Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định “Xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh, trở thành đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội”. Đây là mục tiêu rất cao, thể hiện quyết tâm rất lớn của các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác xây dựng dựng Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

bai a tiep 3
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/QUTW ngày 08/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”, bám sát nghị quyết của Quân ủy Trung ương, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định các mục tiêu quan trọng về thực hiện nhiệm vụ chính trị về xây dựng đơn vị, trong đó có mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh, phấn đấu trở thành đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, nhiệm kỳ qua, các tổ chức đảng đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp để thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, trong đó đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở thực tế tình hình Đảng bộ, đơn vị, Đảng ủy Đoàn 969 đã ban hành định hướng “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo” và 3 mẫu mực về “tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động việc làm”; mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 mẫu mực”; thực hiện nội dung “Đoàn kết, nêu gương” trong đảng bộ, đơn vị; sửa đổi, bổ sung ban hành Tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với sự phát triển của nhiệm vụ. Thông qua các nội dung, biện pháp lãnh đạo đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiêm vụ, trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tạo bước phát triển toàn diện trên tất cả các mặt công tác.


bai anh tiep 2020 2
Đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


bai anh tiep 2020 3
Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện, nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nhiệm kỳ tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội cần tập trung triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới không chỉ là quyết tâm chính trị, mà còn là một việc làm thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng luôn luôn chủ động, đáp ứng được yêu cầu phát triển của nhiệm vụ. Những năm tới tình hình thế giới, khu vực biến động khó lường; tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển; yêu cầu về xây dựng Đảng bộ, đơn vị đặt ra những vấn đề mới, đòi hỏi cao hơn; cùng với những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua và từ mục tiêu, yêu cầu xây dựng Đảng bộ tiêu biểu đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên tự đổi mới, nhất là đổi mới về phương thức lãnh đạo cho phù hợp để không ngừng nâng cao năng lực, lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hai là, tăng cường củng cố sự đoàn kết trong đảng bộ, xây dựng đảng bộ, đơn vị thành một khối thống nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta, các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết thống nhất là một thuộc tính bản chất và cơ sở tạo nên sức mạnh của Đảng, để quy tụ, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ xuất hiện nhiều vấn đề mới cần tập trung giải quyết, trong đó có những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Để vượt qua được những khó khăn đó cần phải nêu cao được tinh thần đoàn kết, thống nhất. Đoàn kết trước hết là thể hiện sự nhất trí trong nhận thức và hành động, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lời nói và việc làm. Đoàn kết phải trên cơ sở thống nhất về tư tưởng và tổ chức, về lập trường và quan điểm, phải kiên định trong mọi tình huống, không dao động trước những khó khăn, phức tạp.

Ba là, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nội dung cơ bản quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Thực hành dân chủ nhằm phát huy cao độ trí tuệ, sức mạnh của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của đảng viên. Tuy nhiên thực hiện dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Dân chủ phải trên cơ sở chấp hành thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi đến bao biện, chủ quan, kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân thì đi đến thiếu trách nhiệm, kết quả là hỏng việc”.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên phải đề cao tự phê bình và phê bình, đây là biện pháp quan trọng để giúp cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Thực tế cho thấy nhiệm kỳ qua mặc dù đảng bộ, đơn vị còn có các vụ việc, nhưng do làm tốt tự phê bình và phê bình, nên đã kịp thời ngăn chặn được các sai phạm, phát hiện và khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đã xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật của Đảng.

Bốn là, đề cao việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt”, vì vậy để xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu thì nhất thiết phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu. Thực hiện nội dung đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp phải tự giác thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành; nêu gương mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự tận tâm với công việc; gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kỷ luật của Đảng; gương mẫu trong lời nói và việc làm, trong đấu tranh phòng, chống chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chấp hành và thực hiện nghiêm quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm của tổ chức. Thường xuyên nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, sống có nghĩa có tình; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.   

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

 Đây vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp quan trọng để xây dựng đảng bộ vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu. Vì vậy cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai sâu rộng, hiệu quả những nội dung trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Trong đó tập trung vào lựa chọn các nội dung cụ thể và xây dựng các mô hình học tập phù hợp với đặc thù của đảng bộ, đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt định hướng “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo” mô hình 3 mẫu mực về “tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động việc làm”; mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 mẫu mực” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Đảng bộ, đơn vị thực sự yên tâm công tác, gắn bó với nhiệm vụ, đơn vị; nêu cao trách nhiệm, ý thức tự giác, tự lực, tự cường, khơi dậy được sức mạnh tổng hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh, thực sự trở thành Đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ tới./.

Hải Tiếp

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

58973669
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
12610
107799
622940
58973669