Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

39 hoc vien khoa hoc quan suChủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người đã để lại cho Đảng ta và dân tộc ta những di sản vô giá, đặc biệt là tư tưởng về đoàn kết quốc tế. 

38 hoc vien hau canChủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, tổ chức và rèn luyện Quân đội ta; những tư tưởng của Người là kim chỉ nam xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, Ngành Hậu cần quân đội nói riêng.

36 truong si quanChủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã để lại cho dân tộc ta và nhân loại hệ thống di sản vô cùng quý báu, góp phần định hướng sự phát triển của nhân loại.

35 di huanSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến biển, đảo và dành nhiều tình cảm cho nhân dân vùng biển đảo nói chung, Bộ đội Hải quân nói riêng. Sự quan tâm và tình cảm đó được thể hiện qua từng bài viết, từng lời căn dặn của Người khi đến thăm các địa phương hay các đơn vị Hải quân. Những lời di huấn của Người về bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, đã, đang và sẽ mãi là kim chỉ nam - chỉ đạo, định hướng sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.