Chỉ mục bài viết

 - Hình ảnh cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng thần kỳ, người chiến sĩ lỗi lạc đấu tranh cho quyền tự quyết của các dân tộc và sự phát triển tự do.

(J.B.Titô, Tổng thống Nam Tư)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành người tượng trưng chói lọi của cuộc đấu tranh mà loài người đông đảo đang sát cánh với nhân dân Việt Nam đang tiến hành. Tiếng nói hoạt động của Người và tấm gương vô giá của Người đã vượt qua biên giới các nước, đem lại lòng tin tưởng và dũng khí chẳng những cho đồng bào của Người mà cho cả tòan thể mọi người ở trên thế giới đang hăng hái lao vào cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt chiến tranh xâm lược và xây dựng thế giới hòa bình.

(Ban Thư ký Hội đồng hòa bình thế giới)

- Hồ Chủ tịch, người dẫn đường của những người cách mạng, tấm gương và lòng danh dự trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do sẽ mãi mãi động viên và cổ vũ các dân tộc trên những trận tuyến mới giành tự do hoàn toàn và vĩnh viễn.

(Ôxmani Xienphuêgốt, Tổng thư ký Ban thư ký thường trực Tổ chức đòan kết ba châu)

 - Người đã chứng minh cho thế giới biết rằng một khi chính nghĩa được bảo vệ bằng một lòng dũng cảm vô song và bằng một sự hiểu biết sâu sắc những quy luật của lịch sử thì nó sẽ chiến thắng những vũ khí và quy luật tối tân nhất. Điều đó làm cho cả thế giới khâm phục đồng thời đem lại cho những người bị áp bức một nguồn hy vọng vô biên.

(J.Noócman, Tổng thư ký Hội Luật gia dân chủ quốc tế)

- Cuộc đời và hoạt động của đồng chí Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam và Đảng của mình chống ách áp bức thực dân, vì độc lập dân tộc và xã hội và để bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội.

(Xêxláp Vêxếch, Chủ tịch Quốc hội Ba Lan)

- Với lòng yêu nước nồng nhiệt, đồng chí Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời cho cuộc chiến đấu vì sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội, cho cuộc chiến đấu chống lại chính sách nô dịch các dân tộc của chủ nghĩa đế quốc, vì tự do và độc lập của Tổ quốc Người, vì sự nghiệp hòa bình và hợp tác quốc tế.

 (Xtêphan Vôitếch, Chủ tịch Quốc hội Rumani)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng chói cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập và tự do ở Châu Á, Châu Phi, Mỹ Latinh.

(Khămxúc Keola, Ủy ban liên minh lực lượng trung lập yêu nước Lào)

- Người là một trong những lãnh tụ cách mạng vĩ đại của thời đại chúng ta và một người thầy chân chính của nhân dân, vì vậy chúng tôi quyết định lấy tên vĩ đại của Người đặt cho một trong những căn cứ đã được giải phóng ở trong nội địa Êritơrê của chúng tôi để tưởng nhớ tới anh linh vĩ đại của Người. Chúng tôi quyết tâm đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa chống chủ nghĩa đế quốc và đoàn kết chặt chẽ hơn nữa giữa các dân tộc đang chiến đấu.

(Ôsman Xabêxêbê, Tổng Bí thư Mặt trận giải phóng Êritơrê (Êtiôpi))

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn, suốt đời hy sinh cho hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên thế giới còn rên xiết dưới ách thống trị của bọn thực dân, đế quốc.

(Amincan Cabơran, Tổng Bí thư Đảng châu Phi vì độc lập của Ghinê và Cáp Ve)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là người con vĩ đại nhất của tất cả các dân tộc bị áp bức ở Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latinh.

(Môhamét Xale Ápđala, Bí thư phụ trách về thông tin và chỉ đạo Ban Chấp hành mặt trận giải phóng dân tộc Sát)

- Trọn đời mình, đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ nổi bật ở hàng đầu trong phong trào công nhân quốc tế. Đồng chí Hồ Chí Minh chưa bao giờ đi chệch khỏi các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội và đồng chí xứng đáng với vị trí bên cạnh các lãnh tụ vĩ đại mẫu mực của phong trào công nhân là Mác, Ăngghen, Lênin. Lòng trung thành của đồng chí đối với những nguyên tắc làm cơ sở cho hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là một tấm gương cần phải cấp bách noi theo đối với tất cả những ai mong muốn thấy độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên toàn thế giới.

(O.R.Tambô, quyền Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi Adania)

 - Hồ Chí Minh, người chiến sĩ dũng cảm đã giải phóng dân tộc mình khỏi một thế kỷ đô hộ thực dân, bằng sự lãnh đạo khôn khéo và quyết tâm vững chắc. Người là một trong những động lực đầu tiên của phong trào chống thực dân thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai ở Châu Á và là một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng nhiều nhất của các dân tộc ở thế kỷ XX.

...

Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi Trái đất này.

(TS.M.Atmét, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Người không phải là một nhà dân tộc hẹp hòi, mà có những tình cảm lớn đối với mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là những người nghèo, những người bất hạnh và bị áp bức... Người không buộc tội nhân dân Pháp hoặc nhân dân Mỹ mà chỉ lên án chính quyền thực dân, đế quốc của họ.

(T.N.Caun, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh trước hết là biểu tượng của cuộc chiến tranh thiêng liêng của dân tộc Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân. Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hội tụ, nhờ đó Mặt trận đoàn kết dân tộc, dù gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại đã có thể vượt qua, tiến tới vững mạnh. Chẳng phải ngẫu nhiên, tên Người - Hồ Chí Minh đã trở thành lời kêu gọi đoàn kết đấu tranh.

(W.Lulây, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nếu người Mỹ và người Pháp quan tâm sớm hơn để hiểu những lời kêu gọi của Người, thì họ đã cứu được hàng triệu sinh mệnh và những tài sản vật chất cho họ và cho nhân dân Đông Dương.

(Bécna Đam, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Việc công nhận Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lớn, một lãnh tụ vĩ đại, một nhà văn hóa kiệt xuất là niềm vinh dự của loài người, vì như vậy chẳng những là để trả món nợ tinh thần, mà đồng thời qua đó mà các nhà tư tưởng lỗi lạc thế giới có dịp cùng nhau tưởng nhớ một cách xứng đáng và công nhận nhà cách mạng Việt Nam, người con của nhân loại đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam cũng như của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

...

Một nhân vật tưởng chừng như nhỏ bé là Bác Hồ, đã hiên ngang đứng lên trong sự nghiệp đầy nhiệt huyết bảo vệ dân tộc mình, dẫn dắt dân tộc mình và làm sáng ngời lẽ phải và chính nghĩa. Con người đó, người anh hùng chân chính đó là của Việt Nam và của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

(Macxêla Lômbacđô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quý báu vào việc phát triển luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Sự sáng tạo trong quan điểm về đấu tranh giải phóng dân tộc của Người là xác định sự thống nhất chặt chẽ giữa tính dân tộc và tính quốc tế, giữa tính giai cấp và tính nhân loại.

(L.Ôgungiêran, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)                                                                    

- "Vấn đề dân tộc" không còn là một khái niệm suông của phong trào cách mạng nữa mà đã mang lại một sức sống mới, một sức mạnh đấu tranh của bản thân mình như Lênin đã dự đoán về khả năng thắng lợi của một dân tộc yếu bị áp bức đối với một kẻ địch mạnh và những kỳ tích của họ. Hồ Chí Minh cuối cùng đã thực hiện được những khả năng và kỳ tích ấy và đã đặt việc giải phóng dân tộc vào quỹ đạo của lịch sử chứ không phải chuyện thần thoại. Hồ Chí Minh, lần đầu tiên đã mang tới một hệ tư tưởng và hành động của giải phóng dân tộc.

