Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

24 pac boCông tác giáo dục chính trị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng trong Quân đội; trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

23 Khu k9Những nơi Người đã từng sống và làm việc dù ở Việt Nam hay ở nhiều nơi trên thế giới, nay trở thành địa danh lịch sử - văn hóa để giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (Khu Di tích K9) là địa danh lịch sử - văn hóa như vậy. Nơi đây đã gắn liền với Bác sinh thời và khi Người đã đi xa.

22 khu nguyen sinh sacCông tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng; mặt hoạt động cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

21 tan traoKhu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước, Người đã chọn xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) làm Thủ đô Khu giải phóng, căn cứ địa cách mạng của cả nước.

20 ve atkThái Nguyên là tỉnh trung du, miền núi; trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội của khu vực Đông Bắc Bộ; địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, nơi đây là cái nôi của cách mạng, có An toàn khu Định Hóa (ATK Định Hóa), khu di tích đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam...

19 bo doi cu hoHồ Chí Minh - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chiến lược quân sự thiên tài, Người đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới.

18 bao tang ho chi minhTrong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo quan điểm của Người, cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh. Cách mạng muốn thành công là Đảng phải vững mạnh, Đảng muốn vững mạnh phải có lý luận soi đường và tất cả cán bộ, đảng viên cần phải hiểu và thực hành theo lý luận đó.

17 khu di tichChủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiêp vĩ đại của Người là một kho tàng di sản vô giá cần phải được nghiên cứu, vận dụng và phát huy.