nước thực hiện “mục tiêu kép”. Những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã khẳng định: Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm; ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; tinh thần tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Qua đó, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Trường chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì các cấp đã nắm bắt, nghiên cứu, rà soát, thấy được những vấn đề còn yếu, còn thiếu của cán bộ, đảng viên và quần chúng để xác định chủ trương, biện pháp tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực nhất. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng, định hướng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng phấn đấu, khuyến khích, động viên họ phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không ngừng phát triển hoàn thiện những phẩm chất, năng lực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình tổ chức hoạt động thực tiễn, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì và những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, phương pháp, tác phong công tác. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cán bộ chủ trì các cấp đã thực hiện tốt việc “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị, chức trách để cấp dưới noi theo. Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội; không để các thế lực phản động, cơ hội lợi dụng chống phá. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số: 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống “biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số: 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quânủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thông qua công tác giáo dục chính trị, đặc biệt là từ những mô hình bổ trợ học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã làm cho cán bộ, học viên, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa, thấm sâu và trở thành động lực quan trọng trong suy nghĩ, hành động của mỗi người; làm cho quá trình học tập và và làm theo trở thành nhu cầu, việc làm thường xuyên, thành phong trào sâu rộng trong mọi tổ chức, mọi lực lượng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và phương pháp, tác phong công tác của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường; phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao chất lượng con người, tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân - thiện - mỹ của cuộc sống. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Người là tấm gương giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân.

Cần thấy rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản hết sức quý báu: Tư tưởng Hồ Chí Minh; đạo đức Hồ Chí Minh; phong cách Hồ Chí Minh. Đó là di sản vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tỏa sáng trong từng việc làm, cử chỉ và mối quan tâm sâu sắc, ân cần đối với con người, với nhân dân, đất nước và nhân loại.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra yêu cầu cao, toàn diện. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, còn có không ít khó khăn, thách thức: Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội; mặt trái kinh tế thị trường, các hiện tượng tiêu cực của đời sống xã hội,... tác động không nhỏ đến việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân nói chung và ở Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp nói riêng. Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, cán bộ, học viên, chiến sĩ trong Nhà trường phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống cán bộ, chiến sĩ, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Thượng tá, ThS Ngô Văn Hà

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp

 Chú thích:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tậpI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 284.

Bài viết khác: