cay hoa cay canh 15

Đa

Tên khoa học: Ficus bengalensis.

Họ: Họ dâu tằm - Moraceae.

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: