cay hoa cay canh 17

Chà là

Tên khoa học: Phonenix loureiri.

Họ: Họ Cau - Arecaceae.

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: