Chỉ mục bài viết

1. Cuộc đời của Người là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy. Chưa bao giờ trên một mảnh đất hẹp như vậy, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại diễn ra một cuộc chiến đấu có tính chất quyết định vì loài người như cuộc chiến đấu mà đồng chí Hồ Chí Minh đã tiến hành để chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Việt Nam, chiến luỹ bất khả xâm phạm của cuộc đấu tranh cách mạng trên toàn thế giới và tấm gương cao cả về hy sinh, về khí phách anh hùng và danh dự.

Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt và vì vậy đồng chí như vẫn còn tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đến chiến thắng hoàn toàn và cuối cùng, chiến thắng này đã tới gần.

(Phiđen Caxtơrô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba)

2. Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ và là một nhà tư tưởng mácxít - lêninnít vĩ đại của thế giới.

Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử, với những tư tưởng và ý kiến đúng. Chính vì vậy mà đồng chí làm ra lịch sử.

Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thế giới vào lúc lịch sử loài người đang ở bước ngoặt có tính chất cách mạng nhất. Đồng chí là một nhà kiến trúc và tạo hình làm nên quá trình cách mạng thế giới. Người am hiểu một cách vô cùng sáng suốt phương hướng và mục tiêu của quá trình đó. Người biết rõ động lực và sức mạnh của nó.

...

Đối với đồng chí Hồ Chí Minh, những dòng nước chắn ngang nhau hay chảy ngược chiều thật sự trong cuộc sống chính là giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa giai cấp tư bản và giai cấp công nhân, giữa chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng chống đế quốc.

(Đồng chí Gớthôn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ)

3. Cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là ngọn đèn pha sáng ngời đối với những người cộng sản ở tất cả mọi nơi. Người đã khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, xây dựng nên một phong trào cộng sản mạnh mẽ ở Đông Dương, tập hợp nhân dân xung quanh Đảng, giáo dục nhân dân tinh thần không sợ sức mạnh của đế quốc và dũng khí tiến hành cuộc chiến đấu liên tục chống đế quốc cho đến khi giành được thắng lợi, giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế chân chính, và bằng sự hy sinh tận tụy hoàn toàn của Người vì sự nghiệp của nhân dân, Người và Đảng đã được nhân dân yêu mến, tin tưởng và kính trọng…

(Puxpa Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nêpan)

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sỹ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh.

...

Sự nghiệp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp cho Tổ quốc Việt Nam và cho phong trào cách mạng thế giới là vô cùng to lớn.

(Hoàng thân Xuphanuvông, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào)

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử các dân tộc Đông Dương và tất cả các dân tộc Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh như là tượng trưng cho cuộc đấu tranh yêu nước giành độc lập dân tộc.

Được nhân dân kính mến, được các bạn hữu khâm phục, được kẻ thù tôn trọng, Người là một trong những nhân vật hoạt động chính trị và là lãnh tụ nhân dân cao quý nhất của thế kỷ này.

(Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia)

6. Đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời tuyệt vời và toàn bộ tài năng của người chiến sỹ cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh vì tương lai xán lạn của nhân dân mình, vì thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin.

...

Nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và kiên cường, đức tính giản dị và nhân đạo của đồng chí Hồ Chí Minh làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô)

7. Việc qua đời của người chiến sỹ xuất sắc Hồ Chí Minh là một tổn thất to lớn của tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho tự do và độc lập. Cuộc đời đấu tranh của vị lãnh tụ anh hùng Hồ Chí Minh là một tấm gương sinh động đối với chúng tôi.

(Yátxe Araphát, Chủ tịch tổ chức giải phóng Palextin)

8. Sự nghiệp đấu tranh kiên cường và những đóng góp vô giá của Người cho chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc và hòa bình sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tất cả mọi người.

(Tômômi Narita, Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản)

9. Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hòa bình của mọi người trên khắp nơi trên thế giới, sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội phục hưng ARập)

10. Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính mến của nhân dân Việt Nam anh em và Đảng Lao động Việt Nam, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người chiến sỹ kiên cường chống áp bức và bóc lột của bọn tư bản, chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Anbani, Đoàn Chủ tịch Quốc hội nhân dân nước Cộng hòa nhân dân Anbani, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà nhân dân Anbani)

11. Hồ Chí Minh đã hiến dâng tất cả đời mình cho cuộc đấu tranh của phong trào cách mạng và cộng sản quốc tế chống ách thực dân và chủ nghĩa đế quốc vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xã hội của Việt Nam và của các dân tộc bị nô dịch khác.

(Vlađixláp Gômunca, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan)

12. Tinh thần tận tụy quên mình của đồng chí Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tiếp tục là ngọn cờ của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng ngời đối với các dân tộc đang đấu tranh để tự giải phóng.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bungari, Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Bungari, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà nhân dân Bungari)

13. Hồ Chí Minh hiện thân cho sự gắn bó giữa cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức.

...

Thiếu thốn, khủng bố, cầm tù lâu năm và án tử hình không hề lay chuyển ý chí đấu tranh cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình.

...

Trong suốt 24 năm lịch sử của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí Hồ Chí Minh luôn luôn dẫn đầu nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh anh hùng chống ách áp bức thực dân và sự can thiệp của nước ngoài.

...

Trong cuộc đấu tranh anh hùng đó, đồng chí Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thân của tinh thần bất khuất và ý chí chiến thắng của nhân dân Việt Nam, được thế giới khâm phục.

...

Là người cộng sản và hoạt động quốc tế, đồng chí Hồ Chí Minh luôn luôn xuất phát từ nguyên tắc người yêu nước chân chính phải đồng thời là người hoạt động quốc tế nồng nhiệt.

(Vante Unbơrich, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa dân chủ Đức)

14. Hồ Chí Minh là một nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một chiến sỹ quốc tế đấu tranh kiên quyết về nguyên tắc và không mệt mỏi cho sự thống nhất của các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa, cho tình hữu nghị giữa các dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của đồng chí Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng cho tất cả những người cách mạng ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

(Ianốt Cađa, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội công nhân Hunggari)

15. Trong trái tim của mọi người và trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Đấu tranh trong nửa thế kỷ, Người đã làm cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân nước Người trở thành biểu tượng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Tinh thần cao cả của Người đã khiến cho ngay cả những kẻ thù địch với Người cũng phải kính trọng, khâm phục, và hơn ai hết, Người đã tập hợp được xung quanh tên tuổi của Người những cuộc đấu tranh và niềm hy vọng của những người bị áp bức trên khắp Trái đất, của nam, nữ thanh niên, của tất cả mọi người bất kỳ thuộc tín ngưỡng và lý tưởng nào đã lên tiếng phản đối chiến tranh, bạo lực và chủ nghĩa đế quốc.

(Enđô Anhôlétti, Ủy ban Ý đấu tranh cho hòa bình và tự do ở Việt Nam.)

16. Đồng chí Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam và là một trong những nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vì nền độc lập và tự do của nước Việt Nam và sự phát triển của phong trào cộng sản quốc tế... Đồng chí Hồ Chí Minh là người chiến sĩ cách mạng lão thành luôn luôn trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản, đã góp phần lớn lao vào sự nghiệp đoàn kết nhất trí của phe xã hội chủ nghĩa và tăng cường phát triển phong trào cộng sản quốc tế.

(Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng nội các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên)

17. Đồng chí Hồ Chí Minh là một chiến sỹ cách mạng lão thành đã trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản và cống hiến to lớn cho sự đoàn kết nhất trí của phe xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế.

(Choi Yong Cơn, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên)

18. Tất cả những người tiến bộ, tất cả những người có lòng nhân đức sẽ mãi mãi noi theo tấm gương của Người, tấm gương của chủ nghĩa yêu nước ngoan cường, kết hợp với lòng trung thành trước sau như một với chủ nghĩa quốc tế vô sản, tấm gương của một người lãnh đạo cộng sản đã giáo dục nhân dân mình tìm ra con đường độc đáo của mình để tiến tới chủ nghĩa xã hội, tấm gương của con người sáng ngời sự thông minh và khiêm tốn và đối với mỗi người Việt Nam và đối với hàng triệu người khác là "Bác Hồ" rất yêu quý và kính trọng.

(Tuyên bố của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp)

19. Cả cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh đã quán triệt con đường mà lý luận giải phóng và chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch ra trong cuộc đấu tranh bất khuất cùng với nhân dân chiến đấu đến cùng... Đồng chí đã để lại những công trạng bất hủ trong lịch sử đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam cũng như của các dân tộc bị áp bức và nhân dân bị áp bức ở Châu Á và thế giới.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh đã từng mong mỏi sự đoàn kết quốc tế của tất cả các lực lượng chống đế quốc, nhất là sự đoàn kết của phong trào cộng sản quốc tế dựa trên nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng chí luôn luôn nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề mất đoàn kết hiện nay.

(Nôxaca Xandô, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản)

20. Tên tuổi và hình ảnh của đồng chí Hồ Chí Minh đã đi vào từng căn nhà, bao trùm lên các đường phố, quảng trường, nhà máy, cánh đồng trên khắp đất nước chúng tôi, lên tất cả những nơi đang đấu tranh chống bất công và bóc lột, vì hoà bình và tự do, cổ vũ từng giờ, từng phút cuộc đấu tranh mà nhân dân nước chúng tôi tiến hành sát cánh với các đồng chí để chấm dứt cuộc xâm lược của đế quốc trên đất nước các đồng chí.

...

Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những cuộc chiến đấu mà dân tộc đó phải trải qua, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ những điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh, với cuộc sống chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

(Luigi Lônggô, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Italia)

21. Người đã đấu tranh cho tình anh em của con người và cho sự tiến bộ của nhân dân tất cả các nước, tất cả các khu vực và màu da khác nhau, với một nhiệt tình như Người đã đấu tranh để giải phóng Tổ quốc khỏi gông xiềng của bọn xâm lăng.

(H.Uynxtơn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng sản Mỹ)

22. Ngày nay tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh là tượng trưng cho cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh là tiếng gọi chiến đấu đối với các thanh niên cách mạng của chúng tôi chiến đấu cho tự do và chủ nghĩa xã hội.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Áo)

23. Cuộc đời của Người - với tư cách là một nhà mácxít - lêninnít chân chính - cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội và nền độc lập của dân tộc mình, đã là một trang bất diệt trong lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Canađa)

24. Đặc tính của đồng chí Hồ Chí Minh là không khoan nhượng trước kẻ thù và yêu mến nhân dân nước mình và nhân dân các nước khác bị chủ nghĩa tư bản áp bức bóc lột.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha)

Đức Lâm (tổng hợp)


26. Đồng chí Hồ Chí Minh tượng trưng thật sự cho cuộc đấu tranh vì tự do, vì độc lập, vì công lý và qua đồng chí, người ta thấy những người chiến sỹ Việt Nam anh hùng mà ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ la tinh đang noi theo trong cuộc đấu tranh chống sự bóc lột và áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Con người cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh không phải thuộc về câu chuyện thần thoại mà là biểu hiện cụ thể của toàn bộ cuộc đời cao cả đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chúng tôi tin chắc rằng tấm gương của Người không những sẽ tiếp tục sống mãi với cuộc đấu tranh của các đồng chí chống xâm lược của đế quốc Mỹ mà còn sống mãi với những thắng lợi của cuộc đấu tranh của hàng triệu và hàng triệu người trên toàn thế giới vì sự nghiệp giải phóng nhân loại.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất vô sản Ý)

27. Hồ Chủ tịch là hình ảnh thần kỳ đã tượng trưng bằng cuộc đời mẫu mực của mình về chủ nghĩa anh hùng của một dân tộc không một phút ngừng đấu tranh cho độc lập và tự do.

(Menba Ácnanđê, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam)

28. Người mất đi, thọ 79 tuổi, sau một cuộc đời đầy gian lao hoàn toàn hy sinh cho cách mạng. Bác Hồ Chí Minh không còn nữa nhưng sự nghiệp vĩ đại của Người mãi mãi sẽ là một tấm gương sinh động trên Trái đất. Tinh thần cách mạng của Người sẽ thức tỉnh mọi người tiến tới giành những thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là và mãi mãi sẽ là tượng trưng của sự bền bỉ chịu đựng gian khổ và tinh thần dũng cảm.

...

Hồ Chí Minh không còn nữa nhưng sự nghiệp vĩ đại của Người mãi mãi sẽ là một tấm gương sinh động trên Trái đất. Tinh thần cách mạng của Người sẽ thức tỉnh mọi người tiến tới giành những thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội.

(Hội Hữu nghị giữa các dân tộc của Cônggô)

29. Người mất đi khiến cho tất cả chúng ta đều xúc động sâu sắc vì trước con mắt của tất cả các dân tộc và của toàn thể mọi người, Người đã trở thành biểu tượng rực rỡ của cuộc chiến đấu giành tự do. Là mẫu mực xuất chúng về mọi đức tính của con người và mọi đức tính xã hội chủ nghĩa. Người sẽ sống mãi trong lòng chúng ta.

(Giáo sự, Tiến sỹ Vante Phabian, Chủ tịch Tổ chức hoạt động ủng hộ Việt Nam của Cộng hòa Liên bang Đức)

30. Cũng như Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong sự vĩ đại của mình. Ngay cả đến kẻ thù tàn bạo nhất cũng đã phải thừa nhận đạo đức đó của đồng chí. Thế hệ chúng ta được biết nhà cách mạng Việt Nam vĩ đại đó, Người đã chiến đấu chống Nhật Bản, Pháp và Mỹ, Người vẫn luôn luôn vui tươi, lạc quan và không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đôminích)

31. Đồng chí là một con người, một đảng viên cộng sản kiên cường, một chiến sĩ hết sức tận tụy, vị lãnh tụ cách mạng và là một anh hùng truyền thuyết mà danh tiếng lẫy lừng khắp thế giới ai cũng biết.

Cuộc đấu tranh của đồng chí Hồ Chí Minh, người lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Việt Nam anh hùng cho tự do, cho sự nghiệp thống nhất đất nước và cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, đã có tác dụng thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước bị áp bức, và của những dân tộc vừa mới được giải phóng, trong đó có nhân dân các nước Arập đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống các thế lực phản động và chống chủ nghĩa Do thái.

(Adích Môhamét, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Irắc)

32. Người đã nêu một tấm gương khiêm tốn, tận tụy quên mình dũng cảm bất khuất, trung thành với những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, tấm gương đó sẽ tiếp tục cổ vũ toàn thể những người cộng sản, những người cách mạng, những người yêu nước muốn bảo đảm cho dân tộc mình được tự do, độc lập.

(Môhamét Hácmen, Bí thư Đảng Cộng sản Tuynidi)

33. Cả cuộc đời của Người là một tấm gương dũng cảm và tận tụy quên mình vì sự nghiệp cao quý nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng cần bày tỏ sự khâm phục của chúng tôi đối với lòng tin sâu sắc của Người vào vận mệnh của đất nước mình và tương lai của nhân loại. Trong thế giới tàn bạo này, Người đã đem lại cho chúng ta cũng như cho biết bao dân tộc khác những lý do để hy vọng.

(Tuyên bố của Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc khi tới Hà Nội dự lễ tang Hồ Chủ tịch

34. Người là một vĩ nhân, Người mất đi là một tổn thất to lớn không những đối với đất nước Người mà còn đối với châu Á và cả thế giới.

(V.V. Giri, Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ)

35. Với tinh thần tận tụy quên mình cho sự nghiệp chính nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi sống trong lòng các dân tộc. Người là hiện thân cao nhất của lòng dũng cảm và đạo đức, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết và tự giải phóng mình.

(Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà dân chủ và nhân dân Angiêri)

36. Để triệt để đập tan ách áp bức thực dân và gông xiềng nô lệ hàng mấy thế kỷ, biết bao bậc tiền bối cách mạng đã nối bước nhau, hiến dâng cuộc đời quý báu của mình trong cuộc đấu tranh máu lửa, trở thành những vị anh hùng chân chính của phong trào giải phóng dân tộc, được nhân dân mãi mãi ghi nhớ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, chính là một trong những anh hùng kiệt xuất đó.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà cách mạng vô sản kiệt xuất của Việt Nam. Tuy Người đã đi xa, vĩnh biệt chúng ta..., song tinh thần của Người bất tử. Người mãi mãi sống trong lòng nhân dân Việt Nam, trong lòng nhân dân Trung Quốc, trong lòng nhân dân thế giới.

(Giáo sư Cốc Nguyên Dương trích trong tài liệu Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

37. Nếu chúng ta muốn đối phó một cách hợp lý và mạnh mẽ với những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội đang gặp phải, chúng ta phải học ở Hồ Chí Minh bằng cách phát triển những phẩm chất đã thể hiện trong suốt cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài của Người: Kiên nhẫn và vững vàng theo đuổi mục đích và bình tĩnh trong những lúc khó khăn; linh hoạt về tư duy và chính trị khi xây dựng khối đoàn kết xã hội chủ nghĩa; khiêm tốn và gần gũi với nhân dân, nhất là với công nhân và nông dân; có sự đồng cảm để đạt tới sự hòa giải dân tộc; có tinh thần quốc tế mạnh mẽ; sự sáng tạo và nhạy bén về văn hóa, một sự hiểu biết có phân tích về lịch sử, đặc biệt là về cách thức mà những biến đổi lịch sử đã diễn ra; và phẩm chất mà Hồ Chí Minh có một cách dồi dào - đó là sự lạc quan của ý chí.

(Alan Axbon trích trong tài liệu Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tr.183).

38. Khi nói về Người thì cái khái niệm thông thường về cái chết không còn đúng nữa, vì giờ đây đồng chí Hồ Chí Minh như một đóa hoa lớn, đỏ thắm và bất diệt, luôn luôn tươi mát, gieo khắp đất nước Việt Nam biết bao hạt giống tốt về tư tưởng và biết bao gương sáng.

...

Năm 1924, Hồ Chủ tịch viết về Lênin những điều mà ngày nay cả thế giới nghĩ về Người cũng như thế: "Không phải chỉ do thiên tài của Lênin, mà chính do cả lòng coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động của Người, sự trong sạch về đời sống riêng của Người, nếp giản dị của Người, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao cả của bậc thầy đã có một ảnh hưởng rất mạnh đối với các dân tộc châu Á, và Người đã chiếm được trái tim của họ, thật không gì ngăn nổi... Không những họ biết ơn Lênin, họ có một lòng tôn kính gần như lòng hiếu thảo vậy. Phải nhìn thấy những cặp mắt sưng mọng lên vì khóc của các sinh viên trường Đại học phương Đông, phải nhìn thấy cảnh những chàng trai ấy khóc nức nở lên khi nghe tin Lênin mất, thì mới hiểu hết tình yêu của họ đối với Lênin".

...

Con người đã là kết tinh của mọi đức tính cách mạng, đối với con người có những tư tưởng tuyệt vời, có những hành động phi thường, nhìn xa thấy rộng, học vấn uyên thâm, con người đã nêu gương sáng ngời về liêm chính và ý thức danh dự cao cả, tuyệt đối chân thành, con người đã nêu cao tinh thần hy sinh và lao động quên mình, đức tính khiêm tốn được thể hiện qua mọi thử thách.

...

Thật là rất tự nhiên khi mỗi con người đều cảm thấy đau đớn biết tin một người có phẩm chất như vậy, thông minh như vậy, có một ý chí như vậy, qua đời, mặc dù chúng ta biết chắc rằng tấm gương của Người, cuộc đời của Người mãi mãi sẽ là nguồn cổ vũ vô tận và sẽ luôn dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn, thắng lợi vĩnh viễn đang tới gần.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Cuba)

39. Người ta thấy ở đồng chí một vốn sống dồi dào, một sự hiểu biết rộng lớn, với trình độ văn hóa của một người mà không ai quên rằng người đó đã là một nhà báo, một nhà văn và một nhà thơ trong số những nhà báo, nhà văn, và nhà thơ ưu tú nhất ở Việt Nam.

...

Đặc điểm nổi bật của đồng chí Hồ Chí Minh là đức tính nhân hậu toát ra từ con người của đồng chí, và thái độ ân cần, niềm nở của đồng chí đối với bất kỳ ai, trai, gái, trẻ, già, do đó đồng chí đã gây được thiện cảm đối với họ ngay từ những lúc ban đầu gặp gỡ.

...

Thành công lớn của đồng chí là ở chỗ đã dùng uy tín của mình được xây dựng trên cơ sở đạo đức và tác phong gương mẫu đó để phục vụ cho vấn đề đoàn kết giữa các dân tộc. Vì rằng nhà yêu nước hết sức nồng nàn ấy đồng thời cũng là một chiến sĩ cách mạng quốc tế.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh không muốn ai sùng bái mình, nhưng hiếm có một vị lãnh tụ lại được người ta tôn kính như Người. Đó là lòng yêu mến tuyệt đối của cả một dân tộc đối với một người, khi mà cả dân tộc đó đều thấy có mình trong con người đó và con người đó đã hy sinh tất cả cho dân tộc.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp)

40. Suốt cả cuộc đời mình, Người là một chiến sĩ quốc tế rực lửa cách mạng, Người đấu tranh kiên cường cho tư tưởng Mác và Ăngghen, Lênin, Người được kính trọng và có uy tín trên toàn thế giới.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh đã trở thành một tấm gương vĩ đại trong cuộc đấu tranh quên mình, dũng cảm và sáng suốt của các dân tộc chống đế quốc áp bức, vì tự do và độc lập của dân tộc mình.

(Mác Raiman, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha)

41. Từ thời còn trẻ, đồng chí Hồ Chí Minh đã nổi tiếng là người chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho thắng lợi của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, người cộng sản trung thành đã hiến dâng tất cả nghị lực của mình cho việc củng cố phong trào cộng sản quốc tế, củng cố ảnh hưởng và vai trò của nó; người cộng sản trung thành và kiên cường trong cuộc đấu tranh nhằm củng cố sự thống nhất của các đảng cộng sản trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa Mác - Lênin, người chiến sĩ trung thành chủ trương hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên là Liên Xô và Đảng của Lênin.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Libăng)

42. Đồng chí Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu không những của nhân dân Việt Nam mà còn là của tất cả các dân tộc đang đấu tranh chống bọn bóc lột. Người đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp của Tổ quốc và nhân dân nước mình, cho sự nghiệp của cách mạng và chủ nghĩa Mác - Lênin.

(Ranđơriangia Rơnê Anxenmơ, Bí thư thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mangasơ)

43. Người luôn luôn đứng về phía độc lập, công lý và phồn vinh của loài người và đấu tranh để thực hiện những mục tiêu đó. Người là hình ảnh của những đức tính khiêm tốn, giản dị và cần cù.

(Tổng Thư ký Hội đồng hòa bình Miến Điện)

44. Ngày nay, mỗi khi tôi nghĩ rằng con người đó sau này trở nên một nhân vật thần kỳ với cái tên Hồ Chí Minh, đứng đầu cuộc đấu tranh anh hùng rất độc đáo của dân tộc mình, thì tôi hiểu rằng cái phong cách đối xử khiêm tốn tự nhiên của đồng chí đối với thanh niên trong phong trào của chúng ta đã có một tác dụng như thế nào.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Áo)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Sự nghiệp vô tư và quên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập và thống nhất của Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ nay đã làm cho Người trở thành không những là người cha của dân tộc mà còn là nhà kiến trúc sư nổi tiếng của thế giới đã thoát khỏi chủ nghĩa thực dân. Ở trong nước, người ta không còn nghi ngờ gì nữa về vai trò lãnh đạo của Người và việc Người được toàn dân yêu mến. ở ngoài nước, Người tượng trung cho cuộc đấu tranh cho độc lập của các dân tộc nhỏ bé trong một thế giới bị những nước lớn thống trị. Có rất ít vị đứng đầu Nhà nước mà sự qua đời của mình đã gây ra nỗi đau buồn trên khắp năm châu. Bản thân tôi cảm thấy sự đau xót này vì tôi khâm phục Người.

(Nhà bác học Anh Béctơrăng Rútxen)

- Sức mạnh vô dịch của sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã kết hợp chặt chẽ công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam với công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Thật vô giá là sự cống hiến của Người vào việc thành lập Đảng mácxít - lêninnít đứng vững trên những lập trường của giai cấp.

Tất cả những sự kiện quan trọng trong lịch sử đương kim của chúng ta không tách rời tên tuổi vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Igô Nôvicốp, đại diện Đại sứ quán Liên Xô phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Tháng Mười)

- Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ vì là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi Trái đất này.

(M. Átmét, Giám đốc UNESCO khu vực Châu Á)

- Đồng chí Hồ Chí Minh mất đi, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới cũng mất đi một lãnh tụ có những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, mất một người thầy lỗi lạc đã đào tạo nên những nhà lãnh đạo kiên quyết có đủ phẩm chất để lãnh đạo nhân dân mình tiến hành cuộc chiến đấu gương mẫu vì tự do, hòa bình và chủ nghĩa xã hội chống lại cuộc xâm lược đế quốc xấu xa nhất trong thời đại hiện nay.

(Nátxa, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gioócđani)

- Trong một phần tư thế kỷ cho đến khi qua đời, Hồ Chí Minh đã ở vào trung tâm cuộc chiến đấu sau khi giành được độc lập; trong một phần tư thế kỷ khác trước đó, Nguyễn Ái Quốc đã ở vào trung tâm sự tiến triển cần mẫn và cần thiết nhờ đó Việt Nam đã là nước đầu tiên bẻ gãy cái mắt xích của hệ thống thuộc địa thế giới. Với cuộc đời và sự nghiệp của mình, hai gương mặt đó đã hợp thành con người mà hôm nay chúng ta tỏ lòng tôn kính trong sự tưởng niệm mà không một sự kiện mới nào có thể làm lu mờ.

(Nhà sử học Italia Tagliazucchi Perugia)

- Thế giới ngày nay đang trải qua một cơn khủng hoảng, khủng hoảng về tâm lý. Cái cần bây giờ là tiếp cận hòa bình hữu nghị và tình bạn. Tiến sĩ Hồ Chí Minh là biểu hiện cho sự tiếp cận đó.

(Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Neru)

- Đồng chí Hồ Chí Minh sẽ sống mãi với nhân dân Goađơlúp, những người đã biết rất rõ rằng đồng chí là người chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, nhà yêu nước đã cống hiến cả đời mình để bảo vệ một cách kiên cường, hòa bình và tự do nhằm bảo đảm độc lập và hạnh phúc cho nhân dân nước mình và thế giới.

(Ban Bí thư Đảng Cộng sản Goađơlúp)

- Cuộc đấu tranh vẻ vang của Người trong nhiều năm chống chủ nghĩa đế quốc và đấu tranh cho tự do dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng chí Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn cờ của toàn bộ phong trào cộng sản quốc tế, của hàng triệu nhân dân bị áp bức trên thế giới đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng mình khỏi ách đế quốc.

(Rêđa T.Lắcxen, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nauy)

- Cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh là một thiên thần thoại về cuộc chiến đấu chống đế quốc. Như lúc còn sống Người hằng cổ vũ, cuộc đời Người sẽ tiếp tục cổ vũ các dân tộc trên toàn thế giới trong cuộc chiến đấu giải phóng đất nước.

...

Cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là ngọn đèn pha ngời sáng đối với những người cộng sản ở tất cả mọi nơi. Người đã khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, xây dựng nên một phong trào cộng sản mạnh mẽ ở Đông Dương, tập hợp nhân dân chung quanh Đảng, giáo dục nhân dân tinh thần không sợ sức mạnh của đế quốc và dũng khí tiến hành cuộc chiến đấu liên tục chống đế quốc cho đến lúc giành được thắng lợi, giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế chân chính, và bằng sự hy sinh tận tụy hoàn toàn của Người vì sự nghiệp của nhân dân, Người và Đảng đã được nhân dân yêu mến, tin tưởng và kính trọng...

(Puxpha Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nêpan)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ cách mạng xuất sắc của giai cấp vô sản với tinh thần quốc tế cao cả.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thái Lan)

- Người là tượng trưng cho cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Điển)

 - Cuộc đời của đồng chí Hồ Chí Minh là một trường học đối với toàn thể những người cộng sản, những người dân chủ và những người yêu nước. Cuộc đời đó cổ vũ họ đấu tranh để giành thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Xyri)

- Cuộc đời của Người là một tấm gương cần noi theo trong cuộc đấu tranh chống việc người bóc lột người.

(Xalem Rabaii Ali, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống nước Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ và người chiến sỹ vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho tự do và công lý.

(Ápđen Rátman Êliriani, Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa nước Cộng hòa Arập Yêmen)

- Trong việc vạch ra chiến lược cách mạng để giải phóng Việt Nam khỏi ách đế quốc và thực dân mới, Hồ Chí Minh xem xét đặc thù của tình hình Việt Nam một cách cụ thể nhất. Người đã đưa ra những tư tưởng mới nhất phát triển học thuyết mácxít về cách mạng và khoa học quân sự.

...

Để đối phó với âm mưu của chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận ba cuộc cách mạng và lý luận đó là một cái mốc trong tư tưởng của những người theo học thuyết Mác. Lý luận này nêu rõ ràng chủ nghĩa xã hội có thể được xây dựng không chỉ trong điều kiện hòa bình mà cả trong điều kiện chiến tranh.

(Têshôm Kêbêđe phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống sự thống trị của nước ngoài và của công cuộc xây dựng một đất nước thống nhất và phồn vinh. Người đã đồng nhất cuộc đời của mình với cuộc đời của dân tộc mình qua những hành động cũng như qua tư tưởng và ngòi bút của mình. Là một chiến sĩ không mệt mỏi, kiên trì, Hồ Chí Minh đã bắt đầu tỏ rõ ý chí chống thực dân khi mới vừa bước ra khỏi tuổi thiếu niên.

...

Hồ Chí Minh đã sống hầu như trên khắp các lục địa. Nhạy bén với nỗi đau khổ của người khác, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, Người là tiếng nói và bàn tay của những người "không có tiếng nói".

...

Sự giúp đỡ của Người đối với các nước đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, hành động của Người vì hòa bình giữa các dân tộc, tất cả những cái đó không phải là không đáng kể và cũng không cần phải chứng minh.

(Abu Camara phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Ngày nay, trong phong trào cộng sản, không có nhân vật lịch sử nào có tầm vóc có thể so sánh được với Hồ Chí Minh. Đó là tầm vóc của một con người có phẩm giá mà tên gọi gợi lên một lòng kính trọng bất di bất dịch của không những bè bạn mà cả những đối thủ của Người. Đó là tầm vóc những hoạt động mà với tư cách là nhà cách mạng và nhà chính khách, Người đã được mọi người tôn kính khi còn sống cũng như khi Người mất, không những ở đất nước của Người mà cả trên toàn thế giới.

...

Cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ là bước khởi đầu cho sự sụp đổ của toàn thể Liên hiệp Pháp, tức của đế quốc thuộc địa Pháp... Trong thực tế đó, có sự đóng góp quý báu của người con lỗi lạc của nhân dân Việt Nam - Hồ Chí Minh và những bạn chiến đấu của Người vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị thực dân Pháp áp bức. Họ đã có lòng tin và lòng dũng cảm một mình tiến hành cuộc chiến tranh đó, đồng thời tạo nên phản ứng dây chuyền dẫn đến độc lập cho không những các thuộc địa Pháp mà còn cho các dân tộc khác bị áp bức.

(Lagiơlô Xangô phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nhắc tới lịch sử cuộc đời Hồ Chí Minh, thực tế là nhắc tới lịch sử loài người. Đặc biệt lịch sử đầu thế kỷ XX cho đến khi thế kỷ này kết thúc. Và cụ thể hơn, đó là lịch sử các nhân dân Châu Á chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân phương Tây đã từng được thiết lập ở đây qua nhiều thế kỷ.

...

Người cũng là một người quốc tế nhân đạo và một người của cả nhân loại yêu chuộng hòa bình và hợp tác với mọi dân tộc trên cơ sở tự do, độc lập và hiểu biết lẫn nhau dựa trên bình đẳng phù hợp với phẩm giá của con người.

(Rôexlan Apdungani phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Khó mà mô tả được một nhà văn hóa như Hồ Chí Minh nhưng một phần của những tác phẩm, hành động, những nét đặc biệt, những tư tưởng, lời phát biểu và thành quả của Người sẽ minh họa tính quên mình, tính vững chắc của mục đích, tính kiên định trong bảo vệ mục tiêu, sự trung thành đối với nhân dân và tinh thần bất khuất trong cuộc đời của Người, cuộc đời của một nhà cách mạng, của lòng dũng cảm, tinh thần ham hiểu biết, yêu nước, sự thông thái và trên hết là chủ nghĩa nhân bản của Người... Thế giới tri thức của thế kỷ XX được phong phú hơn bởi Bác Hồ là một phần của thế giới ấy.

...

Thơ là một phần của cuộc đời Người. Các sinh viên văn học phải rất chịu ơn Người vì tập thơ "Nhật ký trong tù" của Người. Điều đáng ngạc nhiên là Người đã diễn tả những tình cảm, suy nghĩ và mong muốn sâu thẳm nhất của mình không phải bằng chữ quốc ngữ, là tiếng Việt được Latinh hóa mà bằng tiếng Hán theo truyền thống của Lý Bạch (701 - 762) và Đỗ Phủ (712 - 770) ở thời Đường. Khả năng hiếm có này làm người ta nhớ lại Giôdép Cônrát, một nhà văn Ba Lan đã trở thành một bậc thầy vĩ đại về văn phong và văn xuôi Anh. Màu sắc của quyền tự do con người và ý nghĩa đạo đức của công lý đã thấm đượm những dòng thơ của Người. Những vần thơ mang ngụ ý tinh tế, dí dỏm của Người được nâng lên bởi sự hiểu biết sâu sắc của một con người hiện đại.

...

Là một nhà giáo, hiền triết và giảng viên, cái đáng quý ở Người là luôn chủ trương liêm chính, tiết kiệm, cần cù, trung thực, chí công và chống bạo ngược, tư lợi. Philíp Đơvilê, một tác giả có uy tín về lịch sử và văn hóa Việt Nam, viết: "Hiển nhiên là Người phản đối mọi bạo lực". Ai biết Người đều thấy rõ tình thương yêu Người dành cho những người dân bình thường ở địa vị yếu đuối thấp hèn và tài làm trung gian hòa giải của Người...

... Nhãn quan văn hóa của Người là bao quát và sâu sắc. Người thể hiện quan điểm của mình trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, lúc là người tổ chức, nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ, nhà viết kịch, nhà thơ, khi là nhà giáo, nhà chiến lược quân sự, lãnh đạo kháng chiến, khi lại là người làm vườn. Di sản Việt Nam và Châu Á phong phú và truyền thống phương Tây ở Người đã tạo nên tất cả các điều đó. Người là một trong số ít người Châu Á lại thân thuộc với cả Châu Á và phương Tây... Người thực sự là một người Châu Á của tất cả các thời đại với ý nghĩa đầy đủ nhất của nó.

...

Ít người Châu Á nào lại được nhân dân yêu mến như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thực sự là thần tượng của nhân dân mình. Hiếm người Châu Á nào lại đóng một vai trò quan trọng như vậy trong việc tạo dựng một dân tộc mới như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cả sự nghiệp của mình, Người luôn xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, vừa bằng những kiến thức uyên bác, kinh nghiệm và tài nghệ của mình, vừa bằng sự tận tâm và liêm khiết, để giành được sự kính trọng và biết ơn của nhân dân.

(Sêraphin D.Quysơn phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Đồng chí là lãnh tụ của phong trào thế giới trong thời kỳ có tính chất bùng nổ nhất. Đồng chí Hồ Chí Minh là hiện thân đầy đủ nhất của lợi ích dân tộc Việt Nam và cũng là một lãnh tụ của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới. Những cống hiến của Đồng chí đối với phong trào cách mạng thế giới và kho tàng tư tưởng mácxít sẽ đời đời sống mãi và sẽ được đời đời quý trọng...

 (Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Mỹ)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã chứng minh một cách sâu sắc rằng khi một dân tộc quyết tâm chiến thắng hay là chết để bảo vệ nền tự do của mình, thì không một kẻ nào có thể nô dịch được, dù kẻ đó là một cường quốc đế quốc chủ nghĩa lớn nhất với toàn bộ sức tàn phá khủng khiếp của nó.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, có tinh thần tận tụy và là thiên tài. Người biết tổ chức nhân dân nước mình, biết truyền cho nhân dân một bí quyết kỳ diệu, giúp cho họ được vững vàng trước những khó khăn và mở ra cho họ một con đường quyết định ngày càng đi đến gần sự giải phóng hoàn toàn.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Cuba)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Đặc điểm nổi bật trong tính cách của đồng chí Hồ Chí Minh là tính nhân hậu khác thường. Đúng thế, chính là tính nhân hậu, sự niềm nở và lòng tốt đối với mọi người, bất kể tuổi tác và địa vị, đã tóat lên từ con người đồng chí. Đồng chí đã gây được thiện cảm ngay từ những giây phút đầu quen biết. Đồng chí Hồ Chí Minh có kinh nghiệm đường đời dồi dào, là một người có học vấn cao, một trong số nhà báo nhà văn và nhà thơ ưu tú của Việt Nam. Trong con người của đồng chí thấy rõ sức mạnh lạ thường niềm tin của một chiến sỹ cách mạng mà ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đồng chí đã là một chiến sỹ cách mạng rồi - của một con người ái quốc nồng nhiệt yêu nhân dân, đất nước mình và chỉ có một mục đích duy nhất là muốn thấy nhân dân và đất nước được tự do và hạnh phúc.

(Lêô Phighe, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp)

- Người, với đôi mắt của người chiến sỹ, của người chiến thắng, của một nhà thơ, đôi mắt của một vị lãnh tụ, của một người cha thân yêu vẫn đang sống cùng chúng ta. Bằng con mắt ấy, suốt cả đời mình, Người đã nhìn trước những bước đường của nhân dân và đã chỉ đạo nhân dân đi tới tương lai hạnh phúc, huy hoàng. Hơn thế, Người đã góp phần đấu tranh cho lẽ phải và hạnh phúc của cả loài người.

Ai hiến dâng đời mình cho nhân dân, cho loài người, người ấy trở thành bất tử.

(Otto Grotewohl, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa dân chủ Đức)

- Chỉ có người nào yêu con người hơn hết mọi cái trên thế gian mới biết nghe người khác nói như Người.

Tính cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không bắt buộc gán ghép người tiếp chuyện mình mà thuyết phục người ấy. Chủ tịch như luôn luôn trao đổi ý kiến với anh mà nếu, hơn thế, anh lại muốn bác lại Người điều gì thì Người hết sức chăm chú lắng nghe. Người lập tức im lặng để nghe ý kiến bác lại và không những không tranh cãi người kia khi người kia chưa nói hết mà thậm chí chính Người còn giúp người kia tìm ra lời lẽ cần thiết nếu như người tranh cãi lúng túng và không tìm ra từ nào đấy.

(Hồi ký Một lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ruf Bersatxki (Liên Xô)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng vô sản lỗi lạc. Đồng chí đã đem chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê nin vận dụng vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến tất cả cuộc đời của mình cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa.

(Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc)

- Đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến toàn bộ hoạt động cách mạng của mình cho cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội của nhân dân Việt Nam, chống ách thực dân nước ngoài, thành lập chính quyền độc lập mà nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Anbani)

- Bất kỳ một thắng lợi vẻ vang nào, bất kỳ một thành quả nào từ trước đến nay của nhân dân Việt Nam anh hùng đều gắn liền với cuộc đời cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản)

- Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ý)

- Đối với toàn thể loài người, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là nhà hoạt động không mệt mỏi và là người chiến sĩ kiên cường đã hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người vì phẩm cách và công lý.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trong thế giới thứ ba để tự giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Tên tuổi của Người mãi mãi sẽ là một biểu tượng và hoạt động của Người là một gương sáng.

(Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng cách mạng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa dân chủ và nhân dân Angiêri)

 - Người là một vị anh hùng vĩ đại đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tự do của nhân dân và giương cao ngọn đuốc giải phóng.

(Gaman Ápđen Nátxe, Tổng thống nước Cộng hòa Arập thống nhất)

- Người mất đi là các dân tộc bị áp bức mất đi một vị lãnh tụ mà ý thức trách nhiệm, lòng dũng cảm và danh dự chỉ có thể so sánh với niềm tin của Người ở tự do và sự kiên trì của Người đấu tranh, chống những kẻ thù chung của chúng ta là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

(Mariêng Nơguabi, Chủ tịch Hội đồng cách mạng toàn quốc, Tổng thống nước Cộng hòa Cônggô)

- Xuất sắc và dũng cảm, người anh Hồ Chí Minh là tấm gương tốt đẹp đối với các dân tộc Á - Phi trong cuộc đấu tranh cao cả chống đế quốc, chống thực dân cũ và mới.

(Átmét Xêcu Turê, Tổng thống nước Cộng hòa Ghinê)

 - Ngài Nguyễn Ái Quốc là vị anh hùng thần thoại của cách mạng Việt Nam vĩ đại và thắng lợi.

(M.O.Đátđa, Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Môritani)

- Người ta không thể cho rằng có thể nói về cách mạng Việt Nam bằng cách chỉ đọc Hồ Chí Minh; trái lại, còn phải hiểu biết cặn kẽ cuộc cách mạng đó mới hiểu được tầm vóc nhân vật lỗi lạc nhất của cuộc cách mạng đó.

...

Nhà cách mạng vĩ đại Hồ Chí Minh và chắc chắn Người là một trong những người hiếm có của thời đại chúng ta, mà người ta có thể nói rằng: Không có Người, lịch sử có thể đã đi theo một con đường khác. Lịch sử đã đặt Người vào đúng chỗ của mình, trong quá trình đó, Người là nhân vật sáng tạo quyết định.

...

Trong một phần tư thế kỷ cho đến khi qua đời, Hồ Chí Minh đã ở vào trung tâm cuộc chiến đấu sau khi giành được độc lập; trong gần một phần tư thế kỷ khác trước đó, Nguyễn Ái Quốc đã ở vào trung tâm sự tiến triển cần mẫn và cần thiết, nhờ đó mà Việt Nam đã là nước đầu tiên bẻ gẫy cái mắt xích của hệ thống thuộc địa thế giới.

(Pinô Tagơliađúcchi Pêrugia, trích trong cuốn Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời chưa từng vì cuộc sống riêng tư, tất cả đều vì dân, vì nước, gia đình của Người là nhân dân, là Đảng và Tổ quốc.

...

 Hồ Chí Minh, cái tên được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng, cũng là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, của lòng dũng cảm, của độc lập, tự do và hạnh phúc.

(Siphơnôm Vichivôrasan, trích trong cuốn Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Lịch sử cuộc đời Hồ Chí Minh gắn chặt với Việt Nam, nơi Người đã sinh ra, và với nhân dân, mà Người đã cùng chung sống. Trong cuộc đời 79 năm, Người đã dành ba phần tư cho cuộc đấu tranh chống đế quốc và tạo ra môi trường chính trị cho thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng và để củng cố những thành quả cách mạng.

...

Hồ Chí Minh không bao giờ là một nhà độc tài về chính trị mà là người có một ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự lãnh đạo. Người là một người nồng hậu, có khả năng lôi cuốn và thông cảm. Người thiết tha quan tâm đến đồng bào của mình. Người không thay đổi trong suốt cả cuộc đời mình, từ những ngày đầu cách mạng cho đến khi giữ chức vụ cao nhất là Chủ tịch nước. Người luôn tự coi mình là một người lính được nhân dân cử ra mặt trận. Ở Người, tình yêu đối với nhân dân là một tình cảm mãnh liệt.

...

Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của một nhà cách mạng, một người nhìn xa trông rộng và một nhà nhân văn vĩ đại. Người đã bình tĩnh, kiên định và kiên trì trong cuộc chiến đấu vì thắng lợi và tự do. Người là một con người vô cùng giản dị và khiêm tốn, nhưng có một quyết tâm và sức mạnh bên trong không gì có thể khuất phục được.

(K.C.Tiagi,  trích trong cuốn Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- "... Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau..."

(Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những cuộc chiến đấu mà dân tộc đó phải trải qua, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ những điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh, với cuộc sống chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh đã nêu cho chúng ta tấm gương của một lãnh tụ cộng sản, của một nhà cách mạng vĩ đại tiêu biểu cho cả một dân tộc, tấm gương cho toàn thể nhân loại tiến bộ, mà không ai và không gì có thể xóa nhòa được.

...

Sự liên hệ sâu sắc và kiên trì của Người với thực tế dân tộc kết hợp với chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính, ý chí kiên quyết của Người chống chủ nghĩa đế quốc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, tinh thần chiến đấu bất khuất của Người cho tự do, độc lập và hòa bình, ý thức cao cả của Người về những giá trị xã hội và con người của chủ nghĩa xã hội, lòng tin tưởng của Người vào nhiệt tình cách mạng của các dân tộc và sự thống nhất của tất cả các lực lượng tiến bộ, tính chất thực tế thiên tài mà bình dị của Người trong hoạt động chính trị, đức tính khiêm tốn, giản dị của một người lãnh đạo vĩ đại, lòng nhân đạo, sự hiểu biết và trí thông minh của Người.

(Luigi Lônggô, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Italia)

- Nhân loại đã mất một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người thầy mácxít - lêninnít xuất sắc mà tấm lòng ưu ái đầy thi vị mong muốn một thế giới tốt đẹp có hương hoa tươi thắm và những tiếng vui cười náo nức của trẻ em đã thấm nhuần vào chủ nghĩa nhân đạo toàn diện của cuộc đời mà Người đã sống, thấm nhuần vào những việc kỳ diệu mà Người đã làm và sự nghiệp trọn đời Người đã phục vụ.

...

Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thoả mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, nghèo khổ và phân biệt đối xử.

...

Tấm gương vĩ đại của đồng chí Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh quên mình để phục vụ nhân dân Việt Nam, phục vụ những người lao động trên thế giới và toàn thể loài người bị áp bức sẽ mãi mãi cổ vũ trái tim và dìu dắt tư tưởng của các chiến sĩ hòa bình đấu tranh cho tự do và chủ nghĩa cộng sản.

(H.Uynxtơn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng sản Mỹ)

- Con người của đồng chí Hồ Chí Minh thật vô cùng kính yêu. Người tượng trưng cho quyết tâm cách mạng, lòng dũng cảm, khí phách anh hùng và tinh thần hy sinh vì mọi người của nhân dân Việt Nam.

(Pompâyô Máckét, Uỷ viên Ban Bí thư toàn quốc, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Vênêxuêla)

- Người không còn nữa, nhưng tên tuổi của Người sẽ sống mãi như nhân dân của Người. Đức độ lượng, tính giản dị, tình yêu nhân loại, sự tận tụy hy sinh và lòng dũng cảm của Người sẽ cổ vũ thế hệ mai sau.

(Inđira Găngđi, Thủ tướng Ấn Độ)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà lòng trung thành đối với Tổ quốc và trọng danh dự đã làm cho mọi người khâm phục. Loài người sẽ mãi mãi nhớ đến nhà yêu nước vĩ đại đó, là một trong những chiến sỹ vĩ đại nhất đã bảo vệ tự do và phẩm cách của con người trong một thế giới đầy lo âu và biến động.

(Mútxa Tơraôrê, Chủ tịch Ủy ban quân sự giải phóng dân tộc, Quốc trưởng nước Cộng hòa Mali)

- Tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do sẽ mãi mãi ca ngợi cuộc đời hoạt động của Người vì sự nghiệp giải phóng.

(S.Ramgulam, Thủ tướng nước Môrixơ)

- Người là nguồn cổ vũ tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới. Tuy Người đã mất, nhưng các lực lượng đế quốc vẫn không thể hết lo sợ, vì tư tưởng chỉ đạo của Người vẫn còn soi sáng cuộc đấu tranh mãi cho tới khi tất cả bọn xâm lược và áp bức bị hoàn toàn đánh bại.

(Giưliút Niêrêrê, Chủ tịch Đảng Liên minh dân tộc Phi Tanganiica, Tổng thống nước Cộng hòa thống nhất Tandania)

- Cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi và liên tục của Người chống chủ nghĩa đế quốc, các lực lượng áp bức và chủ nghĩa thực dân sẽ mãi mãi là nguồn cổ vũ đối với tất cả chúng ta.

(Babacơ Aoađala, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ Xuđăng)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Hình ảnh cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng thần kỳ, người chiến sĩ lỗi lạc đấu tranh cho quyền tự quyết của các dân tộc và sự phát triển tự do.

(J.B.Titô, Tổng thống Nam Tư)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành người tượng trưng chói lọi của cuộc đấu tranh mà loài người đông đảo đang sát cánh với nhân dân Việt Nam đang tiến hành. Tiếng nói hoạt động của Người và tấm gương vô giá của Người đã vượt qua biên giới các nước, đem lại lòng tin tưởng và dũng khí chẳng những cho đồng bào của Người mà cho cả tòan thể mọi người ở trên thế giới đang hăng hái lao vào cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt chiến tranh xâm lược và xây dựng thế giới hòa bình.

(Ban Thư ký Hội đồng hòa bình thế giới)

- Hồ Chủ tịch, người dẫn đường của những người cách mạng, tấm gương và lòng danh dự trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do sẽ mãi mãi động viên và cổ vũ các dân tộc trên những trận tuyến mới giành tự do hoàn toàn và vĩnh viễn.

(Ôxmani Xienphuêgốt, Tổng thư ký Ban thư ký thường trực Tổ chức đòan kết ba châu)

 - Người đã chứng minh cho thế giới biết rằng một khi chính nghĩa được bảo vệ bằng một lòng dũng cảm vô song và bằng một sự hiểu biết sâu sắc những quy luật của lịch sử thì nó sẽ chiến thắng những vũ khí và quy luật tối tân nhất. Điều đó làm cho cả thế giới khâm phục đồng thời đem lại cho những người bị áp bức một nguồn hy vọng vô biên.

(J.Noócman, Tổng thư ký Hội Luật gia dân chủ quốc tế)

- Cuộc đời và hoạt động của đồng chí Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam và Đảng của mình chống ách áp bức thực dân, vì độc lập dân tộc và xã hội và để bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội.

(Xêxláp Vêxếch, Chủ tịch Quốc hội Ba Lan)

- Với lòng yêu nước nồng nhiệt, đồng chí Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời cho cuộc chiến đấu vì sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội, cho cuộc chiến đấu chống lại chính sách nô dịch các dân tộc của chủ nghĩa đế quốc, vì tự do và độc lập của Tổ quốc Người, vì sự nghiệp hòa bình và hợp tác quốc tế.

 (Xtêphan Vôitếch, Chủ tịch Quốc hội Rumani)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng chói cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập và tự do ở Châu Á, Châu Phi, Mỹ Latinh.

(Khămxúc Keola, Ủy ban liên minh lực lượng trung lập yêu nước Lào)

- Người là một trong những lãnh tụ cách mạng vĩ đại của thời đại chúng ta và một người thầy chân chính của nhân dân, vì vậy chúng tôi quyết định lấy tên vĩ đại của Người đặt cho một trong những căn cứ đã được giải phóng ở trong nội địa Êritơrê của chúng tôi để tưởng nhớ tới anh linh vĩ đại của Người. Chúng tôi quyết tâm đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa chống chủ nghĩa đế quốc và đoàn kết chặt chẽ hơn nữa giữa các dân tộc đang chiến đấu.

(Ôsman Xabêxêbê, Tổng Bí thư Mặt trận giải phóng Êritơrê (Êtiôpi))

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn, suốt đời hy sinh cho hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên thế giới còn rên xiết dưới ách thống trị của bọn thực dân, đế quốc.

(Amincan Cabơran, Tổng Bí thư Đảng châu Phi vì độc lập của Ghinê và Cáp Ve)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là người con vĩ đại nhất của tất cả các dân tộc bị áp bức ở Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latinh.

(Môhamét Xale Ápđala, Bí thư phụ trách về thông tin và chỉ đạo Ban Chấp hành mặt trận giải phóng dân tộc Sát)

- Trọn đời mình, đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ nổi bật ở hàng đầu trong phong trào công nhân quốc tế. Đồng chí Hồ Chí Minh chưa bao giờ đi chệch khỏi các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội và đồng chí xứng đáng với vị trí bên cạnh các lãnh tụ vĩ đại mẫu mực của phong trào công nhân là Mác, Ăngghen, Lênin. Lòng trung thành của đồng chí đối với những nguyên tắc làm cơ sở cho hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là một tấm gương cần phải cấp bách noi theo đối với tất cả những ai mong muốn thấy độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên toàn thế giới.

(O.R.Tambô, quyền Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi Adania)

 - Hồ Chí Minh, người chiến sĩ dũng cảm đã giải phóng dân tộc mình khỏi một thế kỷ đô hộ thực dân, bằng sự lãnh đạo khôn khéo và quyết tâm vững chắc. Người là một trong những động lực đầu tiên của phong trào chống thực dân thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai ở Châu Á và là một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng nhiều nhất của các dân tộc ở thế kỷ XX.

...

Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi Trái đất này.

(TS.M.Atmét, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Người không phải là một nhà dân tộc hẹp hòi, mà có những tình cảm lớn đối với mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là những người nghèo, những người bất hạnh và bị áp bức... Người không buộc tội nhân dân Pháp hoặc nhân dân Mỹ mà chỉ lên án chính quyền thực dân, đế quốc của họ.

(T.N.Caun, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh trước hết là biểu tượng của cuộc chiến tranh thiêng liêng của dân tộc Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân. Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hội tụ, nhờ đó Mặt trận đoàn kết dân tộc, dù gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại đã có thể vượt qua, tiến tới vững mạnh. Chẳng phải ngẫu nhiên, tên Người - Hồ Chí Minh đã trở thành lời kêu gọi đoàn kết đấu tranh.

(W.Lulây, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nếu người Mỹ và người Pháp quan tâm sớm hơn để hiểu những lời kêu gọi của Người, thì họ đã cứu được hàng triệu sinh mệnh và những tài sản vật chất cho họ và cho nhân dân Đông Dương.

(Bécna Đam, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Việc công nhận Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lớn, một lãnh tụ vĩ đại, một nhà văn hóa kiệt xuất là niềm vinh dự của loài người, vì như vậy chẳng những là để trả món nợ tinh thần, mà đồng thời qua đó mà các nhà tư tưởng lỗi lạc thế giới có dịp cùng nhau tưởng nhớ một cách xứng đáng và công nhận nhà cách mạng Việt Nam, người con của nhân loại đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam cũng như của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

...

Một nhân vật tưởng chừng như nhỏ bé là Bác Hồ, đã hiên ngang đứng lên trong sự nghiệp đầy nhiệt huyết bảo vệ dân tộc mình, dẫn dắt dân tộc mình và làm sáng ngời lẽ phải và chính nghĩa. Con người đó, người anh hùng chân chính đó là của Việt Nam và của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

(Macxêla Lômbacđô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quý báu vào việc phát triển luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Sự sáng tạo trong quan điểm về đấu tranh giải phóng dân tộc của Người là xác định sự thống nhất chặt chẽ giữa tính dân tộc và tính quốc tế, giữa tính giai cấp và tính nhân loại.

(L.Ôgungiêran, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)                                                                    

- "Vấn đề dân tộc" không còn là một khái niệm suông của phong trào cách mạng nữa mà đã mang lại một sức sống mới, một sức mạnh đấu tranh của bản thân mình như Lênin đã dự đoán về khả năng thắng lợi của một dân tộc yếu bị áp bức đối với một kẻ địch mạnh và những kỳ tích của họ. Hồ Chí Minh cuối cùng đã thực hiện được những khả năng và kỳ tích ấy và đã đặt việc giải phóng dân tộc vào quỹ đạo của lịch sử chứ không phải chuyện thần thoại. Hồ Chí Minh, lần đầu tiên đã mang tới một hệ tư tưởng và hành động của giải phóng dân tộc.

(Saitôghen, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Tinh thần dũng cảm, kiên trì, sự sáng suốt và lòng nhân đức cao cả của Người đã làm cho Người không những trở thành vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà còn là một tấm gương sáng đối với toàn thể thanh niên thế giới.

(Ban Thường vụ Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới)

 - Người là một chiến sĩ dũng cảm và một nhà lãnh đạo lỗi lạc cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Người đã biết cách làm cho rất nhiều bè bạn khắp năm châu, nam cũng như nữ, đứng về phía cuộc đấu tranh chính nghĩa của các bạn. Người mất đi làm cho biết bao người trên thế giới mất đi một người bạn giàu lòng nhân đạo, luôn luôn chú ý đến cuộc đấu tranh mà họ đang tiến hành vì hòa bình, công lý và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

(Xêxin Huygien, Tổng thư ký Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế)

 - Đức tính của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kết hợp trí thông minh, óc sáng suốt và lòng nhân đức cộng với nghị lực kiên cường và đức tính khiêm tốn hiếm có. Là hiện thân của những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc, lòng yêu nước thiết tha của Người được kết hợp một cách hài hòa với tình đòan kết quốc tế hết sức nồng nhiệt. Là một người nhân đạo chân chính của thời đại chúng ta suốt hơn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận tụy cống hiến không mệt mỏi, có hiệu quả cho một sự nghiệp, luôn luôn chiến đấu chống áp bức, đứng hàng đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới và chủ nghĩa đế quốc để tạo khả năng giải phóng hòan tòan Tổ quốc của Người và xây dựng một xã hội phục vụ con người, giải phóng các dân tộc khác và xây dựng một nền hòa bình thật sự cho thế giới.

(Ban Thư ký Hội đồng hòa bình thế giới)

- Sự lạc quan, niềm tin tưởng của Hồ Chủ tịch vào thắng lợi rõ ràng đã trở thành một phần không thể tách rời niềm tin của những người cách mạng vào vận mệnh của loài người.

(Ôxmani Xienphuêgốt, Tổng Thư ký Ban thư ký thường trực Tổ chức đoàn kết ba châu)

 - Thân thế của Người, chói sáng tình nhân đạo cao cả, đã đem lại cho thế giới lòng tôn kính vô biên đối với Người, ngay cả trong hàng ngũ kẻ thù.

...

Là một nhà nhân đạo vĩ đại, Người yêu chuộng hòa bình, một nền hòa bình trong độc lập và tự do, cần thiết cho hạnh phúc của con người.

(J.Noócman, Tổng thư ký Hội Luật gia dân chủ quốc tế)

- Tấm gương cách mạng ngoan cường, sự vĩ đại của Người trên phạm vi thế giới kết hợp với đức tính khiêm tốn đáng khâm phục, không thể phai mờ trong tâm trí mọi người nam cũng như nữ trên thế giới, nhất là trong giờ phút quyết định này đối với nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị thống trị.

(Agôxtinhô Netô, Chủ tịch Ban lãnh đạo Phong trào nhân dân giải phóng Ănggôla)

- Một chiến sĩ đấu tranh bền bỉ cho chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ, một nhà yêu nước vĩ đại và một nhà chính trị lỗi lạc, một người kiên trì đòan kết các lực lượng dân chủ và hòa bình, vị lãnh tụ anh hùng và thần kỳ của cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do của Việt Nam.

(Nhóm thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ trong Quốc hội Italia)

- Trí thông minh, sự sáng suốt, sự nhìn xa trông rộng và tinh thần dũng cảm của đồng chí Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, là những điều cả thế giới đều biết.

(Phốtxơ Phơrăngxoa, Ủy viên thường vụ Ban Thường vụ Ủy ban lâm thời Liên minh Camơrun)

- Người đã giữ vững, không hề suy chuyển các nguyên tắc cách mạng trong những giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng Việt Nam.

(J.R.D.Sikêrêma, Quyền Chủ tịch Liên hiệp nhân dân Phi Dimbabuê)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Khí phách anh hùng của Người trong chiến đấu, trong xây dựng và trong lãnh đạo là nguồn cổ vũ vô cùng đối với hoạt động cách mạng của tất cả những ai mong muốn một trật tự xã hội công bằng và là nhân tố quyết định nhất đối với sự thất bại không thể tránh khỏi của chủ nghĩa đế quốc và đối với sự thống nhất của Tổ quốc Việt Nam.

(Agienđê, Thượng nghị sĩ Chilê)

- Người mất đi là một tổn thất đau đớn không những đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhân dân Việt Nam mà đối với cả những ai khâm phục tinh thần tận tụy và những công lao vĩ đại của Người đối với cuộc chiến đấu giải phóng của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.

(Xuháctô, Tổng thống nước Cộng hoà Inđônêxia)

- Lịch sử sẽ ghi tên tuổi của Người như một vị lãnh tụ, một nhà yêu nước kính yêu của nước Người, một chiến sĩ vĩ đại đấu tranh cho độc lập dân tộc.

(Lý Quang Diệu, Thủ tướng Xingapo)

- Bằng cuộc đấu tranh lâu dài của mình, vĩ nhân đã quá cố đã vạch ra con đường tiến lên cho tất cả các dân tộc đấu tranh vì tự do, độc lập và một cuộc sống xứng đáng, và mặc dù đã mất, Người vẫn sẽ tiếp tục là ngọn đèn pha soi đường cho tất cả những người cách mạng trên thế giới.

(Nurétđi Natátxi, Tổng thống kiêm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Arập Xyri)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh hùng giáng cho chủ nghĩa thực dân Pháp một thất bại quyết định, do đó đã thúc đẩy và tạo điều kiện dễ dàng cho việc thức tỉnh ý thức dân tộc và giành độc lập chính trị của nước chúng tôi.

(Amát Đăngxôcô, Phụ trách quan hệ đối ngoại Ban Chấp hành Trung ương Đảng châu Phi đấu tranh cho nền độc lập của Xênêgan)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hoà bình của mọi người ở khắp nơi trên thế giới, sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội phục hưng Arập (Xyri))

- Con người, bằng hoạt động của mình đã trở thành tượng trưng cho cuộc kháng chiến anh hùng của nhân dân Việt Nam, tượng trưng cho khí phách ngoan cường, ý chí kiên quyết và niềm hy vọng, không còn nữa. Nhưng Người đã để lại tấm gương của Người cho chúng ta. Người vẫn ở với chúng ta. Người vẫn sống mãi mãi, mãi mãi in sâu trong tâm trí nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên toàn thế giới, trong cuộc chiến đấu của tất cả các dân tộc ở khắp mọi nơi trên năm châu chống lại chủ nghĩa đế quốc và mọi hình thức áp bức, vì tự do và độc lập dân tộc, vì một cuộc sống mới trong một xã hội mới.

(Mặt trận Yêu nước giải phóng dân tộc Bồ Đào Nha)

- Sự nghiệp chiến đấu kiên cường và những đóng góp vô giá của Người cho chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc và hoà bình sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tất cả mọi người.

(Tômômi Narita, Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản)

 - Hồ Chí Minh tượng trưng thật sự cho cuộc đấu tranh vì tự do, vì độc lập, vì công lý và qua đồng chí, người ta thấy những người chiến sĩ Việt Nam anh hùng mà ở châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh đang noi theo trong cuộc đấu tranh chống sự bóc lột và áp bức của chủ nghĩa đế quốc.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Đảng Xã hội thống nhất vô sản Italia)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, người con trung thành của nhân dân Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

(Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị và liên lạc văn hóa với nước ngoài, Ban Chấp hành Trung ương hội hữu nghị Xô - Việt)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và cho sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa. Người đã không ngừng đem hết sức mình ủng hộ các cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

(Hội hữu nghị Trung - Việt)

 - Hồ Chủ tịch là hình ảnh thần kỳ đã tượng trưng bằng cuộc đời mẫu mực của mình về chủ nghĩa anh hùng của một dân tộc, không một phút ngừng đấu tranh cho độc lập và tự do. Tất cả các chiến sỹ chiến đấu cho tự do sẽ mãi mãi nhớ đến Người, coi Người là tiêu biểu cho tinh thần hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước bất khuất.

(Menba Écnanđê, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam)

 - Đồng chí Hồ Chí Minh đã góp phần lớn lao vào sự nghiệp phát triển và củng cố tình hữu nghị và hợp tác quốc tế chân chính giữa nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

(J.Giamian, Chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam)

- Đồng chí Hồ Chí Minh đã bắt đầu hoạt động cách mạng, đã giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin và đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

(Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam)

- Chúng ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng ta hình ảnh Người, vị lãnh tụ vĩ đại và vị cứu tinh của nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ vĩ đại chống thực dân, đế quốc, một biểu tượng của các dân tộc và các quốc gia bị áp bức trên thế giới.

(Haran Rếchkêđan, Bí thư phụ trách các vấn đề quốc tế, Ủy ban Nauy đoàn kết với Việt Nam)

 - Người mất đi khiến cho tất cả chúng ta đều xúc động sâu sắc vì trước con mắt của tất cả các dân tộc và của toàn thể mọi người, Người đã trở thành biểu tượng rực rỡ của cuộc chiến đấu giành tự do.

(Vante Phabian, Chủ tịch Tổ chức hoạt động ủng hộ Việt Nam của Cộng hòa liên bang Đức)

- Người là tượng trưng cho cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do, do đó Người sẽ sống mãi mãi.

(Ủy ban Thụy Điển đoàn kết với Việt Nam)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất nhất của thế kỷ này. Người đã hiến dâng tất cả cuộc đời cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống lại bọn lái buôn chiến tranh Nhật, bọn thực dân Pháp, và là người anh hùng lãnh đạo nhân dân Việt Nam chống lại cuộc xâm lược trắng trợn của đế quốc Mỹ, tiếp tục không ngừng cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, và vì sự sống còn của Tổ quốc.

(Oađađa Nabuđêrê, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết với Việt Nam của Uganđa)

- Trong trái tim của mọi người và trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Đấu tranh trong nửa thế kỷ, Người đã làm cho cuộc cách mạng giải phóng của nhân dân nước Người trở thành biểu tượng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.

(Endo Anhôlétti, Ủy ban Italia đấu tranh cho hòa bình và tự do ở Việt Nam)

- Người là tấm gương của chủ nghĩa yêu nước trong sáng đã chiến đấu không mệt mỏi cho tự do, độc lập và chủ quyền đất nước của Người.

(Laxarô Cácđênát, Cựu Tổng thống Mêhicô)

 - Sự nghiệp vô tư và quên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập và thống nhất của Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ nay đã làm cho Người trở thành không những là người cha của dân tộc mà còn là nhà kiến trúc sư nổi tiếng của thế giới đã thoát khỏi chủ nghĩa thực dân... Người tượng trưng cho cuộc đấu tranh cho độc lập của các dân tộc nhỏ bé trong một thế giới bị những nước lớn thống trị.

(Béctơrăng Rútxen, nhà bác học Anh)

 - Cuộc đời của Người, hoàn toàn hiến dâng cho sự nghiệp của nhân dân và cách mạng, từ ý chí kiên cường bất khuất của Người trước kẻ thù đế quốc, trong mọi tình huống, từ đức độ khiêm tốn của Người, từ tài năng của Người áp dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo, từ lòng trung thành của Người đối với chủ nghĩa quốc tế vô sản, chúng ta học được những bài học vĩnh cửu cổ vũ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Tây Ban Nha)  

- Nhân vật đó suốt đời không hề bị những phái đối lập trong nước chỉ trích, mà ngay đến kẻ thù cũng phải tôn trọng... Hồ Chí Minh, người đại diện tuyệt vời và anh hùng cho những gì tốt đẹp nhất được thể hiện trong phong trào cộng sản thế giới suốt 50 năm qua kể từ Cách mạng tháng Mười đến nay. Người là tượng trưng cho tinh thần của cuộc kháng chiến do những người cộng sản đã tiến hành để chống lại chủ nghĩa thực dân cũng như chủ nghĩa phát xít và quốc xã.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc)

- Tôi hết sức kính trọng lòng quả cảm của Cụ Hồ Chí Minh và kính trọng con người văn hóa, đầy nghị lực và tin tưởng, cái đó đã giúp Người sáng tác thơ trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy, trong gian khổ, đói rách, hiểm nghèo và đau thương dai dẳng. Tôi cũng nhận thấy với tấm lòng khâm phục tràn đầy, rằng trong nhà tù Người cũng có thể thương xót những người khác và luôn nghĩ đến những nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo.

(M.Buntơn, Nhà văn, Giám đốc Trường đại học Sư phạm Ôxpho (Anh)

- Tất cả con người của Bác cho ta ấn tượng của sức mạnh và sự dịu dàng, nhà lãnh đạo cách mạng và người nghệ sĩ đã hòa hợp với nhau trong một chất thép.

...

Sự khiêm tốn là một trong những đặc điểm của con người vĩ đại này, cũng như bầu không khí vui vẻ là sự có mặt của Người đã đem đến, sự giản dị tuyệt vời... Cuộc sống của Người là một bài thơ đầy nét anh hùng ca, giống như cuộc đấu tranh của dân tộc Người.

(Rơnê Đơpêtơrô, Nhà thơ Haiti)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà đạo đức cách mạng phi thường trong thời đại này. Người luôn luôn giải quyết những vấn đề khó khăn với nụ cười trên môi.

(P.J Nêru: "Diễn văn trong buổi đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Niu Đêli)

- Hồ Chí Minh là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và giá trị của toàn nhân loại đó là trí tuệ và tính khiêm tốn, tài năng và tính giản dị. Bản tính của Người là dịu dàng và đôn hậu, nhưng lúc cần thiết Người là kết tinh của ý chí và quyết tâm, có khả năng lôi cuốn theo mình hàng triệu quần chúng.

(Thông tấn xã Liên Xô TASS , ngày 17-5-1989)

- Trong khi chiến đấu cả đời mình chống lại ách thống trị thực dân, Người vẫn là một nhà nhân văn chân chính trong tư tưởng và hành động.

...

Hồ Chí Minh đã thành công trong việc liên kết nhiều sắc thái văn hoá vào một nền văn hoá Việt Nam duy nhất. Người đã làm được việc này nhờ sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng những đặc điểm văn hoá khác nhau. Người đã hoàn thành được nhiệm vụ này, và trong việc làm và lời nói của Người, ta có thể nhìn thấy rõ hình ảnh, tư tưởng của nhà thơ, nhà văn, nhà nghệ sĩ dân ca, những người đem lại nguồn cảm xúc cho nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam. Cuộc đời của Người mang ảnh hưởng của những giá trị và truyền thống dân tộc, có những đóng góp vào việc sáng tạo nên một nền văn hoá Việt Nam hiện đại.

(TS. M.Atmét, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ, cách gọi trìu mến của chúng tôi ở Ấn Độ, đã kết hợp được trong bản thân Người những đức tính lớn lao của Mác, Lênin, Mahátma Găngđi và Giaoaháclan Nêru. Người đại diện cho sự vĩ đại vốn có của nhân dân Việt Nam, bình dị, chuyên cần, yêu quý trẻ thơ và thanh niên, thẳng thắn, trung thực, chân thành và một ý thức mạnh mẽ về nhân văn kết hợp với nhiệt tình và tinh thần cách mạng.

...

Một cống hiến quan trọng khác của Hồ Chủ tịch là chủ trương làm khởi sắc và tăng cường truyền thống văn hoá Việt Nam, gắn nó với các nền văn hoá khác trên thế giới. Các bài thơ, tiểu luận và diễn văn của Người phản ánh một sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn minh nhân loại và một niềm tin chung thuỷ đối với bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc và quốc gia, kể cả dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới. Vì vậy, Người được yêu mến, khâm phục và kính trọng trên toàn thế giới... Hiếm có lãnh tụ nào trên thế giới lại được nhân dân mình hết lòng mến mộ tin yêu và kính trọng như Hồ Chủ tịch.

(T.N.Caun trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 - Tinh hoa văn hóa và đạo đức của Người là tấm gương tuyệt đối tự giác phục vụ nhân dân, suốt đời đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.

... Những gì thuộc về Người, từ phẩm chất đến hành động, vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, nhân dân các dân tộc yêu độc lập, tự do, hoà bình, công lý và những người tiến bộ trên trái đất. Tấm gương anh hùng và tấm gương đạo đức sống tràn đầy tình yêu Tổ quốc và nhân dân một cách tự nguyện đó đã được truyền lại cho các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay.

(Nay Pena, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Xin chia sẻ niềm thương tiếc với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới vì đã mất một chiến sỹ đấu tranh bền bỉ cho chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ, một nhà yêu nước vĩ đại đại và một nhà chính trị lỗi lạc, một người kiên trì đoàn kết các lực lượng dân chủ và hòa bình, vị lãnh tụ anh hùng và thần kỳ của cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do của Việt Nam.

(Nhóm nghị sỹ và hạ nghị sỹ Quốc hội Ý)

- … Chúng ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng ta hình ảnh của Người, vị lãnh tụ vĩ đại và cứu tinh của nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ vĩ đại chống thực dân, đế quốc, một biểu tượng của các dân tộc và các quốc gia bị áp bức trên thế giới.

(Haran Rếchkêđan, Bí thư phụ trách các vấn đề quốc tế, Ủy ban Nauy đoàn kết với Việt Nam)

- … Những thắng lợi rực rỡ của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho tự do, độc lập và phồn vinh của đất nước dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hồ Chí Minh đang chiếm một vị trí quang vinh nhất trong lịch sử của nhân dân Việt Nam và chiếm một trang đầy tự hào trong lịch sử đấu tranh chống đế quốc giải phóng dân tộc của nhân dân bị áp bức trên thế giới.

(Cơ quan Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên)

- Nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và kiên cường, đức tính giản dị và nhân đạo của đồng chí Hồ Chí Minh làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí.

Những người cộng sản Liên Xô, toàn thể nhân dân Liên Xô đánh giá cao những cố gắng không mệt mỏi của đồng chí Hồ Chí Minh nhằm phát triển tình hữu nghị anh em giữa Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô. Nhân dân Liên Xô sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh trong sáng của đồng chí, người mácxít - lêninnít kiên cường, người bạn trung thành của Đảng và đất nước chúng tôi.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô)

- Là người hoạt động quốc tế nồng nhiệt, đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến đặc sắc vào tình hữu nghị với Liên Xô. Là người tham dự nhiều cuộc hội nghị của phong trào cộng sản quốc tế, đồng chí đã góp phần to lớn vào việc đề ra chiến lược và chiến thuật cũng như việc thắt chặt hàng ngũ của phong trào cộng sản. Là người cộng sản và hoạt động quốc tế, đồng chí Hồ Chí Minh luôn luôn xuất phát từ nguyên tắc người yêu nước chân chính phải đồng thời là người hoạt động quốc tế nồng nhiệt.

(Đảng Xã hội thống nhất Đức, nước Cộng hòa Dân chủ Đức)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một chiến sỹ quốc tế đấu tranh kiên quyết về nguyên tắc và không mệt mỏi cho sự thống nhất của các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa, cho tình hữu nghị giữa các dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của đồng chí Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng cho tất cả những người cách mạng ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

(Nước Cộng hòa nhân dân Hunggari)

- Tất cả những người tiến bộ, tất cả những người có lòng nhân đức sẽ mãi mãi noi theo tấm gương của Người, tấm gương của chủ nghĩa yêu nước ngoan cường, kết hợp với lòng trung thành trước sau như một với chủ nghĩa quốc tế vô sản, tấm gương của một người lãnh đạo cộng sản đã giáo dục nhân dân mình tìm ra con đường độc đáo của mình để tiến tới chủ nghĩa xã hội, tấm gương của con người sáng ngời sự thông minh và khiêm tốn mà đối với mỗi người Việt Nam và đối với hàng triệu người khác là "Bác Hồ" rất yêu quý và kính trọng.

(Tuyên bố của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp)

- Sự nghiệp của Người cũng như sự nghiệp của tất cả những chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu sẽ là một tấm gương cho toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình và tự do trên thế giới.

(Mariêng Nơguabi, Chủ tịch Hội đồng cách mạng toàn quốc, Tổng thống nước Cộng hòa Cônggô)

 - Hồ Chí Minh, không phải chỉ là một tên gọi mà còn là và mãi mãi sẽ là - như chúng ta biết, - một khẩu lệnh. Đó là một khẩu lệnh chiến đấu, là tượng trưng cho cuộc chiến đấu từ hơn nửa thế kỷ nay vì tự do và độc lập, vì công lý và tiến bộ. Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho những lý tưởng cao quý đó.

(Cơ quan Trung ương của Mặt trận giải phóng dân tộc Angiêri)

- Hồ Chí Minh: Một cái tên đã đi vào truyền thuyết; một người anh hùng chân chính của thời đại chúng ta, bằng tấm gương của mình đã rèn luyện một dân tộc khiến cho những hành động anh hùng của dân tộc này đã trở thành thực tế hàng ngày.

...

Những con người với tầm lớn lao như Người đã để lại sự đóng góp bất diệt vào thắng lợi của sự nghiệp chống đế quốc trên thế giới, rọi chiếu đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cho loài người. Tên tuổi của Người không bao giờ phai nhạt trong tâm trí các dân tộc.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Urugoay)  

- Như một thiên anh hùng ca, trong cuộc đời Người đã diễn ra những giờ phút vĩ đại nhất của lịch sử một dân tộc chiến đấu cho tự do. Và trong cuộc đời của Người đã được tập trung tất cả những phẩm giá cao quý nhất của con người, những phẩm giá mà cái xã hội và chế độ đế quốc chủ nghĩa luôn luôn muốn phá huỷ.

(Cơ quan Trung ương của Mặt trận giải phóng dân tộc Angiêri)

- Đối với tất cả mọi người Việt Nam, Người là tượng trưng cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh vì tự do và tiến bộ. Đối với tất cả các dân tộc bị áp bức mà Người đã vạch ra con đường đấu tranh đúng đắn để giành thắng lợi, thì đó là người cộng sản vĩ đại, đã trở thành ngọn cờ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống bạo lực của chủ nghĩa đế quốc.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan)

- Cuộc đời của Người là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng, đầy trí thông minh, tinh thần trong sáng, hoài bão lớn lao và quyết tâm sắt đá nhằm thực hiện bằng được những mục đích mà Người đã đề ra. Người là bạn chiến đấu của tất cả những lãnh tụ cộng sản vĩ đại trong thời đại của Người.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh cũng là một trong những nhà lý luận vĩ đại của phong trào cộng sản quốc tế.

Chúng ta phải học tập kinh nghiệm của Người là đấu tranh cho cách mạng và cho công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa thường lâu dài và phải được chuẩn bị bằng tất cả mọi con đường có thể có, để trước hết phục vụ cho lợi ích cách mạng và lợi ích của nhân dân lao động trong nước, đồng thời phù hợp với lợi ích chung của phong trào quốc tế.

(L.A.Arông, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Ôxtrâylia)  

- Mỗi tiến trình phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, trong cội nguồn của nó, đều có sự tác động của cá nhân Nguyễn Ái Quốc, là người luôn luôn kết hợp được ba khía cạnh: Lãnh tụ dân tộc, nhà lãnh đạo cộng sản và đại diện của quốc tế cộng sản.

(Sáclơ Phuốcniô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản và đã đóng góp to lớn vào sự đoàn kết các nước xã hội chủ nghĩa, vào việc củng cố và phát triển phong trào cộng sản.

(Kim Hu Giông, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Những năm tháng chiến đấu vẻ vang và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh càng lùi sâu vào quá khứ, thì hình ảnh không bao giờ phai mờ của Người càng thêm rực rỡ và chói lọi đối với các thế hệ mai sau.

Hồ Chí Minh là một trong những vị lãnh tụ cách mạng, mà khi Người còn sống tên tuổi đã được hàng triệu người biết đến, và đã trở thành huyền thoại.

...

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc lâu dài và phức tạp của các dân tộc Đông Dương, Hồ Chí Minh đóng vai trò người đi tiên phong với hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa của từ này.

...

 Hồ Chí Minh thực sự tượng trưng cho sự đoàn kết dân tộc..., điều đó bảo đảm một liên minh khá rộng rãi của dân tộc Việt Nam để chống lại kẻ thù bên ngoài. Nhiều đại diện trí thức tư sản phong kiến ở Việt Nam đã thừa nhận rằng họ đã đi theo cách mạng dưới tác động ảnh hưởng của nhân cách, phẩm chất của Hồ Chí Minh và coi Người là niềm hy vọng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự hồi sinh của Việt Nam.

(Épghênhi Côbêlép, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Trong suốt thời kỳ đen tối này, ngay cả trong cuộc chiến tranh chống chính quyền thực dân Pháp, Hồ Chí Minh vẫn tìm mọi cách duy trì mối quan hệ hữu nghị với nhân dân Pháp. Người muốn có những quan hệ tốt với nước Pháp trong tương lai, và phải nói rằng, Người có một tầm nhìn xa trông rộng về tương lai rất đặc biệt trong thời kỳ vô cùng nguy hiểm này. Người cũng có một quan điểm tương tự đối với nhân dân Mỹ.

(Gunna Phơrêđơricsơn, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Cuộc đấu tranh suốt đời để giành độc lập cho đất nước mình đã không làm cho Hồ Chí Minh trở thành một người dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, trái lại, Người vẫn là một người quốc tế chủ nghĩa vĩ đại với một nhãn quan thế giới.

...

Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa sáng tạo vĩ đại và một người hành động. Chủ nghĩa xã hội của Người không bè phái cũng không giáo điều, mà nhân đạo và nhân loại. Nhiệm vụ đầu tiên là giành tự do, độc lập cho đất nước và thiết lập một xã hội xã hội chủ nghĩa với tính cách một bộ phận của cuộc đấu tranh của Châu Á để tự giải phóng mình khỏi sự áp bức và bóc lột của đế quốc nước ngoài. Tư tưởng chính trị của Người chịu ảnh hưởng của những nhà tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa lớn ở Châu Âu được áp dụng vào một hoàn cảnh Châu Á và điều đó đã đem lại cho nó một ý nghĩa thế giới.

(Gônlan, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh không còn với chúng ta theo nghĩa vật chất. Nhưng Người rất gắn bó với chúng ta về mặt đạo lý, tinh thần. Cùng với cố Mahátma Găngđi của Ấn Độ, họ xuất hiện trước mắt ta như ngọn hải đăng dẫn đường cho cuộc chiến đấu sống còn của chúng ta.

...

Trên các trang của lịch sử, Hồ Chí Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao Bắc đẩu để hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp hơn trên hành tinh thân yêu này của chúng ta.

(Xanti Mauroi, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 - Người mất đi đã để lại một khoảng trống lớn trong những nhà cách mạng ở tất cả các nước, nhưng hình ảnh, tinh thần dũng cảm kiên cường và sự nghiệp của Người sẽ sống mãi trong lòng và trong ký ức của mọi người yêu chuộng tự do và chính nghĩa.

(Ranđơriangia Rơnê Anxenmơ, Bí thư thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mangasơ)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là một người giản dị trung chính, đã hy sinh cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng thiêng liêng của nhân dân Việt Nam.

(Môhamét Xale Ápđala, Bí thư phụ trách về thông tin và chỉ đạo Ban Chấp hành Mặt trận giải phóng dân tộc Sát)

- Cả bè bạn lẫn kẻ thù đều phải công nhận rằng Người là một nhân vật xuất chúng, đã quên mình hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng xã hội. Đức độ liêm khiết và lòng trung thành tận tụy của Người được nhân dân thế giới khâm phục và kính trọng.

(Ginbớc F. Oaitơ, Chủ tịch và Bơrơnxơn P.Clác, Thư ký thường trực, Tổ chức những người bạn Mỹ)

- Mọi người sẽ tưởng nhớ người anh Hồ Chí Minh, không những chỉ là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn là một trong những tấm gương tiêu biểu nhất của khí phách kiên cường cách mạng, lòng kiên quyết và đức độ nhân đạo.

(H.Ráp Bơrao, Chủ tịch Ủy ban phối hợp sinh viên toàn quốc)

- Con người cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh không phải thuộc về câu chuyện thần thoại mà là biểu hiện cụ thể của toàn bộ cuộc đời cao cả đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Đảng Xã hội thống nhất vô sản Italia)

... Người là Bác Hồ, bởi vì tuy thuộc nhân dân Việt Nam, Người vẫn thuộc vào gia tài của nhân loại, cái gia tài của mọi dân tộc yêu tự do, giải phóng đã phải tiến hành đấu tranh chống lại ách thực dân hay đế quốc.

...

Ưu điểm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không chỉ đấu tranh cho một lá cờ, cho một sự giải phóng ở bề mặt bên ngòai, Người muốn tiến hành một cuộc chiến đấu cho phẩm giá con người, cho sự giải phóng và phúc lợi của toàn dân và nhờ thế mà cuộc cách mạng Người phát động đã mang tầm cỡ thế giới.

(Môhamét Lamari, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ đã viết: "Tất cả những gì tôi muốn là tự do cho nhân dân tôi và độc lập cho đất nước tôi". Và Người đã chứng minh điều đó trong suốt cuộc đời mình cho tới phút cuối cùng, nghĩa là Người chẳng hề có ham muốn nào khác ngòai ham muốn cho dân mình được sống yên vui và Tổ quốc mình được thoát khỏi ách nô lệ.

...

Ở nước tôi, nhân dân biết tới Bác Hồ như một người chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và sự tàn bạo. Bác Hồ là tấm gương sáng cho thanh niên Ápganixtan vì lòng yêu nước và sự cống hiến vô hạn cho nhân dân.

 (Môhammát Ixman Matsua, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những di sản bất diệt về truyền thống đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương với những bài học kinh nghiệm vô giá cho cách mạng Campuchia, cách mạng Lào, cũng như cách mạng của nhân dân những nước đang phát triển khác.

(Nay Pena, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ - người luôn lao về phía trước, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng với những vũ khí thô sơ chống lại những kẻ thù có vũ khí hùng mạnh; những nguyên lý của Người là nghìn lần hùng mạnh hơn cả. Người đã hoàn thành đầy đủ sự nghiệp của đời mình, cũng chính là sự nghiệp của dân tộc của Người, sự nghiệp của tất cả các dân tộc cách mạng. Nhưng Người không phải là một kỷ niệm của quá khứ. Người là một con người diệu kỳ cho tất cả mọi thời đại.

... Tất cả những người có lương tri trên thế giới nhìn thấy ở Nguyễn Ái Quốc - "Người yêu nước", ở Hồ Chí Minh - "Người chiếu sáng", ở Bác Hồ - "Vị Chủ tịch kính mến".

(Mighen Đê Xtêphanô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

  Đức Lâm (tổng hợp)


 - Nhân loại đã mất đi một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người thầy mácxít - lêninnít xuất sắc mà tấm lòng nhân ái đầy thi vị mong muốn một thế giới tố đẹo có hương hoa tươi thắm và những tiếng vui cười náo nức của các trẻ em đã thấm nhuần vào chủ nghĩa nhân đạo toàn diện của cuộc đời Người đã sống, thấm nhuần vào những việc kỳ diệu mà Người đã làm và sự nghiệp mà trọn đời Người đã phục vụ.

Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn liền với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thỏa mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, nghèo khổ và phân biệt đối xử.

Tấm gương vĩ đại của đồng chí Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh quên mình để phục vụ nhân dân Việt Nam, phục vụ những người lao động trên thế giới và toàn thể loài người bị áp bức sẽ mãi mãi cổ cũ trái tim và dìu dắt tư tưởng của các chiến sỹ hòa bình đấu tranh cho tự do và chủ nghĩa cộng sản.

(Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng sản Mỹ)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc của thời đại chúng ta, đã góp phần hình thành nên lịch sử sinh động và giáng những đòn chí tử vào chủ nghĩa đế quốc.

Cuộc đời của Người - với tư cách là một nhà mácxít - lêninnít chân chính, cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội và nền độc lập của dân tộc mình, đã là một trang bất diệt trong lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế.

(Chủ tịch Tim Bắc, Tổng Bí thư W.Kastan, Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Canađa)

- Cũng như Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong sự vĩ đại của mình. Ngay cả đến kẻ thù tàn bạo nhất cũng phải thừa nhận đạo đức đó của đồng chí. Thế hệ chúng ta được biết nhà cách mạng Việt Nam vĩ đại đó, Người đã chiến đấu chống Nhật Bản, Pháp và Mỹ, Người vẫn luôn luôn vui tươi, lạc quan và không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Châu Mỹ đã biết đặc tính của đồng chí Hồ Chí Minh là không khoan nhượng trước kẻ thù và yêu mến nhân dân đất nước mình và nhân dân các nước khác bị chủ nghĩa tư bản áp bức, bóc lột.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đôminích)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh mất đi không những là một tổn thất đối với nhân dân Việt Nam mà còn là tổn thất đối với tất cả các dân tộc cách mạng tiến bộ trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng thế giới rất được kính trọng trong mọi thời đại.

(Mahabia Pơrasát, Thư ký Hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam)

 - Là mẫu mực xuất chúng về mọi đức tính của con người và mọi đức tính xã hội chủ nghĩa, Người sẽ sống mãi mãi trong lòng chúng ta.

(Vante Phabian, Chủ tịch Tổ chức hoạt động ủng hộ Việt Nam của Cộng hòa liên bang Đức)

 - Người là một lãnh tụ với đức độ không ai có thể chối cãi, xứng đáng với tất cả lòng tôn kính mà mọi người hiện nay bày tỏ với Người.

(Ủy ban Thụy Điển đoàn kết với Việt Nam)

 - Người là một lãnh tụ có tầm của Lênin với khả năng đặc biệt nhằm biến phẩm chất tài giỏi, quên mình, vẻ vang nhất của nhân dân Người thành hành động.

(Giôn Tacơman, Chủ tịch Ủy ban Thụy Điển giúp đỡ Y tế cho Việt Nam)

- Tinh thần cao cả của Người đã khiến cho ngay cả những kẻ thù địch với Người cũng phải kính trọng, khâm phục, và hơn ai hết, Người đã tập hợp được xung quanh tên tuổi của Người những cuộc đấu tranh và những niềm hy vọng của những người bị áp bức trên khắp trái đất, của nam, nữ thanh niên, của tất cả mọi người bất kỳ thuộc tín ngưỡng và lý tưởng nào đã lên tiếng phản đối chiến tranh, bạo lực và chủ nghĩa đế quốc.

(Endo Anhôlétti, Ủy ban Italia đấu tranh cho hòa bình và tự do ở Việt Nam) 

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một trong những người đã làm ra lịch sử hiện đại. Sự lãnh đạo của Người đối với nhân dân Việt Nam không những ảnh hưởng đến lịch sử của dân tộc Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến cả chiều hướng phát triển của những sự kiện trên toàn thế giới.

(Giôn Gôlan, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Anh)

- Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh gắn liền với hàng chục năm đấu tranh cách mạng gian khổ và quang vinh của nhân dân Việt Nam chống thực dân và đế quốc, những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội sau khi đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập ngày 02 tháng 9 năm 1945 và cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ.

 (Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô)

 - Đúng như vậy, Cụ Hồ là "Gioócgiơ Oasinhtơn" của Việt Nam, vì trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Cụ đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi. Nhưng Cụ cũng là "Lênin" của Việt Nam, bởi vì dân tộc Việt Nam mà Cụ đã góp phần giải phóng, - không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục làm một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và đã trở thành ngọn hải đăng soi sáng đường đi cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

... Cuộc đời Cụ Hồ Chí Minh là một tấm gương chói lọi nói lên rằng, trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc quyện với nhau trong cuộc đấu tranh chung, không thể nào tách rời nhau được.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Mỹ, tập II)

- Cụ Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho một mục tiêu duy nhất là "giải phóng Tổ quốc". Nhờ có lòng tin không hề lay chuyển đó, nên những đau khổ, những khó khăn tất nhiên xảy đến trong cuộc đời đấu tranh này đối với Cụ chỉ là những thử thách mà Cụ phải vượt qua bằng bất cứ giá nào, chứ không hề lùi bước, không hề nản lòng. Là một người yêu nước, một nhà triết học, một người vô sản, cuộc sống đối với Cụ chỉ có ý nghĩa trong ngọn lửa đấu tranh và cuộc đấu tranh đó là một cuộc đấu tranh liên tục và thường xuyên...

(Cơ quan Trung ương của Tổng Liên đoàn lao động Angiêri)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại và xuất sắc của dân tộc Việt Nam, đồng thời là nhà hoạt động cách mạng kiên cường và kiệt xuất của phong trào cách mạng thế giới trong thời đại hiện nay.

(Cơ quan Trung ương của Mặt trận Lào yêu nước)

- Chúng ta tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn là vì Chủ tịch là một trong những chiến sĩ tiền phong của chủ nghĩa cộng sản, một trong những người đã tổ chức và phát triển phong trào cách mạng trong khắp năm châu bốn biển.

 (Gioócgiơ Mácse, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp)  

- Nhân dân Việt Nam đã sáng tạo ra bản anh hùng ca này vì họ được cổ vũ bởi lòng quyết tâm giành lại tự do, vì họ được phong trào cách mạng đứng đầu là vị lãnh tụ tài tình, nhà mácxít - lêninnít lỗi lạc - đồng chí Hồ Chí Minh - hun đúc và lãnh đạo.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản mácxít Ấn Độ)

- Vĩ đại trong số những người vĩ đại, lãnh tụ phi thường của một dân tộc phi thường, cuộc đời 79 năm hoàn toàn dành cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã khiến cho Người trở thành một trong những động lực hiếm có, không thể thiếu được của lịch sử.

... Người sớm đi vào cách mạng và do đó Người đã được vinh dự lớn lao là một trong những người đầu tiên làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

...

Hồ Chủ tịch thuộc lớp người vô song khó ai có thể sánh kịp, khó ai có thể vượt hơn. Nhưng với sự kết hợp những đức tính đó, Người cũng là tấm gương mà nhiều người khác có thể noi theo và làm được như Người.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Cuba)

- Đương nhiên, Người không quan niệm mình là trên hết, nên phẩm chất lãnh đạo của Người được phát huy không chỉ do am hiểu lý luận xã hội chủ nghĩa mà còn do bản chất khiêm tốn, giản dị và cởi mở. Nói rõ hơn, Người không bao giờ có tham vọng cá nhân, phù phiếm; Người không cố công để trở thành một nhân vật xuất chúng.

...

Người dịch thơ từ tiếng Trung Quốc và bản thân Người cũng là một nhà thơ lớn. Người sống giản dị không giả dối, không xa hoa. Người hoạt động tự do giữa lòng nhân dân... Người luôn luôn gắn bó với nhân dân mình, rút ra bài học từ những nỗi thống khổ của nhân dân, khâm phục lòng can đảm và ý chí quyết tâm của nhân dân.

(Alan Axbon, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh là người đại diện cao nhất, kiên trì nhất, sáng suốt nhất và chỉ có trong quá trình đó, Hồ Chí Minh mới thể hiện đầy đủ tầm cỡ của mình. Tất cả những ai may mắn gặp Hồ Chí Minh đều ngạc nhiên về sự giản dị của Người. Ngay cả những người không có được may mắn đó và chỉ biết Người qua những bài viết và những sự kiện trong cuộc đời của Người cũng có ấn tượng sâu sắc là ở Hồ Chí Minh, nhà cách mạng và con người không tách rời nhau.

(Pinô Tagơliađúcchi Pêrugia, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh không bao giờ là một nhà độc tài về chính trị mà là người có một ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự lãnh đạo. Người là một người nồng hậu, có khả năng lôi cuốn và thông cảm. Người thiết tha quan tâm đến đồng bào của mình. Người không thay đổi trong suốt cả cuộc đời mình, từ những ngày đầu của cách mạng cho đến khi giữ chức vụ cao nhất là Chủ tịch nước. Người luôn coi mình là một người lính được nhân dân cử ra mặt trận. Ở Người, tình yêu đối với nhân dân là một tình cảm mãnh liệt.

...

Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của một nhà cách mạng, một người nhìn xa trông rộng và một nhân văn vĩ đại. Người đã bình tĩnh, kiên định và kiên trì trong cuộc chiến đấu vì thắng lợi và tự do.

(K.C.Tiagi, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Vì là một nhà văn hóa chân chính mà Người làm cách mạng và làm cách mạng không chỉ giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột mà cái cao quý nhất là để giải phóng con người thóat khỏi nền văn hóa nô dịch và xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa lớn. Cuộc đời hoạt động và sự nghiệp vĩ đại của Người là tấm gương cao đẹp trong sáng về một quan niệm nhân sinh về thế giới, toả sáng chủ nghĩa nhân văn mới, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, những ước mơ lớn của nhân loại. Bởi thế, những tư tưởng văn hóa của Người đến với các dân tộc như một lẽ tự nhiên, có sức cổ vũ sâu sắc mỗi con người, mỗi dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó sâu sắc với dân tộc mình, đồng thời, Người cũng đã dành nhiều tình cảm thắm thiết cho mọi dân tộc trên thế giới.

(Phiêng Xixulát, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh là một trong những vị lãnh tụ cách mạng, mà khi Người còn sống tên tuổi đã được hàng triệu người biết đến, và đã trở thành huyền thoại. Mọi người khâm phục Người, đã nói về Người và mỗi người đều nhận thấy nét đặc trưng nổi bật trong hình ảnh của Người. Inđira Găngđi (Ấn Độ) đã gọi Hồ Chí Minh "là một nhà lãnh đạo mềm dẻo mà vĩ đại và kiên định". Rốtnây Arixmenđi (Urugoay) coi "Hồ Chí Minh là biểu tượng cho sự uyên bác cộng sản chủ nghĩa ở Châu Á". Xanvađo Agienđê (Chilê), vào năm 1971, đã trả lời như sau về câu hỏi của một nhà báo: "Ba phẩm chất của các nhà hoạt động chính trị mà ông muốn có là thế nào?" - Đó là: "Nhất quán, nhân đạo, khiêm tốn cao cả của Hồ Chí Minh". Còn ở Liên Xô, người ta ngưỡng mộ gọi Hồ Chí Minh là "hiệp sĩ cách mạng", và những từ này thể hiện sự khâm phục đối với ý chí sắt đá, lòng dũng cảm bất khuất của người chiến sĩ và đồng thời tính giản dị và nhân đạo của Người.

...

Hồ Chí Minh đã có uy tín to lớn vô hạn trong quần chúng nhân dân Việt Nam. Nhưng cái đó chính là uy tín chứ không phải là sự sùng bái cá nhân đối với những méo mó xuyên tạc và tội ác tất yếu của nó.

(Épghênhi Côbêlép, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Chỉ có Hồ Chí Minh đã luôn luôn nói về quyền bình đẳng của phụ nữ, về giáo dục, tự do ngôn luận, độc lập về kinh tế và quyền của phụ nữ được hưởng các quyền lợi khác như của nam giới. Chỉ Hồ Chí Minh là thấy được rằng phụ nữ đã phải chịu đựng những gánh nặng như nam giới và còn hơn thế nữa.

(Giôxơphin Stenxơn, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- "Nhật ký trong tù" và các bài thơ khác của Hồ Chí Minh trong những hoàn cảnh ấy trở thành những văn kiện giải phóng nghệ thuật và đã có, ngoài sự sống của bản thân nó, một sức sống mãnh liệt riêng ở các nước khác... Về mặt phong cách, đó là những bài thơ "ngắn gọn, tỉnh táo và trong sáng, hoàn toàn cổ điển nhưng biểu lộ những tình cảm và những ý nghĩ của một chiến sĩ ở tuyến đầu của thời đại chúng ta". "Cấu trúc cổ điển của nó phối hợp với sự phong phú về tình cảm và sự nhạy cảm sôi nổi", được biểu hiện bởi tài năng nghệ thuật huyền diệu của Hồ Chí Minh, theo sự chỉ đường của trí thông minh của Người.

...

Dù đi đến đâu, chúng tôi cũng cảm thấy sự hiện diện của tinh thần Hồ Chí Minh, một cụ già dịu dàng, hiền từ, mỉm cười rộng lượng với mọi người. Bởi vì, với tư cách là người cha của dân tộc, Người biết rằng họ sẽ không bao giờ xa rời con đường giải phóng.

...

Nhà thơ vẫn tiếp tục đấu tranh cho nền độc lập đất nước mình cũng như Người vẫn tiếp tục viết nhiều bài thơ nữa. Niềm hy vọng của Người vào tương lai vẫn trong sáng. Như Người viết trong một bài thơ khác: "Kháng chiến thành công ta trở lại/ Trăng xưa núi cũ với xuân này".

...

Ta hãy nhớ thành tựu nghệ thuật đặc biệt của Người để trân trọng ký ức về Người - một bộ phận hữu cơ của lực lượng lao động khổng lồ mà Người đã thực hiện cho những người bị áp bức không những của đất nước mình mà cả các nơi khác trên thế giới. Một người dù có sống hai ba cuộc đời cũng không thể thực hiện được những công việc như thế.

(Vivenxiô Hôx, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Tư tưởng chính trị của Người chịu ảnh hưởng của những nhà tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa lớn ở châu Âu được áp dụng vào một hoàn cảnh châu Á và điều đó đã đem lại cho nó một ý nghĩa thế giới.

(Gônlan, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Điều cần đến là một cuộc nổi dậy về đạo đức, một sự phục hưng mới chống lại quá trình bất ổn định phi nhân tính này - ít nhiều nổi bật khắp thế giới. Ở giữa cơn khủng hoảng này, nhân loại đã sản sinh ra những danh nhân lỗi lạc làm nên thời đại như Lênin, Hồ Chí Minh và Găngđi là những người đã để lại những dấu ấn không thể sai lầm của mình để được tiếp tục theo đuổi những mục đích cao cả trong các biến động của thời cuộc.

...

Hồ Chí Minh không còn với chúng ta theo nghĩa vật chất. Nhưng Người rất gắn bó với chúng ta về mặt đạo lý, tinh thần.

...

Tình thương nhân dân của Người, sự khiêm tốn và giản dị của lối sống của Người là sâu sắc và hồn nhiên.

(Xanti Mauroi, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời của Người cho cuộc đấu tranh cách mạng, chống hết bọn đế quốc này đến bọn đế quốc khác để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và hòa bình, Người là nguồn cổ vũ tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới.

(Giuliút, Chủ tịch Đảng liên minh dân tộc Phi Tanganiica, Tổng thống nước Cộng hòa thống nhất Tandania)

- Đức tính của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kết hợp trí thông minh, óc sáng suốt và lòng nhân đức cộng với nghị lực kiên cường và đức tính khiêm tốn hiếm có. Là hiện thân của những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc, lòng yêu nước thiết tha của Người được kết hợp một cách hài hòa với tình đoàn kết quốc tế hết sức nồng nhiệt.

(Ban Thư ký Hội đồng hòa bình thế giới)

- Hồ Chủ tịch, người dẫn đường của những người cách mạng, tấm gương và lòng danh dự trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do sẽ mãi mãi động viên và cổ cũ các dân tộc trên những trận tuyến mới giành tự do hoàn toàn và vĩnh viễn.

(Ban Thư ký thường trực Tổ chức đoàn kết ba châu)

- Tấm gương cách mạng ngoan cường, sự vĩ đại của Người trên phạm vi thế giới kết hợp với đức tính khiêm tốn đáng khâm phục, không thể phai mờ trong tâm trí mọi người nam cũng như nữ trên thế giới, nhất là trong giờ phút quyết định này đối với nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị thống trị.

(Bác sĩ A.GôXtinhô, Chủ tịch Ban lãnh đạo phong trào nhân dân giải phóng Ănggôla)

- Toàn thế giới tiến bộ vô cùng thương tiếc Người, vì Người đã giữ vững, không hề suy suyển các nguyên tắc cách mạng trong những giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng Việt Nam.

(J.R.D Sikêrêma, quyền Chủ tịch Liên hiệp nhân dân Phi Dimbabuê)

- Trong ký ức chúng tôi sẽ đời đời lưu lại lòng thương tiếc và tôn kính người chiến sỹ cách mạng mà sự nghiệp cao cả vì sự tiến bộ của nhân dân Việt Nam và vì tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới sẽ còn sống mãi.

(Tổ chức những người yêu nước Miến Điện)

- Trọn đời mình, đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ nổi bật ở hàng đầu trong phong trào công nhân quốc tế. Đồng chí Hồ Chí Minh chưa bao giờ đi chệch khỏi các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội và đồng chí xứng đáng với vị trí bên cạnh các lãnh tụ vĩ đại mẫu mực của phong trào công nhân là Mác, Ăngghen, Lênin. Lòng trung thành của đồng chí đối với những nguyên tắc làm cơ sở cho hệ thống xã hội chủ nghĩa, là một tấm gương cần phải cấp bách noi theo đối với tất cả những ai mong muốn thất độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên toàn thế giới.

(O.R.Tambô, Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi Adania)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hào bình của mọi người ở khắp nơi trên thế giới sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội Phục hưng Arập)

- Khi muốn nói đến cuộc chiến đấu chống đế quốc, chúng tôi sẽ nói: Hồ Chí Minh.

Khi muốn nói đến lòng trung thành với nhân dân, đức độ giản dị và dũng khí kiên quyết, chúng tôi sẽ nói: Hồ Chí Minh.

Chúng tôi sẽ nói đến tên Người: Hồ Chí Minh, mỗi khi chúng tôi muốn đến lòng tin ở thắng lợi.

(Mặt trận yêu nước giải phóng dân tộc Bồ Đào Nha)

- Cả bạn lẫn kẻ thù đều phải công nhận rằng Người là một nhân vật xuất chúng, đã quên mình hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng xã hội. Đức độ liêm khiết và lòng trung thành tận tụy của Người được nhân dân thế giới khâm phục và kính trọng.

(Tổ chức những người bạn Mỹ)

- Đồng chí Hồ Chí Minh tượng trưng thật sự cho cuộc đấu tranh vì tự do, vì độc lập, vì công lý và qua đồng chí, người ta thấy những người chiến sỹ Việt Nam anh hùng mà ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh đang noi theo trong cuộc đấu tranh chống sự bóc lột và áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Con người cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh không phải thuộc về câu chuyện thần thoại mà là biểu hiện cụ thể của toàn bộ cuộc đời cao cả đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Chúng tôi tin chắc rằng tấm gương của Người không những sẽ tiếp tục sống mãi với cuộc đấu tranh của các đồng chí chống cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ mà còn sống mãi với thắng lợi của cuộc đấu tranh của hàng triệu và hàng triệu người trên toàn thế giới vì sự nghiệp giải phóng nhân loại.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất vô sản Ý)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử, với những tư tưởng và ý kiến đúng. Chính vì vậy mà đồng chí đã làm ra lịch sử.

...

Tầm vĩ đại tư tưởng của Người, nhãn quan sáng suốt nhìn xa thấy rộng của Người chỉ có thể bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc về những lực lượng thúc đẩy sự biến đổi có tính chất bùng nổ nhất trong toàn bộ công việc của loài người, qua các thời đại lịch sử.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh kết tinh trong con người mình những đức tính vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Có thể thấy được tầm lớn những đức tính ấy ở sự suy sụp của các đế quốc Pháp, Nhật Bản và của đế quốc Mỹ hiện nay, những đế quốc bị tan tác trên con đường đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho độc lập và chủ nghĩa xã hội.

(Gớt Hơn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng tất cả cuộc đời vì sự nghiệp của nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam và vì sự nghiệp cách mạng thế giới.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa, nhưng đức độ cách mạng cao đẹp và tinh thần chiến đấu của Người, tượng trưng cho lòng dũng cảm và sự chiến đấu chống lại cuộc xâm lược lớn nhất chưa từng có trong lịch sử, sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí nhân dân Việt Nam, trong tâm trí các dân tộc cách mạng Á - Phi và các dân tộc cách mạng khác trên thế giới.

(Ibơrahima Phôphana, Tổng thư ký Hội luật gia Á - Phi)

- Người là nhà văn, nhà thơ tinh tế viết bằng nhiều thứ tiếng, là nhà báo có ngôn ngữ súc tích, mẫu mực; là người có trái tim bao la như vũ trụ, có lòng yêu thương vô hạn đối với trẻ em; là tấm gương về đức tính giản dị trong tất cả các mặt và chỉ tự coi mình là một "nhà hoạt động cách mạng".

...

Có những nhân vật lãnh đạo đã thể hiện trước được những đức tính đẹp đẽ nhất của con người trong tương lai sắp tới và đồng chí Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật đó.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Urugoay)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là con người đã tập trung vào mình tất cả những phẩm cách cao quý nhất, không phải chỉ của một dân tộc riêng biệt, mà của cả nhiều thế hệ loài người.

 Sở dĩ những câu chuyện thần kỳ về Người làm cho người ta ngạc nhiên không phải là do tính chất lãng mạn hoặc anh hùng ca mà là do tính chất hiện thực của nó trên "thế gian" này. Lịch sử của nhà cách mạng lỗi lạc đó sở dĩ hấp dẫn được mọi người là do Người đã tạo nên cuộc đời anh hùng của mình một cách khách quan chứ không phải là do tính chất cao siêu của thứ chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Italia)

- Trong tương lai, tinh thần của Người, niềm tin của Người, lòng quyết tâm và sức mạnh của Người cũng sẽ được phản ánh trong những hành động của nhân dân Việt Nam.

(Phơranxơ Phabơ, cơ quan Trung ương của Đảng Xã hội thống nhất Đức)

- Đồng chí là tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong phong trào vĩ đại của chúng ta. Đồng chí là một nhà cách mạng, một người yêu nước, một người giàu lòng nhân đạo, một nhà hoạt động quốc tế tận tụy.

...

Đây quả là một con người vĩ đại nhưng không bao giờ Người tỏ ra mình là một con người vĩ đại... Người trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng lại mãnh liệt đến mức khó tưởng tượng nổi, trong sự tận tụy hoàn toàn vì nhân dân và đất nước của Người cũng như với lòng tự hào về hoàn cảnh, nền văn hóa và lịch sử của dân tộc mình.

(Giôn Gôlan, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Anh)

- Chữ Bác Hồ là chữ đã thể hiện đồng thời tình cảm, sự kính trọng và ý nghĩa của những giá trị đó. Tấm gương của Bác Hồ tiếp tục là nguồn cảm hứng để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước.

(Mighen Đêxtêphanô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Sự hiểu biết văn hóa rộng lớn, trí thông minh, những hoạt động phi thường và lòng vô tư tuyệt đối đã làm cho uy tín của Người và lòng tin của nhân dân đối với Người không có gì so sánh nổi. Những lời nói, những hành động, thái độ của Người, tất cả đều thuyết phục là Người không muốn dùng giải pháp bạo lực.

(Lagiơlô Xangô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nhưng trong mọi biến đổi cũng có một số điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, các tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tự do, dân chủ và công bằng xã hội, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người theo chủ nghĩa quốc tế đã cống hiến trọn đời mình cho những lý tưởng đó.

(V.M.Xônxép, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Những con người như Hồ Chí Minh ngày càng trở nên vĩ đại, vì họ là những người đã cho chúng ta lý do để sống và khả năng để thực hiện những giấc mơ của mình.

...

Như một nhà văn hóa, Người đã tham gia vào sự phát triển và truyền bá văn hóa, nhận thức được văn hoá "như một kho tàng kiến thức của con người về thiên nhiên, cuộc sống, cũng như để đánh giá về sự tồn tại, mà giá trị của nó có thể tăng cường lòng tin vào tính hoàn thiện không ngừng của con người".

...

Người trở nên vĩ đại, vì Người đã dựa vào triết học duy vật biện chứng, thứ triết học "không chỉ phản ánh sự đúc kết quan trọng nhất trong lịch sử tư duy của loài người mà còn là sự khám phá có ý nghĩa nhất trong lịch sử tri thức và văn hóa; những quy luật chi phối cả thế giới cũng như thiên nhiên, con người và cuộc sống xã hội".

(Macxêla Lombacđô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Người đã vận dụng sáng tạo những tư tưởng nhân đạo của cuộc Đại cách mạng Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái. Người đã đem hết sức mình kết hợp những lý tưởng của nhân loại với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.

(L.Ôgungiêran, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Phải suy đi nghĩ lại về nhiều lời nói của Người, một người giàu kinh nghiệm và có trình độ văn hóa rất cao, một nhà cách mạng có quyết tâm, dũng cảm và nhiệt tình khác thường. Người đã được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

(IGo Vaxiliep, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Người luôn luôn quan tâm tới lợi ích của nhân dân, nghĩ những điều dân nghĩ, lo những điều dân lo, hiến dâng cả đời mình cho nhân dân, không hề quan tâm tới bản thân. Người cư xử nhiệt tình, khiêm tốn, gần gũi, bình dị, giữ mối liên hệ thân mật không cách bức với quần chúng. Quyết tâm và dũng khí đấu tranh của Người xuất phát từ tấm lòng yêu mến nhân dân, sức mạnh và uy tín to lớn của Người cũng bắt nguồn từ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân.

 ...

Suốt đời, Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp "cần kiệm liêm chính" và "chí công vô tư", dùng tám chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân.

(Cốc Nguyên Dương, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 - Hồ Chí Minh là một trong số những người đầu tiên khai phá và đặt nền móng cho nền văn học mới, mà trong quá trình hình thành đã dần dần xâm nhập vào quỹ đạo những mối liên hệ rộng rãi của văn học thế giới... Hồ Chí Minh, người mở đường và nhà sáng lập trong lịch sử văn học Việt Nam.

(N.Niculin, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Vấn đề tác động qua lại trong giao lưu văn hóa Đông - Tây là vấn đề mới đối với các nhà tư tưởng Việt Nam, nhưng vận mệnh của phong trào giải phóng lại phụ thuộc vào cách hiểu đúng đắn vấn đề này. Lời giải đáp mà Hồ Chí Minh đưa ra chính là sự kết hợp học thuyết cách mạng của phương Tây (chủ nghĩa Mác) với các truyền thống tư tưởng tiến bộ của Việt Nam.

...

Chính vì vậy, ngày nay, nói về Hồ Chí Minh, cần thấy rõ trong thế giới quan của Người, không chỉ những đặc điểm riêng của Việt Nam, mà cả những điểm tổng quát, đã khiến Người trở nên gần gũi với nhiều nhà hoạt động tiến bộ hiện đại. Di sản tư tưởng của Người không thuộc riêng Việt Nam.

(V.G.Burốp, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Đồng chí Hồ Chí Minh mất đi, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới cũng mất đi một lãnh tụ có những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, mất đi người thầy lỗi lạc đã đào tạo nên những nhà lãnh đạo kiên quyết có đủ phẩm chất để lãnh đạo nhân dân mình tiến hành cuộc chiến đấu gương mẫu vì tự do, hòa bình và chủ nghĩa xã hội chống lại cuộc xâm lược đế quốc xấu xa nhất trong thời đại hiện nay.

(Nát xa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gioócđani)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, người yêu nước kiên cường, người có tinh thần quốc tế mẫu mực, không những chỉ là hiện thân của cuộc đấu tranh anh hùng và tuyệt vời của nhân dân Việt Nam, mà đồng thời còn là tượng trưng cho cuộc đấu tranh của tất cả các dân tộc chống bọn đế quốc áp bức và tượng trưng cho lực lượng đoàn kết quốc tế vô sản to lớn, đã ngừng đập.

(Bécnađô Anvarađô, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Goatêmala)

- Cuộc đời Hồ Chí Minh là một thiên thần thoại về cuộc chiến đấu chống đế quốc. Như lúc còn sống Người hằng cổ vũ, cuộc đời Người tiếp tục cổ vũ các dân tộc trên toàn thế giới trong cuộc chiến đấu giải phóng đất nước.

(Puxpa Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nêpan)

- Đối với toàn thể loài người, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là nhà hoạt động không mệt mỏi và là người chiến sỹ kiên cường đã hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người vì phẩm cách và công lý. Với tinh thần tận tụy quên mình cho sự nghiệp chính nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi sống trong lòng các dân tộc. Người là hiện thân cao nhất của lòng dũng cảm và đạo đức, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết và tự giải phóng mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trong thế giới thứ ba để tự giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Tên tuổi của Người mãi mãi sẽ là một biểu tượng và hoạt động của Người là một gương sáng.

(Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa dân chủ và nhân dân Angiêri)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà lòng trung thành đối với Tổ quốc và trọng danh dự đã làm cho mọi người khâm phục. Loài người sẽ mãi mãi nhớ đến nhà yêu nước vĩ đại đó, là một trong những chiến sỹ vĩ đại nhất để bảo vệ tự do và phẩm cách của con người trong một thế giới đầy lo âu và biến động.

(Trung úy Mútxa Tơraôrê, Quốc trưởng nước Cộng hòa Mali)

- Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp đấu tranh của Người vì Tổ quốc của mình là sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội và những tư tưởng của phương Đông. Đó là sự hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc và dân tộc mình, đó là sự giản dị, trong sáng trong tư tưởng và lòng chân thành...

(Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Irắc Sadam Ammađi)

- Chúng tôi vẫn cảm nhận được trí tuệ của Người đang tồn tại nơi đây và ở khắp mọi nơi. Người sống trong trái tim những người cách mạng đang hành hương tới ánh bình minh của sự cứu giúp nhân loại. Người là hình tượng vĩnh cửu trong trái tim chúng tôi, con đường của Người được hào quang chiếu sáng và Người đang ở trong tiếng hoan hô của lịch sử.

 (Tổng thống nước Cộng hòa Ápganixtan)

- Lịch sử được tạo dựng nên bởi những con người vĩ đại như Hồ Chí Minh, mặc dù họ sinh ra không phải để vĩ đại, nhưng họ đã có cống hiến lớn lao và quên mình đấu tranh cho lợi ích dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi với lịch sử bởi Người là vị anh hùng dân tộc trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược, gìn giữ tự do vĩnh viễn cho Việt Nam.

(Bộ trưởng Ngoại giao Libi)

- Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo Quân đội cách mạng Campuchia xin bày tỏ lòng kính phục về sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ của giai cấp vô sản đã đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của dân tộc và của giai cấp công nhân. Chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ của Quân đội cách mạng Campuchia xin nguyện học tập và rèn luyện để trở thành người cán bộ chân chính của Đảng và của nhân dân theo tấm gương anh hùng cao đẹp của Bác. Chúng tôi quyết tâm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị chiến lược Campuchia - Việt Nam vững bền mãi mãi.

Kính chúc linh hồn Bác được bình yên!

 (Trưởng Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội cách mạng Campuchia, Đại tướng Buthoong)

- Ký ức và tình cảm về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ sống trong con tim những người Việt Nam mà cả trong tư tưởng những người Xô viết. Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta. Hãy giữ gìn tình hữu nghị đó vững bền mãi mãi.

(Đoàn đại biểu Ucraina)

- Quân đội nhân dân Lào xin ghi lòng tạc dạ công ơn cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã xây dựng và vun đắp tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Lào - Việt. Kế thừa truyền thống quý báu đó, quân đội nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với quân đội và nhân dân Việt Nam giữ gìn phát triển cho mối tình keo sơn đó đời đời bền vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 (Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thiếu tướng Ôxaka Thamathêva)

- Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã từng nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam trước kia. Tuy cũng bị ném vào cuộc chiến, nhưng tôi chưa từng làm điều gì ác. Tôi kính cẩn cúi đầu trước con người vĩ đại Hồ Chí Minh - Người thật giản dị nhưng đã chặn đứng tên khổng lồ chiến tranh. Tôi ước gì có thể giúp nhân dân Việt Nam trong khó khăn để trút bỏ được nỗi ám ảnh đã từng là một cựu binh.

 (Cựu chiến binh  Mỹ John Fabricate - New York)

- Chúng tôi vô cùng xúc động và khâm phục khi được tới thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản thế giới và công cuộc giải phóng dân tộc. Những di huấn của Hồ Chí Minh là hiện thực sáng tạo trong chính sách đổi mới mọi mặt của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chúc nhân dân Việt Nam và những chiến sĩ của lực lượng vũ trang Việt Nam anh hùng đạt nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 (Đại tướng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô)

- Sự nghiệp cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sáng đang đơm hoa kết trái trên đất nước Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang tiếp tục làm rạng rỡ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch - Người đã xây đắp tình cảm Việt - Triều bền vững.

Tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta muôn năm!

 (Đoàn đại biểu Ủy ban thông tin Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Song Bong Sun)

- Chúng tôi đã được học hỏi và hiểu sâu sắc về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần cách mạng nhiệt thành, cuộc sống giản dị và khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng sâu sắc đối với Người.

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đời đời bất diệt!

 (Đại diện Mặt trận dân tộc dân chủ Hàn Quốc tại Việt Nam Cho Min Young)

- Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Campuchia chúng tôi đánh giá rất cao tấm gương đạo đức, lối sống trong sạch, tinh thần rèn luyện và cương quyết đấu tranh chống đế quốc, thực dân vì độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người con lỗi lạc, vị lãnh tụ sáng suốt của nhân dân Việt Nam anh em. Tấm gương anh hùng cao cả của Người - vị lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Campuchia đã được ghi vào lịch sử và trái tim của mọi người dân Campuchia. Chúng tôi quyết tâm giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị truyền thống anh em Campuchia - Việt Nam được trường tồn mãi mãi.

(Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia Hêng Xomrin)

 - Xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên. Ngày nay, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được nhân dân Việt Nam kế thừa và phát triển một cách xuất sắc.

Tư tưởng yêu nước nồng nàn và tinh thần quốc tế cao cả của Người sẽ sống mãi!

 (Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Hoang Hon - Chang Rying Uân)

- Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn ở chiến khu, tôi đã có vinh dự được đến chào Người. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tôi lại có vinh dự được Người tiếp tại ngôi nhà này. Lúc nào gặp Người cũng vậy dù ở chiến khu hay giữa Thủ đô Hà Nội, Người luôn bày tỏ sự quan tâm đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào anh em. Người đã dạy rằng: Muốn giải phóng Tổ quốc, phải tập hợp sự đoàn kết rộng rãi của nhân dân, phải gần gũi nhân dân và quan tâm đến đời sống của nhân dân. Người còn chỉ dẫn về tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt. Những lời dạy đó của Người đã trở thành phương hướng, sức sống cho hoạt động cách mạng của tôi từ trước tới nay và cả sau này nữa. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và mãi mãi ghi nhớ những lời giáo huấn thiêng liêng của Người.

(Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nuhắc Phumxavẳn)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn vô cùng thân thiết của Thủ tướng Giaoaháclan Nêru. Người là chiến sỹ kiên cường trong cuộc đấu tranh vì tự do, đồng thời là lãnh tụ nổi tiếng thế giới. Người không chỉ là lãnh tụ của riêng nhân dân Việt Nam mà còn là lãnh tụ quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người đã đi vào lịch sử nhân loại và sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

 (Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ L.L.Merottra)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha lập quốc của Việt Nam sẽ sống mãi không chỉ trong trái tim người dân Việt Nam mà trong cả lịch sử loài người như một vĩ nhân. Tôi chúc nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần của Hồ Chí Minh mãi mãi.

(Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Nakayama Taro)

- Chúng tôi hết sức xúc động về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha kiến quốc của Việt Nam. Mong rằng những tư tưởng của người sẽ soi sáng cho quan hệ hữu nghị Việt - Nhật.

 (Chủ tịch Hạ nghị viện Nhật Bản Sakurauchi)

- Nhân dân Ấn Độ chúng tôi coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ của chính mình. Người là một trong những vị lãnh tụ vĩ đại nhất thế giới. Sự hy sinh, lòng tận tụy vì sự nghiệp chung, tình yêu Tổ quốc bao la cũng như đức tính giản dị khiêm tốn của Người là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vĩ đại vì nền tự do của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Người.

 (Đoàn Học viện quốc phòng Ấn Độ Trung tướng Asóc Kalian Vecma)

- Dù nhìn nhận bất kỳ khía cạnh nào của đời sống đi nữa thì Người vẫn có một cái gì đó thật đặc biệt để có thể thu phục được nhân dân mình. Chúng tôi thật sự kính trọng và cũng bị thu phục hoàn toàn bởi con người lỗi lạc vĩ đại nhất của Việt Nam - Hồ Chí Minh, chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Mỹ.

 (Chủ tịch Hội Hữu nghị phụ nữ Mỹ Marry Barden)

- Một con người vĩ đại đã tạo nên lịch sử đương đại Việt Nam và có ảnh hưởng lớn lao trong thế giới tự do. Chúng ta học tập được ở Người rất nhiều, đặc biệt là tinh thần giải phóng dân tộc, giành tự do cho Tổ quốc.

 (Đoàn đại biểu Palextin)

- Đây thật sự là nhân vật huyền thoại trong lịch sử - một người anh hùng trong phong trào giải phóng các dân tộc ra khỏi áp bức bất công, người cầm đuốc soi sáng con đường của những ai yêu tự do. Tấm gương Hồ Chí Minh sẽ mãi đi vào lịch sử các thế hệ kế tiếp sau này như một Con người có nhân cách trong sáng đến tuyệt diệu.

(Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ)

- Nhân dân Nga sẽ mãi mãi ghi sâu trong ký ức hình tượng Hồ Chí Minh - người con trung thành với Tổ quốc Việt Nam - người chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng vì độc lập dân tộc và tự do.

 (Đoàn đại biểu Xôviết tối cao Nga)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời chưa từng vì cuộc sống riêng tư, tất cả đều vì dân vì nước. Gia đình của Người là nhân dân, là Đảng và Tổ quốc. Bởi lẽ đó, tất thảy điều gì Hồ Chí Minh dạy và làm thì mọi người đều ngưỡng mộ và làm theo không chút đắn đo, đặc biệt là các cháu thanh thiếu niên yêu quý Người vô cùng, kính yêu Người như cha như mẹ.

- Hồ Chí Minh, cái tên được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng cũng là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, của lòng dũng cảm, của độc lập, tự do và hạnh phúc.

(Siphơnôm Vichivôrasan, tham luận trích trong sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn)

 - Cuộc đời Người là một hạt giống lớn lên thành một cây tuyệt đẹp… Hồ Chí Minh là tác giả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng với bản chất của nó, trong nguồn gốc của nó, trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của nó luôn là nguồn cảm hứng và là người chỉ đường. Và cuối cùng chữ Bác Hồ là chữ đã thể hiện đồng thời tình cảm, sự kính trọng và ý nghĩa của những giá trị đó. Tấm gương của Bác Hồ tiếp tục là nguồn cảm hứng để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước.

(Miguel de Stéphano, Giáo sư, Cố vấn Viện nghiên cứu Á Châu, tham luận trích trong sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn)

- Trong nửa sau thế kỷ XX, có một từ đã xuất hiện trong tiếng nói của những người bảo vệ và kiến tạo hòa bình trên thế giới, một từ mà cùng một lúc mang nhiều ý nghĩa: Đấu tranh, dũng cảm, anh hùng; và nó còn có ý nghĩa là chiến thắng, độc lập, tự do.

Từ đó là Việt Nam.

Và có một cái tên đã luôn gắn liền với từ này - từ chỉ tên của một đất nước. Đó là Hồ Chí Minh. Người là cảm hứng cho cuộc đấu tranh bất khuất của dân tộc mình, và cũng là nguồn cảm hứng cho tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất của nhân loại.

(Rômet Chanđara, tham luận trích trong sách: Việt Nam thế kỷ XX)

- Trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, tôi đã biết rất nhiều người, nhưng không có người nào gây được ở tôi một ấn tượng đặc biệt như ông Hồ Chí Minh. Những người có đầu óc tín ngưỡng thường hay nói đến các vị thánh. Đúng vậy, với cách sống và uy tín của ông đối với đồng bào trong nước, Hồ Chí Minh đúng là có thể so sánh với các vị thánh dó, một vị thành của cách mạng.

Trong cách nhìn của ông, tôi không bao giờ quên cái ánh sáng trong lành và chân thành đó. Sự chân thành đó là sự chân thành của một người cộng sản kiên định và sự trong sáng đó là sự trong sáng của một người hoàn toàn hy sinh cho sự nghiệp trong nguyên tắc cũng như trong hành động.

(N.X.Khơrútsốp, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Từ thời còn trẻ, đồng chí Hồ Chí Minh đã nổi tiếng là người chiến sỹ kiên cường đấu tranh cho thắng lợi của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, người cộng sản trung thành đã hiến dâng tất cả nghị lực của mình cho việc củng cố phong trào cộng sản quốc tế, củng cố ảnh hưởng và vai trò của nó; người cộng sản trung thành và kiên cường trong cuộc đấu tranh nhằm củng cố sự thống nhất của các đảng cộng sản trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đồng chí Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương của người chiến sỹ mang những đức tính kiên cường, quyết tâm, nhìn xa thấy rộng và mềm dẻo, tấm gương người chiến sỹ đã cống hiến tất cả cuộc đời đầy nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc mình dưới ngọn cờ thắng lợi của chủ nghĩa xã hội; tấm gương của người lãnh đạo tin tưởng ở cách mạng, ở lý tưởng cách mạng và áp dụng nó một cách sâu sắc và sáng tạo.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Libăng)

- Hơn 30 năm qua, qua sự từng trải của Hồ Chí Minh, tôi đã nhận thấy con đường mà nhân dân Việt Nam đi qua, thấy rõ tinh thần phấn đấu trường kỳ của nhân dân Việt Nam. Từ khi tôi được quen biết với Hồ Chí Minh cho đến nay đã ba mươi mấy năm rồi, nếp sống của Hồ Chủ tịch vẫn luôn giản dị. Hình dáng, tinh thần và nếp sống của Hồ Chủ tịch cũng không bao giờ thay đổi.

(Thủ tướng Chu Ân Lai, trích từ " Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Một trong những đạo đức thành truyền thuyết của Hồ Chủ tịch mà tôi có dịp thấy tận mắt là sự giản dị của Người. Hồ Chủ tịch sống hết sức giản dị trong một căn phòng thoáng đãng, trong đó chỉ có một cái giường con và một chiếc bàn làm việc, bên cạnh dinh Toàn quyền cũ. Hồ Chủ tịch vẫn mặc chiếc áo khoác ngoài cũ, đi đôi dép cao su…

Hồ Chủ tịch không cần dùng nhiều giấy má, sổ tay, bút viết, Người biết nên nói những gì cũng như Người biết nghe người khác nói. Người nói chuyện một cách giản dị, chân thành, không cầu kỳ. Người không bận tâm vào những chi tiết nhỏ mà nhớ những điều thực chất. Hồ Chủ tịch là một nhà hiền triết. Sự chân thành, sự thẳng thắn, sự trong sạch và lòng tin ở phong trào giải phóng dân tộc, ở chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là sức mạnh của Người.

(Giannét Vécméc Tôrê, trích từ " Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên Trái đất ở đâu, ở đâu có mùa Xuân xin hãy đến thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tồn tại điển hình của một anh hùng của thời đại của chúng ta.

Nhà cách mạng lão thành này, ngay giữa cuộc đời mình đã đi vào truyền thuyết. Cuộc sống của Người là một bài thơ đầy nét anh hùng ca, giống như cuộc đấu tranh của dân tộc Người.

(Rơnê Đờ Pêtơrơ, trích từ "Bác Hồ sống mãi với chúng ta")

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi giữa mùa Thu, vào những ngày đẹp nhất trong một năm…

Vẫn như phong cách của Người từ trước tới nay, Người ra đi mà còn căn dặn: "Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí tiền bạc của nhân dân", 31 triệu người Việt Nam, không kể họ thuộc khuynh hướng chính trị và tôn giáo nào, đều khóc thương nhà cách mạng khiêm tốn và lẫy lừng uy tín, nhà yêu nước được mọi người tôn kính, tượng trưng cho sự đoàn kết và cho cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

(Mađơlen Ripphô, trích trong "Bác Hồ sống mãi với chúng ta")

- Đồng chí Hồ Chí Minh có được ở mức độ rất cao tất cả những đức tính tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam. Người Việt Nam khiêm tốn - thì Người cũng khiêm tốn, họ rất thanh đạm trong sinh hoạt và hết sức cần cù - thì đồng chí cũng thế. Phải làm vườn rau ư? Đồng chí cũng làm vườn. Phải câu cá ư? Đồng chí cũng câu cá. Uy tín hiển nhiên của đồng chí không những là do đường lối chính trị sáng suốt của đồng chí mà còn do tư cách trong sinh hoạt, do chính lối sống của đồng chí nữa. Công lao to lớn của đồng chí Hồ Chí Minh là đã hướng cái uy tín xứng đáng đó và toàn bộ sức mạnh tinh thần của đồng chí vào việc củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc. Đúng thế, nhà yêu nước nồng nhiệt đó đồng thời là một cách mạng quốc tế chủ nghĩa chân chính. Toàn bộ cuộc đời của đồng chí đã chứng minh điều đó.

Tấm lòng của đồng chí cởi mở đối với mọi người. Đồng chí hoàn toàn không có tư tưởng sôvanh, chủ nghĩa chủng tộc, đầu óc bài ngoại. Tinh thần quốc tế chủ nghĩa của đồng chí ngời sáng trong những lúc khó khăn nhất của cuộc chiến tranh.

Trong nước không có tệ sùng bái cá nhân, nhưng hiếm có một lãnh tụ nào được sùng kính như đồng chí Hồ Chí Minh. Đó là lòng tin tưởng tuyệt đối và lòng yêu mến đối với con người đã hiến mình cho nhân dân và trong con người đó, mỗi người đều thấy một phần của chính mình.

(Lêô Phighe, Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, trích từ "Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Ở đồng chí Hồ Chí Minh dường như lúc nào cũng tỏa ra một tình cảm ấm áp, một sự cảm thông đầy tinh thần cộng sản. Và chỉ bằng ấy thôi cũng đủ sức thu hút và hấp dẫn những người xung quanh… Có nơi nào lại không in dấu chân của đồng chí! Kỳ diệu thay, con người mảnh dẻ và dịu dàng ấy lại đã từng làm cho bao thế lực cường quyền phải khiếp sợ.

Phải nói rằng, đồng chí Hồ Chí Minh đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng và có uy tín rất lớn trong phong trào cộng sản quốc tế, đấu tranh với tinh thần bền bỉ, kiên quyết cho sự thống nhất của những người cách mạng chân chính toàn thế giới. Trong bất cứ vấn đề nào phải tranh luận, tiếng nói của đồng chí Hồ Chí Minh cũng có tác dụng mở ra một hướng đúng đắn nhất, dễ chấp nhận nhất. Về con người, đồng chí Hồ Chí Minh hết sức khiêm tốn, giản dị, thủy chung. Bất cứ ai trong chúng tôi cũng yêu mến đồng chí vì những đức tính ấy. Bất cứ ai trong chúng tôi cũng muốn được gần Người để nghe Người tâm sự, truyền đạt cho những kinh nghiệm quý báu của một cuộc đời từng trải, vô cùng phong phú. Hơn nữa, lời Người có sức hấp dẫn lớn bởi vì Người nói với tất cả tấm lòng và muốn mọi người cùng làm tốt hơn.

(Max Reimann, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đức, trích từ  "Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Chúng tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần cách mạng và quyết tâm trong xây dựng hòa bình, chủ nghĩa xã hội như đã từng vững tinh thần cách mạng và quyết tâm trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong khi lãnh đạo nhân dân Việt Nam chiến thắng những kẻ áp bức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thức dậy trong trái tim các dân tộc toàn thế giới những tình cảm kỳ vọng vào tự do và bác ái giữa các dân tộc. Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm trí chúng ta.

(Anđu Rơbelô, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Braxin)

- Cả cuộc đời của đồng chí Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của nhân dân Việt Nam mà cái cao quý nhất là độc lập, tự do. Trong tâm trí của tất cả những ai đã có vinh dự được gặp đồng chí Hồ Chí Minh - Bác Hồ, đồng bào của Người vẫn âu yếm và kính trọng gọi Người như thế - đều vẫn cảm thấy Người mãi mãi là một người nhân hậu, khiêm tốn, yêu cuộc sống và bè bạn, là một chiến sỹ hăng say đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của nhân dân mình, là một người luôn tin tưởng vào chính nghĩa của sự nghiệp mà mình đã cống hiến trọn đời.

(G.Titốp, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Xô - Việt, Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Lao động Việt Nam, phi công vũ trụ)

- Người đã tập trung tất cả đức tính cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam anh hùng. Người còn là biểu tượng cao đẹp nhất của mối tình quốc tế cao cả.

Tuy đến bên Người trong lúc Người an nghỉ, song qua tất cả những gì tôi được thấy, được nghe về Người, tôi đã thấy mình như được Người tiếp sức đi lên.

(Khangsarin, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Campuchia)

- Hồ Chí Minh - tên Người tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp nhất trong tâm hồn, trái tim, ý chí và nhân cách của loài người. Hồ Chí Minh - một con người, một nhà lãnh đạo của dân, do dân và vì dân; một con người đã hòa mình trong nhân dân với niềm tin vô tận đối với giai cấp công nhân và quần chúng lao động.

(Giênoát, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Mỹ)

- Hồ Chí Minh bất tử, người sáng lập và giáo dục Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến sỹ kiệt xuất của phong trào cộng sản quốc tế, chiến sỹ có tên tuổi, nhà chiến lược chói sáng, biểu tượng của nhân dân Việt Nam anh hùng. Hồ Chí Minh đã trở thành một tấm gương cống hiến cho sự nghiệp hòa bình, độc lập, giải phóng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

(Xamôra Moldét Masen, Nguyên soái, Chủ tịch Đảng Prelimo, Chủ tịch nước Cộng hòa Môdămbích)

- Con người giản dị vốn ưa thích những gì khiêm tốn ấy, chính là một nhà nho thông thạo nhiều thứ tiếng, một nông dân tinh khôn và đại chính trị. Thiên hạ ắt phải chấp nhận một điều trái ngược là một trong những nàh chính trị lớn nhất thế giới lại mang dáng vẻ một con người muốn thấy mình chỉ bình thường thôi.

Là một nhà mácxít chân tín, ông Hồ vẫn cứ là con người của những cởi mở với cả trong nước và bên ngoài. Biết biến của mình thành linh hồn của đất nước và linh hồn của thế giới, ông đã thấu hiểu các hiệu lệnh của những thời co trên trường quốc tế, trong lúc ông vẫn giữ nguyên mối liên hệ với nhân dân nước mình.

Chân dung xác thực nhất của ông Hồ là ra sao? Xét cho cùng bức chân dung đó đã được thể hiện ngay trong Đạo đức Kinh:

"Một võ tướng chân chính thì không hiếu chiến.

Một quân nhân chân chính thì không thịnh nộ.

Một người thật sự chiến thắng thì không lao vào chiến tranh.

Một người thật sự dắt dẫn thiên hạ thì tự đặt mình ở dưới thiên hạ".

(Gioóc Buđaren, trích trong "Các chính khách Châu Á")

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập dân tộc của Việt Nam. Người đã để lại một ấn tượng không thể phai mờ trong ý thức của cả tầng lớp trí thức cánh tả Châu Âu.

 (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lúcxămbua)

- Chúng tôi tận mắt chứng kiến lịch sử sinh động cũng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang sống mãi với nhân dân Việt Nam. Xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với người con vĩ đại của đất nước Việt Nam và sự khâm phục những con người trân trọng lịch sử của chính mình. Chúc mọi ý nguyện của Hồ Chí Minh được thực hiện trọn vẹn.

 (Tổng thống Cộng hòa Ucraina)

- Tên tuổi của Bác Hồ còn mãi khắc sâu trong tâm khảm người dân Châu Phi bởi con đường giải phóng và thế giới quan mới mà Người đã chỉ ra cho chúng tôi. Chúng tôi hướng về Người cũng như về một tương lai mà ở đó lý tưởng của Người sẽ trở thành hiện thực đối với tất cả chúng ta.

 (Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nigiê)

- Một con người vĩ đại, một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà cách mạng vĩ đại, vinh quang và biểu tượng của Việt Nam, của loài người tiến bộ - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ở và làm việc của Người là trường học kinh nghiệm cho những người cộng sản.

(Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pêru)

- Chúng tôi vô cùng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Bác Hồ là người anh hùng chung của tất cả các dân tộc yêu tự do.

(Tổng thống Cộng hòa Hunggari)

- Xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc của nhân dân Việt Nam - Người có lòng yêu nước, yêu nhân dân nồng nàn thiết tha.

 (Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Liên bang Nga)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, hay theo cách chúng ta trìu mến gọi: Bác Hồ, vẫn luôn là nguồn mạch khát vọng cho nhân dân Ấn Độ và những người cách mạng đang muốn thay đổi xã hội bất công trên thế giới. Ở Ấn Độ, chúng tôi vẫn hằng nâng niu những kỷ niệm về Người, cũng như tình cảm dành cho nhân dân Việt Nam. Theo ý nguyện của Người, chúng tôi đang phấn đấu cho ý tưởng một thế giới đại đồng mà Người đã để lại trong bản Di chúc nổi tiếng của mình.

 (Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng yêu nước vĩ đại có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng đã có công lao to lớn cống hiến không riêng cho đất nước Việt Nam mà vì cả phong trào cách mạng thế giới, nhất là với cách mạng Lào. Tác phong, đạo đức, phẩm chất cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trường tồn cho chúng tôi noi theo.

 (Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào)

- Tôi xin bày tỏ lòng kính phục đối với người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam và cũng là người bạn lớn của Ấn Độ. Nhân dân Ấn Độ chúng tôi trân trọng và yêu quý Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng xây dựng một nước Việt Nam mới. Tôi xin chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục con đường của Người đi tới hạnh phúc và thịnh vượng.

 (Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ)

- Chúng tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của nhân dân Việt Nam, vị lãnh tụ sáng suốt của cách mạng Việt Nam. Người đã có những đóng góp tích cực và quý báu trong việc giữ gìn và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự anh dũng vô song của Người trong việc lãnh đạo nhân dân mình giành độc lập, tự do. Cùng với những đóng góp kiệt xuất khác, Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc và Tổ quốc Việt Nam. Xin chúc vong linh Người được bình yên!

(Đoàn đại biểu Chính phủ dân tộc lâm thời Campuchia Hai đồng Thủ tướng Ranarith và Hun Xen)

- Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam;

Người bạn lớn thân thiết của nhân dân Trung Quốc.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời chiến đấu huy hoàng nhất mà chúng tôi mãi mãi tưởng nhớ và kính phục.

 (Trưởng Đoàn đại biểu Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thục Tranh)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Vinh quang đời đời thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kế tục và phát triển sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thắng lợi mới huy hoàng.

(Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Hoang Chang Iưp)

- Vinh quang đời đời thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương lớn nhất của người cách mạng vĩ đại ngày càng được khâm phục, ngưỡng mộ và luôn luôn được mến yêu không chỉ bởi nhân dân Việt Nam mà còn bởi tất cả các dân tộc khác trên thế giới.

 (Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Phiđen Caxtơrô)

- Với niềm xúc động lớn lao, chúng tôi xin bày tỏ lòng tôn kính đối với sự lãnh đạo tuyệt vời và đức hy sinh cao cả của Ngài Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

(Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Hàn Quốc Chang Kưn Mô)

- Lịch sử đôi khi sản sinh ra những con người nổi tiếng, những người trở thành huyền thoại trong cuộc đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những con người như vậy và Người vẫn đang sống trong trái tim và khối óc của nhân dân yêu độc lập, tự do trên toàn thế giới. Nhân loại sẽ mãi ngưỡng mộ phong cách sống giản dị, trí tuệ uyên bác và khả năng cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp vẻ vang của đất nước - đó là điều phi phàm mà nhân dân Việt Nam đang và sẽ noi theo Người. Cho cá nhân tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ.

 (Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ)

- Nhân dân Enxanvađo cảm ơn nhân dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi tình đoàn kết hữu nghị. Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân, người Cha của Tổ quốc Việt Nam, đồng thời cũng là lãnh tụ vĩ đại của thế giới. Tấm gương và sự nghiệp của Người là một di huấn quý giá đối với tất cả các dân tộc trên thế giới. Nhân dân Enxanvađo và mặt trận Farabundo Marti luôn luôn noi theo tấm gương của Người.

 (Phó Tổng Bí thư Đảng FMCN - Enxanvađo)

 - Xin bày tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ tới Người đã đấu tranh giành độc lập cho đất nước Việt Nam.

 (Tổng thống Cộng hòa Pêru)

- Cuộc đời của đồng chí Hồ Chí Minh đã cổ vũ cho chúng tôi trong cuộc sống cũng như trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc ở Bỉ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định đi theo con đường cách mạng của Bác Hồ.

(Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình đã giúp Người trở thành một huyền thoại của thời đại. Tính giản dị, chân thực, khả năng thu phục lòng người và trên hết là tinh thần bất khuất của Người sẽ soi sáng mãi. Khát vọng của Người về hòa bình và độc lập có nhiều điểm chung với những tư tưởng của các nhà lãnh đạo của Ấn Độ như Mahátma Găngđi, Giaoaháclan Nêru và những nhà lãnh đạo khác trong cuộc đấu tranh vì tự do cho nhân dân. Nét tương đồng giữa những ý tưởng và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ mãi mãi gắn chặt mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai nước chúng ta.

 (Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Shri Atal Bihari Vajpayee)

- Những người vĩ đại nhất trong chúng ta là những người đã dũng cảm hy sinh cuộc sống của họ cho nhiều người được tự do, có quyền lực tối cao và quyết định số phận của họ.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là một người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại nhất. Lý tưởng của Người sẽ sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và thế giới. Người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại chỉ mất đi phần thể xác nhưng tâm hồn và lý tưởng của họ sẽ sống mãi. Tôi thực sự biết ơn Người đã khơi nguồn cổ vũ cho chính cuộc cách mạng và cuộc đấu tranh vì tự do của chúng tôi.

 (Tổng thống Cộng hòa Dimbabuê Robert Mugabe)                

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại của Việt Nam và thế giới. Người luôn đấu tranh cho hòa bình. Người là hiện thân của một vị lãnh tụ suốt đời vì nước vì dân, là một chiến sỹ giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị. Người đã đấu tranh vì hòa bình và ổn định thế giới. Hồ Chí Minh vẫn luôn là con người của hòa bình.

 (Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Angiêri Amar Saadani)

- Vinh dự và vinh quang muôn đời thuộc Chủ tịch Hồ Chí Minh bất tử, người cùng nhân dân, Đảng Cộng sản và quân đội của mình đã đánh bại đế quốc Pháp và Mỹ trong cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng, thống nhất đất nước và dựng lên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hùng cường.

Vĩnh biệt người bạn đáng kính, người thầy của các dân tộc, những người Cuba, chúng tôi sẽ thực hiện những lời dạy sáng suốt của Người. 

 (Bí thư Thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro)

 - Gặp đồng chí, từ những phút đầu, người ta thấy ngay tầm cỡ lớn lao về chính trị, đạo đức của Người, sức mạnh và nghị lực của Người. Biết bao nhiêu ý chí gang thép ở con người mảnh dẻ, rất dịu dàng này! Người hầu như không bao giờ nói đến bản thân mình. Sau những lần tiếp xúc với Người, chỉ có thể nhớ mãi mối quan tâm của Người đối với nhân dân, đối với phong trào cách mạng trên toàn thế giới mà Việt Nam cũng như Cộng hòa Dân chủ Đức là những bộ phận không thể tách rời. Gặp đồng chí Hồ Chí Minh, ngay từ phút đầu, không thể không nghĩ rằng trước mắt mình đây là một người bạn lớn, một người cha thân yêu của thế hệ trẻ, một vị lãnh tụ suốt đời chiến đấu không mệt mỏi cho tự do của nhân dân!

(Phrănxơ, Đalem, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Đức, Ủy viên dự khuyết Ban Thường vụ Quốc tế Cộng sản)

- Không một dân tộc nào gây cho tôi ấn tượng như dân tộc Việt Nam - trung thành mà không cuồng tín, mảnh khảnh mà bất khuất, ham muốn hòa bình mà phải tiến hành chiến tranh giải phóng.

Hồ Chí Minh là hiện thân của tất cả những đức tính đó. Có thể đó là điều không lấy gì làm đặc sắc nhưng nỗi đau thương tang tóc ở Việt Nam và trên toàn thế giới là sâu sắc. Người là một biểu tượng vì trước hết Người là người Việt Nam. Và Người là hiện thân của tất cả những đức tính đó bởi vì Người là một nhà cách mạng cộng sản vĩ đại, một nhà lý luận vĩ đại, một con người thực sự vĩ đại, mà vị trí đó có một không hai đã được bảo đảm trong lịch sử.

Cuộc đời và hoạt động của Người thể hiện lòng tin không gì lay chuyển nổi vào nhân dân, vào khả năng của những người đàn ông, đàn bà bình thường, của công nhân và nông dân, của thanh niên và sinh viên có thể vượt qua những trở ngại to lớn nhất, giữ vững lòng dũng cảm và sự trung thành đới với sự nghiệp giải phóng, trước một nước đế quốc hùng mạnh nhất thế giới.

Hồ Chí Minh là một trong những người làm nên lịch sử hiện đại. Sự lãnh đạo nhân dân Việt Nam của Người không chỉ tác động đến lịch sử đất nước mà còn ảnh hưởng đến tiến trình các sự kiện trên toàn thế giới.

Mọi người cộng sản ở khắp nơi đều tự hào về tấm gương của Người. Người kết tinh ở bản thân mình tất cả những gì tốt đẹp nhất có được trong phong trào vĩ đại của chúng ta: Ở Người, nhà cách mạng, nhà yêu nước, nhà nhân đạo chủ nghĩa, nhà quốc tế chủ nghĩa trung thành hòa hợp làm một.

(Giôn Gôlan, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là lịch sử, là người con đồng thời là người cha của cách mạng. Cuộc đời gương mẫu và nếp sống giản dị của Người đã khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Quyết tâm của Người được thể hiện qua những câu nói ngắn gọn, giản dị, trong sáng, chứa đựng lòng dũng cảm và ý chí quật cường của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những điều Chủ tịch nói với chúng tôi và những điều Người nhấn mạnh nói lên quyết tâm của cả một dân tộc, làm chúng tôi hiểu rõ hơn vì sao dân tộc này chiến thắng.

Trong cử chỉ cũng như trong lời nói, không có gì là kiêu kỳ mà chỉ toát ra một niềm tin mãnh liệt ở nhân dân. Hồ Chí Minh là một thợ thủ công biết sử dụng một cách tài tình, khéo léo những nguyên liệu có trong tay để làm nên tác phẩm của mình… Chưa khi nào chúng tôi thấy sự giản dị và vĩ đại lại kết tinh ở một con người như Hồ Chí Minh. Tư tưởng và lời nói của Hồ Chí Minh chứa đựng sự đau thương và khí phách anh hùng của cả một dân tộc đã viết nên những trang sử anh hùng của mình. Nhưng sự dịu hiền tỏa ra từ mỗi cử chỉ, lời nói thì chỉ thấy ở Bác Hồ.

(Xanvađo Angienđê Gốtxen, Chủ tịch Thượng Nghị viện Chilê)

- … Uy tín chân chính của người lãnh đạo, lòng kính trọng chân chính đối với người lãnh đạo thì không thể nào tạo nên một cách giả tạo được. Những cái đó rất tự nhiên xuất hiện ra tùy theo công lao và phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo đó. Trong tấm gương của mình, Lênin và đồng chí Hồ Chí Minh đã biểu lộ rõ điều đó.

(Nôxaca Xandô, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản)

- … Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con của quần chúng nhân dân. Người là hiện thân của sự kết hợp tinh thần dũng cảm, chí khí kiên cường của một con người hành động với sự nhạy cảm tinh tế của một nhà văn hóa lớn. Người là triết gia, chính khách chân chính, là biểu tượng của ý chí không gì lay chuyển nổi của con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là ngọn cờ cổ vũ đối với các dân tộc đấu tranh cho hòa bình và tự do trên toàn thế giới.

(C.Sêkha, Thủ tướng Ấn Độ)

-… Cuộc sống khiêm tốn của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đời hoạt động cách mạng của Người vì tự do, độc lập của Việt Nam là một tấm gương mẫu mực đối với nhân dân Việt Nam và toàn thể nhân loại tiến bộ.

Hình ảnh nhà hoạt động lỗi lạc của Đảng Lao động Việt Nam, người tổ chức và cổ vũ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập và giải phóng Tổ quốc thoát khỏi bọn thực dân Pháp và xâm lược Mỹ sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng chúng tôi…

(Nhóm chuyên gia Liên Xô công tác Việt Nam)

- Tiến sỹ Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ riêng của Việt Nam. Người còn là lãnh tụ của tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Suốt cuộc đời của Người, Người không ngừng chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc và tất cả mọi hình thức người bóc lột người. Vị lãnh tụ vĩ đại và những ký ức về Người sẽ mãi mãi tươi sáng trong tâm khảm chúng tôi.

(Đoàn đại biểu Đảng quốc gia Aoami và Liên minh Aoami (Bănglađét)

- Chủ tịch là ngọn nến lớn đã tự thiêu hủy mình để tự soi sáng cho dân tộc mình và những người bị áp bức. Người là nhà lãnh đạo gương mẫu rất đỗi than yêu và thương tiếc của chúng ta.

(Đoàn đại biểu phụ nữ nước Cộng hòa Angiêri dân chủ và nhân dân)

-… Như tất cả những nhà cách mạng vĩ đại chân chính, Người là xương thịt của nhân dân, Người sống giản dị, khiêm tốn trong sự vĩ đại, một lòng một dạ cống hiến cho hai sự nghiệp cao cả mà Người coi là một: Độc lập, tự do cho Việt Nam, cách mạng xã hội chủ nghĩa cho công nhân và nhân dân bị áp bức trên thế giới.

Rất ít người đã hoặc sẽ làm được như Người, nhưng ai cũng có thể học được ở cuộc đời Người để làm người cách mạng và người dân tốt hơn.

Người sẽ sống mãi trong trái tim, khối óc của tất cả các dân tộc, nhiều người sẽ được sống trong một thế giới tươi đẹp hơn mà Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn để xây dựng.

(Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ôxtrâylia)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những vĩ nhân của nhân loại, những người đã vượt ra ngoài khuôn khổ dân tộc để hiến dâng cho toàn thế giới bằng việc làm chính nghĩa và công bằng.

(Tổ chức đoàn kết nhân dân Á - Phi)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc vào hàng những lãnh tụ nhân dân vĩ đại, những người luôn hòa mình với quần chúng, thể hiện nguyện vọng của nhân dân và dìu dắt quần chúng nhân dân theo mình, tổ chức cuộc đấu tranh của nhân dân vì tương lai tốt đẹp của họ và lãnh đạo cuộc đấu tranh ấy.

Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan truyền khắp thế giới…

(Giáo sư P.I.Bôrixcôpxki, Viện Khảo cổ học thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên Xô)

- Bác Hồ là tiếng thân yêu mà tất cả nhân dân Việt Nam dành để gọi Người. Tiếng gọi đó cũng rất gần gũi trong trái tim của toàn thể loài người tiến bộ, tên tuổi của Người mãi mãi tiếp tục truyền cảm hứng hứng mạnh mẽ không chỉ trong nhân dân Việt Nam - những người mà hôm nay, sau khi đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ mà Bác Hồ đã căn dặn, đang đem hết tâm trí xây dựng nước Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa - mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động và các chế độ bóc lột.

(Đoàn đại biểu Hội đồng Kiểm tra, giám sát Trung ương của Đảng Cộng sản Bungari)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Cả sự nghiệp tận tụy phục vụ cho công cuộc giải phóng dân tộc và xã hội thiêng liêng của nhân dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt ra ngoài biên giới và trở thành di sản quý báu của các dân tộc đang đứng lên đấu tranh cho một tương lai tươi đẹp hơn.

Bác Hồ là ngọn cờ, là biểu tượng, là nguồn cổ vũ và là người dẫn đường của chúng ta. Người luôn luôn sống mãi trong lòng tất cả các dân tộc trên thế giới…

(Đoàn đại biểu quân sự Cuba)

- Người thực sự là một con người của nhân dân, một nhà cách mạng vĩ đại mà đời sống và sự nghiệp sẽ tiếp tục lưu truyền trong nhân dân toàn thế giới. Hàng triệu người với lòng tôn kính đang nhớ lại tình yêu thương của Người đối với nhân dân, với bầu bạn, với muôn loài, với chim muông, với bầy cá, hàng cây, rặng hoa và trên tất thảy là tình yêu hòa bình và tự do.

(Đoàn đại biểu Tổ chức hòa bình và đoàn kết Ấn Độ)

- Hồ Chí Minh, tên người tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp nhất trong tâm hồn, trái tim, ý chí và nhân cách của loài người. Hồ Chí Minh - một con người, một nhà lãnh đạo của dân, do dân và vì dân; một con người đã hòa mình trong nhân dân với niềm tin vô tận đối với giai cấp công nhân và quần chúng lao động.

(Giênoát, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Mỹ)

- Bác Hồ, hình ảnh của Người, của dân tộc Việt Nam, sự nghiệp và tấm gương sáng chói của Người thật vĩ đại đối với tất cả những người cách mạng trên thế giới. Người là hạt giống đã ra hoa kết quả ở những ai đang chiến đấu để thể hiện hết tầm vóc nhân phẩm của mình, ở những nơi bất công đang cần được quét sạch và ở nơi các dân tộc đã được giải phóng đang xây dựng tương lai của mình.

(Đoàn đại biểu Khối xã hội chủ nghĩa nước Cộng hòa Đôminica)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sỹ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm tới cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân Lào, chăm lo vun đắp cho mối đoàn kết bền vững giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, góp phần làm cho sự nghiệp cứu nước của nhân dân Lào giành được thắng lợi to lớn và vẻ vang như ngày nay.

(Điện của Hoàng thân Xuphanuvông)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa nhưng tên tuổi của Người sẽ sống mãi như nhân dân của Người. Đức độ lượng, tính giản dị, tình yêu nhân loại, sự tận tụy hy sinh và lòng dũng cảm của Người sẽ cổ vũ thế hệ mai sau.

(Điện của Thủ tướng Ấn Độ Inđira Găngđi)

- Đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến tất cả cuộc đời tuyệt vời, toàn bộ tài năng của người chiến sỹ cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh vì tương lai tươi sáng của nhân dân mình, vì thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm kiên cường, đức tính giản dị và lòng nhân đạo, đồng chí Hồ Chí Minh đã làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí.

(E.P.Gờladunốp, đăng trong Tạp chí Những vấn đề lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gieo những hạt giống của cuộc đấu tranh của chúng tôi… của cuộc đấu tranh cách mạng ở tất cả các nơi nhân dân đang bị áp bức bóc lột. Người đã thành công trong việc gieo trồng giá trị văn minh nhất, nhân đạo nhất trong tâm trí của mỗi người công dân Việt Nam. Chắc chắn Người cũng là vị lãnh tụ nhân đạo, văn minh, vĩ đại nhất chưa từng có trong thời đại chúng ta.

Với những giá trị văn minh và nhân đạo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi có khả năng động viên toàn thể nhân dân các nước chống lại và chiến thắng mọi đế quốc cho dù chúng mạnh thế nào đi nữa.

(Lailanen Ghêbali, nhà báo Cộng hòa Arập)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chẳng những được nhân dân Việt Nam mà còn được nhân dân thế giới yêu mến và kính phục. Người đã cống hiến đời mình từ thuở thiếu thời cho đến hơi thở cuối cùng cho cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Người luôn luôn đứng về phía độc lập, công lý và phồn vinh của loài người và đấu tranh để thực hiện những mục tiêu đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của nhân dân Việt Nam, nhân dân các thuộc địa, các lực lượng dân chủ và hòa bình thế giới.

(Tổng Bí thư Hội đồng hòa bình Miến Điện)

- "Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là nhân vật cuốn hút tôi? - Vì những phẩm chất và đạo đức của ông. Nói về những đặc trưng nổi bật nhất của ông thì ta thấy ông vừa là nhà mô phạm, vừa là nhà lãnh đạo. Trước hết ông là một người rất nhân đạo, điều đó được biểu hiện trong quan hệ với mọi người, không chỉ với đồng bào mình mà đối với nhân dân toàn thế giới. Điều ông quan tâm trước hết là con người chứ không phải những giá trị giáo điều.

Ngày nay, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới, một thời đại mới với rất nhiều thay đổi lớn lao. Tôi cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh có thể là chỗ dựa lớn nhất cho giới trẻ để dung hòa giữa ảnh hưởng của quan niệm về tự do với sự phát triển vô tổ chức. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta nên nghĩ đến Hồ Chí Minh, coi Người như một tấm gương sáng để soi mình vào mà sửa mình, nhất là giới trẻ.

(Piere Brocheux, nhà sử học, nhà Việt Nam học người Pháp)

- Tên tuổi, hình ảnh và sự nghiệp của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong các thời đại. Cuộc đấu tranh của Người sẽ còn tiếp tục. Ở Người có một cái gì đó không thể chết được và sẽ không bao giờ chết; nó đang được tiếp thụ và ngày càng được tiếp thụ nhiều hơn bởi những thế hệ trẻ, bởi những ai tin tưởng vào con người, vào lòng tự hào, danh dự và lý trí của con người, bởi tất cả những tin tưởng rằng trong tương lai nhân loại sẽ vĩnh viễn thoát khỏi những xiềng xích của đế quốc và mọi hình thức bóc lột.

(Luigi Lônggô, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ý)

- Ngày nay tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh là tượng trưng cho cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh là tiếng gọi chiến đấu đối với các thanh niên cách mạng của chúng tôi chiến đấu cho tự do và chủ nghĩa xã hội.

Trong số những nhân vật vĩ đại của phong trào cộng sản thế giới, đồng chí Hồ Chí Minh nổi bật ở ngay hàng đầu. Cuộc đời của Người, có một không hai trong thời đại chúng ta, đã chấm dứt. Nhưng tên tuổi, tư tưởng và sự nghiệp của Người đã trở nên thần kỳ. Hình ảnh của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong tâm trí của các thế hệ những người cộng sản Áo hiện nay và sau này.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Áo)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu không những của nhân dân Việt Nam mà còn là của tất cả các dân tộc đang đấu tranh chống bọn bóc lột. Người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp của Tổ quốc và nhân dân nước mình, cho sự nghiệp của cách mạng và chủ nghĩa Mác - Lênin. Đối với toàn thế giới, Người cũng là tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống bọn xâm lược. Người mất đi đã để lại một khoảng trống lớn trong những nhà cách mạng ở tất cả các nước, nhưng hình ảnh, tinh thần dũng cảm kiên cường và sự nghiệp của Người sẽ sống mãi trong lòng và trong ký ức của mọi người yêu chuộng tự do và chính nghĩa.

(Randơrianga Rơnê Anxenmơ, Bí thư thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mangasơ)

- Sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh là một di sản vô giá cho sự nghiệp của toàn thể giai cấp công nhân quốc tế, của toàn thể nhân loại tiến bộ, cho sự nghiệp độc lập dân tộc thực sự, cho nền dân chủ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội.

(Lui Xayăng, Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới)

- Các dân tộc trên toàn thế giới đặc biệt là nhân dân Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, nhất định sẽ tiếp tục con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh mẫu mực của mình cho toàn thể loài người, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh thắng lợi chống sự xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Sự lạc quan, niềm tin tưởng của Hồ Chủ tịch vào thắng lợi rõ ràng đã trở thành một phần không thể tách khỏi niềm tin của cách mạng vào vận mệnh của loài người.

(Ban Thư ký thường trực tổ chức đoàn kết ba châu)

- Sự nghiệp lịch sử mà đồng chí Hồ Chí Minh suốt đời thực hiện làm cho đồng chí trở thành bất tử. Hình ảnh đồng chí còn đời đời in sâu trong tâm trí nhân dân cách mạng trên toàn thế giới.

(Phốtxơ Phơrăngxoa, Ủy viên thường vụ Ban Thường vụ Ủy ban liên minh Camơrun)

- Chúng ta được tiếp xúc với một người, người ấy là một phần lịch sử của Châu Á. Ngoài gặp gỡ một con người vĩ đại, chúng ta không chỉ được tăng thêm về sự hiểu biết mà chúng ta còn lớn lên về tầm vóc. Được gặp Người ấy, một con người từng trải khiến chúng ta trở nên tốt hơn.

..

Thật là điều hân hạnh được gặp con người vĩ đại và có sức hút mãnh liệt đối với chúng ta. Mặc dầu trong thế giới ngày nay còn có khác biệt và xung đột, nhưng được gặp Bác Hồ, chúng ta thật sự sung sướng được thấy lòng tốt của con người… tình cảm, lòng nhân ái sẽ vượt qua tất cả.

(Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ P.J.Nêru)

- Tấm gương yêu nước, sự hy sinh cao cả của Người là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Di sản của Người sống mãi và tiếp tục là nguồn cổ vũ cho hàng triệu con người trên thế giới, những người luôn coi trọng tự do, bình đẳng thật sự giữa các dân tộc, không phân biệt màu da, đẳng cấp hay tôn giáo. Khi chúng tôi nghĩ về Hồ Chí Minh - chúng tôi lại nghĩ về người cha của dân tộc mình - Mahátma Gandhi. Họ đã để lại dấu ấn không phai mờ không chỉ trong lịch sử của đất nước mình mà còn trong lịch sử của nền văn minh hiện đại của nhân loại.

(Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ K.Venkata Raman)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là tấm gương bền bỉ và quả cảm trong nỗ lực đưa những lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản vào thực tiễn. Việc đồng chí đồng nhất lý tưởng cộng sản với sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam là bài học vĩ đại đối với tất cả những người cách mạng.

(Jorge Insunza, Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Chilê)

- Tư tưởng, đạo đức, ý chí kiên cường và lòng yêu nước phi thường của Bác Hồ luôn trong tôi và còn là bài học cao quý.

Nhân dân Việt Nam có may mắn đặc biệt là có được nhà lãnh đạo như thế và cả dân tộc luôn luôn có những người lãnh đạo như thế.

(Bernard Zadi Zaourou, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Cốtđivoa)

- So với những lãnh tụ cộng sản khác của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh phải được coi như một trong những người ít bị gò bó nhất bởi hệ tư tưởng cộng sản. Thiên tài của ông thể hiện ở óc thiết thực, ở cách thức kết hợp kinh nghiệm lịch sử Việt Nam, nghệ thuật hùng biện chống thực dân, lề lối tổ chức gần như theo kiểu Lênin, lòng kiên nhẫn phi thường với một phong ách ứng xử bình dị ẩn chứa óc tinh tế và trí thông minh vĩ đại. Mục tiêu của ông và của Việt Minh, tổ chức của ông, là một nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

(Rôbớc S.Mắcnamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ)

- Hồ Chí Minh đã chứng minh sự liên quan chặt chẽ giữa cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc. Mỗi bước đi của Người, mỗi việc làm của Người đều chứng minh điều đó. Người đã thành công trong việc đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ duy nhất "không có gì quý hơn độc lập, tự do".

(Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pêru)

- Chỉ có thể xác của Người là thác đi bởi vì tấm gương cao đẹp về con người toát lên tinh thần Hồ Chí Minh sẽ tồn tại mãi mãi trong tương lai.

Cuộc đời phong phú của Hồ Chí Minh cho thấy danh hiệu vẻ vang làm người cách mạng chỉ xứng đáng với ai chiến đấu không sợ nguy hiểm và hy sinh trong những hoàn cảnh nhất định, nhất là trong buổi ban đầu người cách mạng phải biết đương đầu với thất bại, giữ được ý chí và niềm tin để tiếp tục đấu tranh.

Bài học sáng ngời mà di huấn của Hồ Chí Minh để lại là bằng chính tấm gương của mình về chủ nghĩa anh hùng, tinh thần quên mình và sự giác ngộ.

(Carlos Fonseca Amador, lãnh tụ cách mạng Nicaragoa)

- Cụ Hồ Chí Minh mất đi không có nghĩa là cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc đã kết thúc, mà đó mới chỉ là mở đầu cho cuộc đấu tranh mà thôi. Người đã trao lá cờ đang phấp phới bay cho người sau không thể lùi bước. Cụ Hồ Chí Minh vẫn sống mãi. Người đã vạch ra con đường cho cách mạng thế giới nhằm đánh bại chủ nghĩa đế quốc để giải phóng dân tộc.

Cụ Hồ Chí Minh mất đi, những người cách mạng đã tăng thêm ý chí cách mạng, thổi bùng ngọn lửa cách mạng lên thiêu cháy chủ nghĩa đế quốc để vĩnh biệt Người, người thầy lãnh tụ của mình… Cụ Hồ Chí Minh, Người nằm đó, Người vẫn lắng nghe tiếng súng cách mạng vang lên ở khắp nơi.

(H.Ali Muhaxan, nhà báo Nam Yêmen)

- Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những cuộc chiến đấu mà dân tộc đó phải trải qua, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ những điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh với cuộc sống chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ý)

Đức Lâm (tổng hợp)


 - Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Người dẫn dắt nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh kiên cường vì sự nghiệp giải phóng đất nước, một nhà yêu nước nồng nhiệt và cũng là một lãnh tụ xuất sắc của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

(Đoàn đại biểu Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới)

- Tôi đã gặp nhiều nhà lãnh đạo Châu Á và Châu Phi nhưng khi gặp Hồ Chí Minh, tôi thấy đó là một người rất ôn hòa. Trong đời tôi, có lẽ tôi chưa gặp một người nào lại tìm mọi cách để tránh đổ máu như ông. Tôi tin là Hồ Chí Minh cố gắng tránh chiến tranh, tránh những xung đột quân sự và khao khát giải quyết mọi xung đột bằng con đường hòa bình. Tôi nghĩ rằng: Ông vừa là một nhà cách mạng vừa là một người yêu chuộng hòa bình.

(Jean Lacouture, nhà báo, nhà sử học Pháp)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người cùng chính đảng của mình dẫn dắt nhân dân Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập và xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin bách chiến bách thắng.

(Đamien Naamê, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Xiri)

- Sự nghiệp đáng kính của Người là tấm gương quý đối với các thế hệ sau. Sự hy sinh cao cả vì độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia của ngài Hồ Chí Minh là hiếm có trên thế giới. Cuộc đấu tranh kiên cường đó đã mang lại chiến thắng vang lừng cho nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp của Người là kỷ niệm hân hoan đáng tự hào và mãi mãi ghi sâu vào tâm trí của nhân dân các dân tộc.

(Savát Sirikômát, Nghị sỹ Quốc hội Thái Lan)

- Trọn đời mình, đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ nổi bật ở hàng đầu trong phong trào công nhân quốc tế. Đồng chí Hồ Chí Minh chưa bao giờ đi chệch khỏi các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội và đồng chí xứng đáng với vị trí bên cạnh các vị lãnh tụ vĩ đại mẫu mực của phong trào công nhân là Mác, Ăngghen, Lênin. Lòng trung thành của đồng chí với những nguyên tắc làm cơ sở cho hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là một tấm gương cần phải cấp bách noi theo đối với tất cả những ai mong muốn thấy độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên toàn thế giới.

(O.R.Tambô, quyền Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi Adania)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hòa bình của mọi người ở khắp nơi trên thế giới, sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội Phục hưng Arập)

- Hồ Chí Minh thuộc đội ngũ chiến sỹ cách mạng chân chính, xuất sắc của chủ nghĩa Lênin. Những chiến sỹ thuộc đội ngũ này chẳng những tiếp thu và thực hiện học thuyết Lênin vĩ đại trong thực tế mà còn bằng phẩm chất cá nhân của mình, bằng tấm gương của cuộc đời mình thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ của tư tưởng cộng sản. Một nhà báo đã hỏi Xanvađo Agienđê, người con quang vinh của nhân dân Chilê: "Ba đức tính nào của những nhà hoạt động chính trị mà Ngài muốn có và Ngài sẽ lấy ai làm gương?". Aghenđê trả lời: "Liêm khiết, nhân đạo và vô cùng khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

(Epghênhi Cabêlep, trích trong "Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại")

- Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về sự phục vụ không mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân lao động.

(Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô)

- Sự cống hiến của Người vào sự nghiệp cách mạng và bước đi của phong trào quốc tế vì hòa bình dân chủ, độc lập dân tộc và vì nhân dân, không thể nào quên trong tâm trí nhân dân Việt Nam và toàn thể nhân loại tiến bộ,

(Đại sứ nước Cộng hòa hồi giáo Pakixtan)

- Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng mang tầm vóc quốc tế. Theo tôi, ông đã xây dựng tư tưởng của mình dựa trên nhiều nền văn hóa và cách ông nhìn nhận thế giới mang tính toàn cầu...

Hồ Chí Minh đại diện cho những nhân vật chủ chốt của thế kỷ XX trong việc tìm kiếm cho quốc thể: Một là độc lập dân tộc và hai là công bằng xã hội và kinh tế. Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đại diện cho hai dòng tư tưởng hiện đại hơn bất cứ một nhà lãnh đạo nào khác trong thời đại bấy giờ. Có những người đại diện cho lực lượng quốc gia nhưng lại không chú trọng đến công bằng xã hội. Có những người được công nhận là cố gắng hỗ trợ người nghèo nhưng lại không chú trọng lắm đến vấn đề dân tộc.

Do đó, tôi cho rằng: Hoạt động của Hồ Chí Minh đã kết hợp được cả hai dòng tư tưởng tiến bộ ấy. Thiên tài của Hồ Chí Minh là ở chỗ đã kết hợp được những giá trị của phương Tây với những giá trị của chủ nghĩa xã hội vào xã hội Việt Nam, mà ở một khía cạnh nào đó, đã thực sự đạt được một số điểm tốt”.

Ông có khả năng thu hút được nhiều nhất sự đồng cảm của thế giới dành cho cách mạng Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh mà Mỹ vẫn gọi là "chiến tranh Việt Nam" thì phần lớn mọi người trên thế giới vẫn đồng cảm với cách mạng Việt Nam hơn là với Mỹ và đồng minh Sài Gòn.

Tôi phải nói rằng đây là tính cách độc lập nhất của Hồ Chí Minh. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng các bạn vẫn phải cần đến khả năng đồng cảm này của ông: Khả năng làm cho người ta cảm thấy Hồ Chí Minh hiểu được họ và họ hiểu được ông là người bạn của họ. Khả năng này đã đem lại thuận lợi cho ông và cho cách mạng Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Theo tôi, bất kỳ ai cũng nhận ra rằng bằng cách đưa chủ nghĩa Mác - Lênin đến với người dân Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội, lý tưởng của ông đã được những người Việt Nam thuộc các tầng lớp khác nhau chấp nhận, là nhờ khả năng đồng cảm đó. Chính vì vậy, ông được mọi người dân gọi là Bác Hồ và điều này đem lại cho ông sự ủng hộ của mọi người Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rõ ràng, trong thực tế, Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự tự do, lòng tự trọng và tính độc lập. Tính cách đặc biệt nhất của Hồ Chí Minh là lòng nhân đạo và sự cảm thông. Hồ Chí Minh là người có thể giao lưu với hầu hết tất cả mọi người, có thể thuyết phục được tất cả mọi người rằng ông hiểu họ và hiểu những vấn đề còn ngăn cách giữa hai bên.

Hồ Chí Minh là một con người thực tế. Tính thực tế này được biểu hiện trong câu nói của ông: Hôm nay, chúng ta chỉ có thể đi được đến đây; ngày mau, chúng ra sẽ tiến xa hơn. Theo tôi, thông điệp chính trị này rất hiệu quả. Nhưng đáng tiếc là nhiều lãnh tụ của các phong trào cách mạng cũng như nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc không hiểu được điều này. Chính vì thế mà tôi mong rằng thông điệp của Hồ Chí Minh sẽ được biết đến nhiều hơn và trở nên hữu ích hơn đối với tất cả mọi người trên đất nước các bạn.

(William Duiker, Giáo sư sử học Mỹ)

- Hồ Chí Minh là người có cơ hội để thể hiện hết mình và đã đóng một  vai trò quan trọng trong một hoàn cảnh quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất am hiểu đất nước và dân tộc mình, một người yêu chuộng hòa bình, một học giả tiến bộ. Người đã chiến đấu và cuộc chiến đấu do Người lãnh đạo đã tạo nên sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam, vì dân tộc này đã chiến thắng. Đây là di sản diệu kỳ nhất mà Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam.

(Bà Dominique de Miscault, Tổng Biên tập Tạp chí “Viễn cảnh Pháp - Việt”)

- Tôi nghĩ Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng tiên tiến, thông thái, là người đưa đường chỉ lối tuyệt vời. Nét nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân đạo: Nó đáp ứng nhu cầu cụ thể của con người và cuộc sống hàng ngày của họ. Người hiểu rõ nhân dân, do vậy tư tưởng của Người không phải là một học thuyết giáo điều mà gắn liền với thực tế.

Đối với tôi, Bác Hồ là Bác Hồ, không có một nhân vật thứ hai như Bác. Đúng là dần dần rồi tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ thay thế tất cả các tư tưởng giáo điều và tôi cho rằng ảnh hưởng này sẽ rất lớn và rất tích cực.

(Philippe Devillers, nhà báo, nhà sử học Pháp)

- Theo tôi, tư tưởng Hồ Chí Minh rất quan trọng, không chỉ cho các nhà nghiên cứu mà cho tư tưởng chung của nhân loại. Tôi cho rằng ông là một trong những nhà tư tưởng, nhà hoạt động quan trọng của thế kỷ XX. Ngày nay, ở phương Tây, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng phải nhấn mạnh giá trị đạo đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tất nhiên cả giá trị chính trị, nhưng hai giá trị này gắn kết với nhau, vì tư tưởng Hồ Chí Minh xoay quanh vấn đề tôn trọng nhân dân, quan tâm đến nhu cầu của nhân dân. Nếu có điều gì cần học từ tất cả những điều Hồ Chí Minh đã nghĩ và đã làm trong suốt sự nghiệp của ông, thì chính là điều đó. Hồ Chí Minh không có những mối bận tâm nào khác ngoài bận tâm chăm lo cho nhân dân. Cũng chính vì thế, ông có thể đồng nhất mình với Tổ quốc, đồng nhất Đảng mình với Tổ quốc trong một khoảng thời gian dài như vậy.

(Alain Rucio, nhà sử học, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam học tại Paris)

- Hồ Chí Minh đã đến châu Phi, vượt Đại Tây Dương đến New York... Nước Mỹ với những con đường cao tốc, những cây cầu... Tất cả đã tác động đến ông như thế nào? Ông đã bị tác động rất sâu sắc khi ngắm Tượng thần Tự do ở bến cảng New York... Một trong những điều làm ông thú vị là các tiểu luận của Jeffeson và Lincolt. Ông biết khá tường tận về nước Mỹ. Ông thuộc lòng bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Sau này, khi viết Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam, năm 1945, ông đã trích dẫn nó.

...

Hồ Chí Minh là nhân vật quan trọng của thế kỷ XX. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ đã thua trận và chính ông đã tìm ra cách đánh bại nước Mỹ - đất nước được coi là hùng mạnh nhất thế giới.

(Staley Karmow, tác giả phim "Việt Nam - một thiên lịch sử truyền hình")

- Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Phong trào hòa bình thế giới đã học được những gì ở Hồ Chí Minh và nước Việt Nam của Người?. Một là, tính chất chống đế quốc của phong trào hòa bình thế giới đã trở nên sắc bén nhờ đứng cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Hai là, đứng bên cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và đứng bên cạnh Hồ Chí Minh, phong trào hòa bình thế giới đã nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết sự gắn bó sống còn giữa cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do, cuộc đấu tranh cho chính nghĩa vì cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Đứng bên cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, chúng ta học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh sự cần thiết phải kết hợp cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới, chống chiến tranh, với cuộc đấu tranh để xây dựng một thế giới mới, trong đó chủ nghĩa đế quốc và đói nghèo vĩnh viễn bị xóa bỏ.

(Rômét Chanđra, Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới)

- Chủ nghĩa Mác là một hệ tư tưởng mà một trong những vẻ đẹp của nó là có thể thay đổi phù hợp với hoàn cảnh mà không hề cứng nhắc. Điều tuyệt vời của chủ nghĩa Mác là nó có thể điều chỉnh linh hoạt những con người khác nhau trên khắp thế giới; họ có thể suy nghĩ về những tư tưởng của Mác, thay đổi chúng, làm mới chúng, đôi khi còn say mê phát triển chúng cho hợp với chính hoàn cảnh của mình và đất nước mình.

Hồ Chí Minh, theo tôi nghĩ, là một trong những người quan trọng nhất đã làm được việc đó. Đó là một người có óc sáng tạo tuyệt vời, một nhà thơ, một chiến sĩ kiên cường và vĩ đại...

Hồ Chí Minh là người vô cùng sáng tạo, ông đã tiếp thu được những yếu tố đẹp nhất của văn hóa truyền thống Việt Nam, của đạo Khổng,... ông hết lòng yêu mến mảnh đất quê hương. Hơn thế nữa, ông đã kết hợp được những điều này với những gì đang diễn ra ở Châu Âu như tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến trình công nghiệp hóa tư bản, v.v..

Đương nhiên, lý thuyết là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác, đó là nghệ thuật thực tiễn hóa lý thuyết của Hồ Chí Minh. Rất nhiều người nói về cách mạng: Người Trung Quốc, người Việt Nam, người Nga, người Cuba... Rất nhiều người Anh cũng nói về cách mạng. Cần có những con người đặc biệt có thể nhìn thấy được dòng chảy đó và chuyển từ lý thuyết thành thực tiễn. Và chúng ta có Hồ Chí Minh, một nhà lý luận, nhà thơ, đồng thời cũng là một nhà thực tiễn.

(Tiến sĩ John Callow, Giám đốc Trung tâm lưu trữ và tưởng niệm Karl Marx ở Luân Đôn)

Đức Lâm (tổng hợp)

Hết

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56912575
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
39178
121027
484013
56912575