(Saitôghen, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Tinh thần dũng cảm, kiên trì, sự sáng suốt và lòng nhân đức cao cả của Người đã làm cho Người không những trở thành vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà còn là một tấm gương sáng đối với toàn thể thanh niên thế giới.

(Ban Thường vụ Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới)

 - Người là một chiến sĩ dũng cảm và một nhà lãnh đạo lỗi lạc cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Người đã biết cách làm cho rất nhiều bè bạn khắp năm châu, nam cũng như nữ, đứng về phía cuộc đấu tranh chính nghĩa của các bạn. Người mất đi làm cho biết bao người trên thế giới mất đi một người bạn giàu lòng nhân đạo, luôn luôn chú ý đến cuộc đấu tranh mà họ đang tiến hành vì hòa bình, công lý và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

(Xêxin Huygien, Tổng thư ký Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế)

 - Đức tính của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kết hợp trí thông minh, óc sáng suốt và lòng nhân đức cộng với nghị lực kiên cường và đức tính khiêm tốn hiếm có. Là hiện thân của những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc, lòng yêu nước thiết tha của Người được kết hợp một cách hài hòa với tình đòan kết quốc tế hết sức nồng nhiệt. Là một người nhân đạo chân chính của thời đại chúng ta suốt hơn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận tụy cống hiến không mệt mỏi, có hiệu quả cho một sự nghiệp, luôn luôn chiến đấu chống áp bức, đứng hàng đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới và chủ nghĩa đế quốc để tạo khả năng giải phóng hòan tòan Tổ quốc của Người và xây dựng một xã hội phục vụ con người, giải phóng các dân tộc khác và xây dựng một nền hòa bình thật sự cho thế giới.

(Ban Thư ký Hội đồng hòa bình thế giới)

- Sự lạc quan, niềm tin tưởng của Hồ Chủ tịch vào thắng lợi rõ ràng đã trở thành một phần không thể tách rời niềm tin của những người cách mạng vào vận mệnh của loài người.

(Ôxmani Xienphuêgốt, Tổng Thư ký Ban thư ký thường trực Tổ chức đoàn kết ba châu)

 - Thân thế của Người, chói sáng tình nhân đạo cao cả, đã đem lại cho thế giới lòng tôn kính vô biên đối với Người, ngay cả trong hàng ngũ kẻ thù.

...

Là một nhà nhân đạo vĩ đại, Người yêu chuộng hòa bình, một nền hòa bình trong độc lập và tự do, cần thiết cho hạnh phúc của con người.

(J.Noócman, Tổng thư ký Hội Luật gia dân chủ quốc tế)

- Tấm gương cách mạng ngoan cường, sự vĩ đại của Người trên phạm vi thế giới kết hợp với đức tính khiêm tốn đáng khâm phục, không thể phai mờ trong tâm trí mọi người nam cũng như nữ trên thế giới, nhất là trong giờ phút quyết định này đối với nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị thống trị.

(Agôxtinhô Netô, Chủ tịch Ban lãnh đạo Phong trào nhân dân giải phóng Ănggôla)

- Một chiến sĩ đấu tranh bền bỉ cho chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ, một nhà yêu nước vĩ đại và một nhà chính trị lỗi lạc, một người kiên trì đòan kết các lực lượng dân chủ và hòa bình, vị lãnh tụ anh hùng và thần kỳ của cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do của Việt Nam.

(Nhóm thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ trong Quốc hội Italia)

- Trí thông minh, sự sáng suốt, sự nhìn xa trông rộng và tinh thần dũng cảm của đồng chí Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, là những điều cả thế giới đều biết.

(Phốtxơ Phơrăngxoa, Ủy viên thường vụ Ban Thường vụ Ủy ban lâm thời Liên minh Camơrun)

- Người đã giữ vững, không hề suy chuyển các nguyên tắc cách mạng trong những giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng Việt Nam.

(J.R.D.Sikêrêma, Quyền Chủ tịch Liên hiệp nhân dân Phi Dimbabuê)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

55515094
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
27319
143778
334995
55515094