cay hoa cay canh 14

Cần thăng

Tên khoa học: Limonia acidissima Linn.

Họ: Họ Cam - Rutaceae

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: