Chỉ mục bài viết

 - Sự nghiệp vô tư và quên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập và thống nhất của Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ nay đã làm cho Người trở thành không những là người cha của dân tộc mà còn là nhà kiến trúc sư nổi tiếng của thế giới đã thoát khỏi chủ nghĩa thực dân. Ở trong nước, người ta không còn nghi ngờ gì nữa về vai trò lãnh đạo của Người và việc Người được toàn dân yêu mến. ở ngoài nước, Người tượng trung cho cuộc đấu tranh cho độc lập của các dân tộc nhỏ bé trong một thế giới bị những nước lớn thống trị. Có rất ít vị đứng đầu Nhà nước mà sự qua đời của mình đã gây ra nỗi đau buồn trên khắp năm châu. Bản thân tôi cảm thấy sự đau xót này vì tôi khâm phục Người.

(Nhà bác học Anh Béctơrăng Rútxen)

- Sức mạnh vô dịch của sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã kết hợp chặt chẽ công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam với công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Thật vô giá là sự cống hiến của Người vào việc thành lập Đảng mácxít - lêninnít đứng vững trên những lập trường của giai cấp.

Tất cả những sự kiện quan trọng trong lịch sử đương kim của chúng ta không tách rời tên tuổi vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Igô Nôvicốp, đại diện Đại sứ quán Liên Xô phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Tháng Mười)

- Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ vì là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi Trái đất này.

(M. Átmét, Giám đốc UNESCO khu vực Châu Á)

- Đồng chí Hồ Chí Minh mất đi, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới cũng mất đi một lãnh tụ có những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, mất một người thầy lỗi lạc đã đào tạo nên những nhà lãnh đạo kiên quyết có đủ phẩm chất để lãnh đạo nhân dân mình tiến hành cuộc chiến đấu gương mẫu vì tự do, hòa bình và chủ nghĩa xã hội chống lại cuộc xâm lược đế quốc xấu xa nhất trong thời đại hiện nay.

(Nátxa, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gioócđani)

- Trong một phần tư thế kỷ cho đến khi qua đời, Hồ Chí Minh đã ở vào trung tâm cuộc chiến đấu sau khi giành được độc lập; trong một phần tư thế kỷ khác trước đó, Nguyễn Ái Quốc đã ở vào trung tâm sự tiến triển cần mẫn và cần thiết nhờ đó Việt Nam đã là nước đầu tiên bẻ gãy cái mắt xích của hệ thống thuộc địa thế giới. Với cuộc đời và sự nghiệp của mình, hai gương mặt đó đã hợp thành con người mà hôm nay chúng ta tỏ lòng tôn kính trong sự tưởng niệm mà không một sự kiện mới nào có thể làm lu mờ.

(Nhà sử học Italia Tagliazucchi Perugia)

- Thế giới ngày nay đang trải qua một cơn khủng hoảng, khủng hoảng về tâm lý. Cái cần bây giờ là tiếp cận hòa bình hữu nghị và tình bạn. Tiến sĩ Hồ Chí Minh là biểu hiện cho sự tiếp cận đó.

(Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Neru)

- Đồng chí Hồ Chí Minh sẽ sống mãi với nhân dân Goađơlúp, những người đã biết rất rõ rằng đồng chí là người chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, nhà yêu nước đã cống hiến cả đời mình để bảo vệ một cách kiên cường, hòa bình và tự do nhằm bảo đảm độc lập và hạnh phúc cho nhân dân nước mình và thế giới.

(Ban Bí thư Đảng Cộng sản Goađơlúp)

- Cuộc đấu tranh vẻ vang của Người trong nhiều năm chống chủ nghĩa đế quốc và đấu tranh cho tự do dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng chí Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn cờ của toàn bộ phong trào cộng sản quốc tế, của hàng triệu nhân dân bị áp bức trên thế giới đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng mình khỏi ách đế quốc.

(Rêđa T.Lắcxen, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nauy)

- Cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh là một thiên thần thoại về cuộc chiến đấu chống đế quốc. Như lúc còn sống Người hằng cổ vũ, cuộc đời Người sẽ tiếp tục cổ vũ các dân tộc trên toàn thế giới trong cuộc chiến đấu giải phóng đất nước.

...

Cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là ngọn đèn pha ngời sáng đối với những người cộng sản ở tất cả mọi nơi. Người đã khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, xây dựng nên một phong trào cộng sản mạnh mẽ ở Đông Dương, tập hợp nhân dân chung quanh Đảng, giáo dục nhân dân tinh thần không sợ sức mạnh của đế quốc và dũng khí tiến hành cuộc chiến đấu liên tục chống đế quốc cho đến lúc giành được thắng lợi, giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế chân chính, và bằng sự hy sinh tận tụy hoàn toàn của Người vì sự nghiệp của nhân dân, Người và Đảng đã được nhân dân yêu mến, tin tưởng và kính trọng...

(Puxpha Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nêpan)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ cách mạng xuất sắc của giai cấp vô sản với tinh thần quốc tế cao cả.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thái Lan)

- Người là tượng trưng cho cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Điển)

 - Cuộc đời của đồng chí Hồ Chí Minh là một trường học đối với toàn thể những người cộng sản, những người dân chủ và những người yêu nước. Cuộc đời đó cổ vũ họ đấu tranh để giành thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Xyri)

- Cuộc đời của Người là một tấm gương cần noi theo trong cuộc đấu tranh chống việc người bóc lột người.

(Xalem Rabaii Ali, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống nước Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ và người chiến sỹ vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho tự do và công lý.

(Ápđen Rátman Êliriani, Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa nước Cộng hòa Arập Yêmen)

- Trong việc vạch ra chiến lược cách mạng để giải phóng Việt Nam khỏi ách đế quốc và thực dân mới, Hồ Chí Minh xem xét đặc thù của tình hình Việt Nam một cách cụ thể nhất. Người đã đưa ra những tư tưởng mới nhất phát triển học thuyết mácxít về cách mạng và khoa học quân sự.

...

Để đối phó với âm mưu của chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận ba cuộc cách mạng và lý luận đó là một cái mốc trong tư tưởng của những người theo học thuyết Mác. Lý luận này nêu rõ ràng chủ nghĩa xã hội có thể được xây dựng không chỉ trong điều kiện hòa bình mà cả trong điều kiện chiến tranh.

(Têshôm Kêbêđe phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống sự thống trị của nước ngoài và của công cuộc xây dựng một đất nước thống nhất và phồn vinh. Người đã đồng nhất cuộc đời của mình với cuộc đời của dân tộc mình qua những hành động cũng như qua tư tưởng và ngòi bút của mình. Là một chiến sĩ không mệt mỏi, kiên trì, Hồ Chí Minh đã bắt đầu tỏ rõ ý chí chống thực dân khi mới vừa bước ra khỏi tuổi thiếu niên.

...

Hồ Chí Minh đã sống hầu như trên khắp các lục địa. Nhạy bén với nỗi đau khổ của người khác, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, Người là tiếng nói và bàn tay của những người "không có tiếng nói".

...

Sự giúp đỡ của Người đối với các nước đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, hành động của Người vì hòa bình giữa các dân tộc, tất cả những cái đó không phải là không đáng kể và cũng không cần phải chứng minh.

(Abu Camara phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Ngày nay, trong phong trào cộng sản, không có nhân vật lịch sử nào có tầm vóc có thể so sánh được với Hồ Chí Minh. Đó là tầm vóc của một con người có phẩm giá mà tên gọi gợi lên một lòng kính trọng bất di bất dịch của không những bè bạn mà cả những đối thủ của Người. Đó là tầm vóc những hoạt động mà với tư cách là nhà cách mạng và nhà chính khách, Người đã được mọi người tôn kính khi còn sống cũng như khi Người mất, không những ở đất nước của Người mà cả trên toàn thế giới.

...

Cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ là bước khởi đầu cho sự sụp đổ của toàn thể Liên hiệp Pháp, tức của đế quốc thuộc địa Pháp... Trong thực tế đó, có sự đóng góp quý báu của người con lỗi lạc của nhân dân Việt Nam - Hồ Chí Minh và những bạn chiến đấu của Người vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị thực dân Pháp áp bức. Họ đã có lòng tin và lòng dũng cảm một mình tiến hành cuộc chiến tranh đó, đồng thời tạo nên phản ứng dây chuyền dẫn đến độc lập cho không những các thuộc địa Pháp mà còn cho các dân tộc khác bị áp bức.

(Lagiơlô Xangô phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nhắc tới lịch sử cuộc đời Hồ Chí Minh, thực tế là nhắc tới lịch sử loài người. Đặc biệt lịch sử đầu thế kỷ XX cho đến khi thế kỷ này kết thúc. Và cụ thể hơn, đó là lịch sử các nhân dân Châu Á chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân phương Tây đã từng được thiết lập ở đây qua nhiều thế kỷ.

...

Người cũng là một người quốc tế nhân đạo và một người của cả nhân loại yêu chuộng hòa bình và hợp tác với mọi dân tộc trên cơ sở tự do, độc lập và hiểu biết lẫn nhau dựa trên bình đẳng phù hợp với phẩm giá của con người.

(Rôexlan Apdungani phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Khó mà mô tả được một nhà văn hóa như Hồ Chí Minh nhưng một phần của những tác phẩm, hành động, những nét đặc biệt, những tư tưởng, lời phát biểu và thành quả của Người sẽ minh họa tính quên mình, tính vững chắc của mục đích, tính kiên định trong bảo vệ mục tiêu, sự trung thành đối với nhân dân và tinh thần bất khuất trong cuộc đời của Người, cuộc đời của một nhà cách mạng, của lòng dũng cảm, tinh thần ham hiểu biết, yêu nước, sự thông thái và trên hết là chủ nghĩa nhân bản của Người... Thế giới tri thức của thế kỷ XX được phong phú hơn bởi Bác Hồ là một phần của thế giới ấy.

...

Thơ là một phần của cuộc đời Người. Các sinh viên văn học phải rất chịu ơn Người vì tập thơ "Nhật ký trong tù" của Người. Điều đáng ngạc nhiên là Người đã diễn tả những tình cảm, suy nghĩ và mong muốn sâu thẳm nhất của mình không phải bằng chữ quốc ngữ, là tiếng Việt được Latinh hóa mà bằng tiếng Hán theo truyền thống của Lý Bạch (701 - 762) và Đỗ Phủ (712 - 770) ở thời Đường. Khả năng hiếm có này làm người ta nhớ lại Giôdép Cônrát, một nhà văn Ba Lan đã trở thành một bậc thầy vĩ đại về văn phong và văn xuôi Anh. Màu sắc của quyền tự do con người và ý nghĩa đạo đức của công lý đã thấm đượm những dòng thơ của Người. Những vần thơ mang ngụ ý tinh tế, dí dỏm của Người được nâng lên bởi sự hiểu biết sâu sắc của một con người hiện đại.

...

Là một nhà giáo, hiền triết và giảng viên, cái đáng quý ở Người là luôn chủ trương liêm chính, tiết kiệm, cần cù, trung thực, chí công và chống bạo ngược, tư lợi. Philíp Đơvilê, một tác giả có uy tín về lịch sử và văn hóa Việt Nam, viết: "Hiển nhiên là Người phản đối mọi bạo lực". Ai biết Người đều thấy rõ tình thương yêu Người dành cho những người dân bình thường ở địa vị yếu đuối thấp hèn và tài làm trung gian hòa giải của Người...

... Nhãn quan văn hóa của Người là bao quát và sâu sắc. Người thể hiện quan điểm của mình trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, lúc là người tổ chức, nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ, nhà viết kịch, nhà thơ, khi là nhà giáo, nhà chiến lược quân sự, lãnh đạo kháng chiến, khi lại là người làm vườn. Di sản Việt Nam và Châu Á phong phú và truyền thống phương Tây ở Người đã tạo nên tất cả các điều đó. Người là một trong số ít người Châu Á lại thân thuộc với cả Châu Á và phương Tây... Người thực sự là một người Châu Á của tất cả các thời đại với ý nghĩa đầy đủ nhất của nó.

...

Ít người Châu Á nào lại được nhân dân yêu mến như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thực sự là thần tượng của nhân dân mình. Hiếm người Châu Á nào lại đóng một vai trò quan trọng như vậy trong việc tạo dựng một dân tộc mới như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cả sự nghiệp của mình, Người luôn xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, vừa bằng những kiến thức uyên bác, kinh nghiệm và tài nghệ của mình, vừa bằng sự tận tâm và liêm khiết, để giành được sự kính trọng và biết ơn của nhân dân.

(Sêraphin D.Quysơn phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Đồng chí là lãnh tụ của phong trào thế giới trong thời kỳ có tính chất bùng nổ nhất. Đồng chí Hồ Chí Minh là hiện thân đầy đủ nhất của lợi ích dân tộc Việt Nam và cũng là một lãnh tụ của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới. Những cống hiến của Đồng chí đối với phong trào cách mạng thế giới và kho tàng tư tưởng mácxít sẽ đời đời sống mãi và sẽ được đời đời quý trọng...

 (Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Mỹ)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã chứng minh một cách sâu sắc rằng khi một dân tộc quyết tâm chiến thắng hay là chết để bảo vệ nền tự do của mình, thì không một kẻ nào có thể nô dịch được, dù kẻ đó là một cường quốc đế quốc chủ nghĩa lớn nhất với toàn bộ sức tàn phá khủng khiếp của nó.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, có tinh thần tận tụy và là thiên tài. Người biết tổ chức nhân dân nước mình, biết truyền cho nhân dân một bí quyết kỳ diệu, giúp cho họ được vững vàng trước những khó khăn và mở ra cho họ một con đường quyết định ngày càng đi đến gần sự giải phóng hoàn toàn.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Cuba)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56910842
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
37445
119294
482280
56910842