Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

dai bieuThực hiện đường lối đổi mới trên lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (1998), khẳng định: Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước,… là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới.

bac ho voi bo doi pkkqSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Người vẫn dành cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân sự quan tâm sâu sắc.

cac dai bieu tham luan 6Thành phố Sài Gòn - nơi Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, được vinh dự mang tên Người - Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1979, Thành phố đã cải tạo và xây dựng ngôi Nhà Rồng làm “Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

ben nha rongViệt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời với những di sản văn hóa lịch sử vô giá. Di tích lịch sử, văn hóa là sản phẩm vật chất, nhưng cũng luôn chứa đựng yếu tố phi vật chất, thể hiện sức sáng tạo, đời sống tinh thần của nhân dân ta qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; góp phần giáo dục, nuôi dưỡng, lưu truyền bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

dong nguoi 1Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời nhưng Người vẫn sống mãi với non sông, đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân nước Việt. Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình cùng Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nơi hội tụ tình cảm của nhân dân và khách quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

doan chup luu niemLăng Bác, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh tạo thành một quần thể di tích đặc biệt giữa lòng Thủ đô Hà Nội,  với tên gọi Cụm di tích Lịch sử - Văn hoá Ba Đình.

lang bac 2023Hệ thống các di tích, khu lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh (gọi tắt là Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh) là bộ phận đặc biệt trong di sản vô cùng quý báu Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho dân tộc ta và rộng hơn là làm phong phú, sâu sắc văn hóa nhân loại. 

bac ho 1Các Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò quan trọng và có giá trị hết sức to lớn góp phần làm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.