cay hoa cay canh 13

Sanh

Tên khoa học: Ficus indica L.

Họ: Họ Dâu tằm - Moraceae.

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: