Chỉ mục bài viết

 - Nhân loại đã mất đi một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người thầy mácxít - lêninnít xuất sắc mà tấm lòng nhân ái đầy thi vị mong muốn một thế giới tố đẹo có hương hoa tươi thắm và những tiếng vui cười náo nức của các trẻ em đã thấm nhuần vào chủ nghĩa nhân đạo toàn diện của cuộc đời Người đã sống, thấm nhuần vào những việc kỳ diệu mà Người đã làm và sự nghiệp mà trọn đời Người đã phục vụ.

Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn liền với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thỏa mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, nghèo khổ và phân biệt đối xử.

Tấm gương vĩ đại của đồng chí Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh quên mình để phục vụ nhân dân Việt Nam, phục vụ những người lao động trên thế giới và toàn thể loài người bị áp bức sẽ mãi mãi cổ cũ trái tim và dìu dắt tư tưởng của các chiến sỹ hòa bình đấu tranh cho tự do và chủ nghĩa cộng sản.

(Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng sản Mỹ)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc của thời đại chúng ta, đã góp phần hình thành nên lịch sử sinh động và giáng những đòn chí tử vào chủ nghĩa đế quốc.

Cuộc đời của Người - với tư cách là một nhà mácxít - lêninnít chân chính, cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội và nền độc lập của dân tộc mình, đã là một trang bất diệt trong lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế.

(Chủ tịch Tim Bắc, Tổng Bí thư W.Kastan, Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Canađa)

- Cũng như Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong sự vĩ đại của mình. Ngay cả đến kẻ thù tàn bạo nhất cũng phải thừa nhận đạo đức đó của đồng chí. Thế hệ chúng ta được biết nhà cách mạng Việt Nam vĩ đại đó, Người đã chiến đấu chống Nhật Bản, Pháp và Mỹ, Người vẫn luôn luôn vui tươi, lạc quan và không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Châu Mỹ đã biết đặc tính của đồng chí Hồ Chí Minh là không khoan nhượng trước kẻ thù và yêu mến nhân dân đất nước mình và nhân dân các nước khác bị chủ nghĩa tư bản áp bức, bóc lột.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đôminích)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh mất đi không những là một tổn thất đối với nhân dân Việt Nam mà còn là tổn thất đối với tất cả các dân tộc cách mạng tiến bộ trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng thế giới rất được kính trọng trong mọi thời đại.

(Mahabia Pơrasát, Thư ký Hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam)

 - Là mẫu mực xuất chúng về mọi đức tính của con người và mọi đức tính xã hội chủ nghĩa, Người sẽ sống mãi mãi trong lòng chúng ta.

(Vante Phabian, Chủ tịch Tổ chức hoạt động ủng hộ Việt Nam của Cộng hòa liên bang Đức)

 - Người là một lãnh tụ với đức độ không ai có thể chối cãi, xứng đáng với tất cả lòng tôn kính mà mọi người hiện nay bày tỏ với Người.

(Ủy ban Thụy Điển đoàn kết với Việt Nam)

 - Người là một lãnh tụ có tầm của Lênin với khả năng đặc biệt nhằm biến phẩm chất tài giỏi, quên mình, vẻ vang nhất của nhân dân Người thành hành động.

(Giôn Tacơman, Chủ tịch Ủy ban Thụy Điển giúp đỡ Y tế cho Việt Nam)

- Tinh thần cao cả của Người đã khiến cho ngay cả những kẻ thù địch với Người cũng phải kính trọng, khâm phục, và hơn ai hết, Người đã tập hợp được xung quanh tên tuổi của Người những cuộc đấu tranh và những niềm hy vọng của những người bị áp bức trên khắp trái đất, của nam, nữ thanh niên, của tất cả mọi người bất kỳ thuộc tín ngưỡng và lý tưởng nào đã lên tiếng phản đối chiến tranh, bạo lực và chủ nghĩa đế quốc.

(Endo Anhôlétti, Ủy ban Italia đấu tranh cho hòa bình và tự do ở Việt Nam) 

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một trong những người đã làm ra lịch sử hiện đại. Sự lãnh đạo của Người đối với nhân dân Việt Nam không những ảnh hưởng đến lịch sử của dân tộc Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến cả chiều hướng phát triển của những sự kiện trên toàn thế giới.

(Giôn Gôlan, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Anh)

- Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh gắn liền với hàng chục năm đấu tranh cách mạng gian khổ và quang vinh của nhân dân Việt Nam chống thực dân và đế quốc, những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội sau khi đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập ngày 02 tháng 9 năm 1945 và cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ.

 (Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô)

 - Đúng như vậy, Cụ Hồ là "Gioócgiơ Oasinhtơn" của Việt Nam, vì trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Cụ đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi. Nhưng Cụ cũng là "Lênin" của Việt Nam, bởi vì dân tộc Việt Nam mà Cụ đã góp phần giải phóng, - không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục làm một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và đã trở thành ngọn hải đăng soi sáng đường đi cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

... Cuộc đời Cụ Hồ Chí Minh là một tấm gương chói lọi nói lên rằng, trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc quyện với nhau trong cuộc đấu tranh chung, không thể nào tách rời nhau được.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Mỹ, tập II)

- Cụ Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho một mục tiêu duy nhất là "giải phóng Tổ quốc". Nhờ có lòng tin không hề lay chuyển đó, nên những đau khổ, những khó khăn tất nhiên xảy đến trong cuộc đời đấu tranh này đối với Cụ chỉ là những thử thách mà Cụ phải vượt qua bằng bất cứ giá nào, chứ không hề lùi bước, không hề nản lòng. Là một người yêu nước, một nhà triết học, một người vô sản, cuộc sống đối với Cụ chỉ có ý nghĩa trong ngọn lửa đấu tranh và cuộc đấu tranh đó là một cuộc đấu tranh liên tục và thường xuyên...

(Cơ quan Trung ương của Tổng Liên đoàn lao động Angiêri)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại và xuất sắc của dân tộc Việt Nam, đồng thời là nhà hoạt động cách mạng kiên cường và kiệt xuất của phong trào cách mạng thế giới trong thời đại hiện nay.

(Cơ quan Trung ương của Mặt trận Lào yêu nước)

- Chúng ta tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn là vì Chủ tịch là một trong những chiến sĩ tiền phong của chủ nghĩa cộng sản, một trong những người đã tổ chức và phát triển phong trào cách mạng trong khắp năm châu bốn biển.

 (Gioócgiơ Mácse, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp)  

- Nhân dân Việt Nam đã sáng tạo ra bản anh hùng ca này vì họ được cổ vũ bởi lòng quyết tâm giành lại tự do, vì họ được phong trào cách mạng đứng đầu là vị lãnh tụ tài tình, nhà mácxít - lêninnít lỗi lạc - đồng chí Hồ Chí Minh - hun đúc và lãnh đạo.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản mácxít Ấn Độ)

- Vĩ đại trong số những người vĩ đại, lãnh tụ phi thường của một dân tộc phi thường, cuộc đời 79 năm hoàn toàn dành cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã khiến cho Người trở thành một trong những động lực hiếm có, không thể thiếu được của lịch sử.

... Người sớm đi vào cách mạng và do đó Người đã được vinh dự lớn lao là một trong những người đầu tiên làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

...

Hồ Chủ tịch thuộc lớp người vô song khó ai có thể sánh kịp, khó ai có thể vượt hơn. Nhưng với sự kết hợp những đức tính đó, Người cũng là tấm gương mà nhiều người khác có thể noi theo và làm được như Người.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Cuba)

- Đương nhiên, Người không quan niệm mình là trên hết, nên phẩm chất lãnh đạo của Người được phát huy không chỉ do am hiểu lý luận xã hội chủ nghĩa mà còn do bản chất khiêm tốn, giản dị và cởi mở. Nói rõ hơn, Người không bao giờ có tham vọng cá nhân, phù phiếm; Người không cố công để trở thành một nhân vật xuất chúng.

...

Người dịch thơ từ tiếng Trung Quốc và bản thân Người cũng là một nhà thơ lớn. Người sống giản dị không giả dối, không xa hoa. Người hoạt động tự do giữa lòng nhân dân... Người luôn luôn gắn bó với nhân dân mình, rút ra bài học từ những nỗi thống khổ của nhân dân, khâm phục lòng can đảm và ý chí quyết tâm của nhân dân.

(Alan Axbon, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh là người đại diện cao nhất, kiên trì nhất, sáng suốt nhất và chỉ có trong quá trình đó, Hồ Chí Minh mới thể hiện đầy đủ tầm cỡ của mình. Tất cả những ai may mắn gặp Hồ Chí Minh đều ngạc nhiên về sự giản dị của Người. Ngay cả những người không có được may mắn đó và chỉ biết Người qua những bài viết và những sự kiện trong cuộc đời của Người cũng có ấn tượng sâu sắc là ở Hồ Chí Minh, nhà cách mạng và con người không tách rời nhau.

(Pinô Tagơliađúcchi Pêrugia, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh không bao giờ là một nhà độc tài về chính trị mà là người có một ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự lãnh đạo. Người là một người nồng hậu, có khả năng lôi cuốn và thông cảm. Người thiết tha quan tâm đến đồng bào của mình. Người không thay đổi trong suốt cả cuộc đời mình, từ những ngày đầu của cách mạng cho đến khi giữ chức vụ cao nhất là Chủ tịch nước. Người luôn coi mình là một người lính được nhân dân cử ra mặt trận. Ở Người, tình yêu đối với nhân dân là một tình cảm mãnh liệt.

...

Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của một nhà cách mạng, một người nhìn xa trông rộng và một nhân văn vĩ đại. Người đã bình tĩnh, kiên định và kiên trì trong cuộc chiến đấu vì thắng lợi và tự do.

(K.C.Tiagi, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Vì là một nhà văn hóa chân chính mà Người làm cách mạng và làm cách mạng không chỉ giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột mà cái cao quý nhất là để giải phóng con người thóat khỏi nền văn hóa nô dịch và xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa lớn. Cuộc đời hoạt động và sự nghiệp vĩ đại của Người là tấm gương cao đẹp trong sáng về một quan niệm nhân sinh về thế giới, toả sáng chủ nghĩa nhân văn mới, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, những ước mơ lớn của nhân loại. Bởi thế, những tư tưởng văn hóa của Người đến với các dân tộc như một lẽ tự nhiên, có sức cổ vũ sâu sắc mỗi con người, mỗi dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó sâu sắc với dân tộc mình, đồng thời, Người cũng đã dành nhiều tình cảm thắm thiết cho mọi dân tộc trên thế giới.

(Phiêng Xixulát, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh là một trong những vị lãnh tụ cách mạng, mà khi Người còn sống tên tuổi đã được hàng triệu người biết đến, và đã trở thành huyền thoại. Mọi người khâm phục Người, đã nói về Người và mỗi người đều nhận thấy nét đặc trưng nổi bật trong hình ảnh của Người. Inđira Găngđi (Ấn Độ) đã gọi Hồ Chí Minh "là một nhà lãnh đạo mềm dẻo mà vĩ đại và kiên định". Rốtnây Arixmenđi (Urugoay) coi "Hồ Chí Minh là biểu tượng cho sự uyên bác cộng sản chủ nghĩa ở Châu Á". Xanvađo Agienđê (Chilê), vào năm 1971, đã trả lời như sau về câu hỏi của một nhà báo: "Ba phẩm chất của các nhà hoạt động chính trị mà ông muốn có là thế nào?" - Đó là: "Nhất quán, nhân đạo, khiêm tốn cao cả của Hồ Chí Minh". Còn ở Liên Xô, người ta ngưỡng mộ gọi Hồ Chí Minh là "hiệp sĩ cách mạng", và những từ này thể hiện sự khâm phục đối với ý chí sắt đá, lòng dũng cảm bất khuất của người chiến sĩ và đồng thời tính giản dị và nhân đạo của Người.

...

Hồ Chí Minh đã có uy tín to lớn vô hạn trong quần chúng nhân dân Việt Nam. Nhưng cái đó chính là uy tín chứ không phải là sự sùng bái cá nhân đối với những méo mó xuyên tạc và tội ác tất yếu của nó.

(Épghênhi Côbêlép, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Chỉ có Hồ Chí Minh đã luôn luôn nói về quyền bình đẳng của phụ nữ, về giáo dục, tự do ngôn luận, độc lập về kinh tế và quyền của phụ nữ được hưởng các quyền lợi khác như của nam giới. Chỉ Hồ Chí Minh là thấy được rằng phụ nữ đã phải chịu đựng những gánh nặng như nam giới và còn hơn thế nữa.

(Giôxơphin Stenxơn, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- "Nhật ký trong tù" và các bài thơ khác của Hồ Chí Minh trong những hoàn cảnh ấy trở thành những văn kiện giải phóng nghệ thuật và đã có, ngoài sự sống của bản thân nó, một sức sống mãnh liệt riêng ở các nước khác... Về mặt phong cách, đó là những bài thơ "ngắn gọn, tỉnh táo và trong sáng, hoàn toàn cổ điển nhưng biểu lộ những tình cảm và những ý nghĩ của một chiến sĩ ở tuyến đầu của thời đại chúng ta". "Cấu trúc cổ điển của nó phối hợp với sự phong phú về tình cảm và sự nhạy cảm sôi nổi", được biểu hiện bởi tài năng nghệ thuật huyền diệu của Hồ Chí Minh, theo sự chỉ đường của trí thông minh của Người.

...

Dù đi đến đâu, chúng tôi cũng cảm thấy sự hiện diện của tinh thần Hồ Chí Minh, một cụ già dịu dàng, hiền từ, mỉm cười rộng lượng với mọi người. Bởi vì, với tư cách là người cha của dân tộc, Người biết rằng họ sẽ không bao giờ xa rời con đường giải phóng.

...

Nhà thơ vẫn tiếp tục đấu tranh cho nền độc lập đất nước mình cũng như Người vẫn tiếp tục viết nhiều bài thơ nữa. Niềm hy vọng của Người vào tương lai vẫn trong sáng. Như Người viết trong một bài thơ khác: "Kháng chiến thành công ta trở lại/ Trăng xưa núi cũ với xuân này".

...

Ta hãy nhớ thành tựu nghệ thuật đặc biệt của Người để trân trọng ký ức về Người - một bộ phận hữu cơ của lực lượng lao động khổng lồ mà Người đã thực hiện cho những người bị áp bức không những của đất nước mình mà cả các nơi khác trên thế giới. Một người dù có sống hai ba cuộc đời cũng không thể thực hiện được những công việc như thế.

(Vivenxiô Hôx, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Tư tưởng chính trị của Người chịu ảnh hưởng của những nhà tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa lớn ở châu Âu được áp dụng vào một hoàn cảnh châu Á và điều đó đã đem lại cho nó một ý nghĩa thế giới.

(Gônlan, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Điều cần đến là một cuộc nổi dậy về đạo đức, một sự phục hưng mới chống lại quá trình bất ổn định phi nhân tính này - ít nhiều nổi bật khắp thế giới. Ở giữa cơn khủng hoảng này, nhân loại đã sản sinh ra những danh nhân lỗi lạc làm nên thời đại như Lênin, Hồ Chí Minh và Găngđi là những người đã để lại những dấu ấn không thể sai lầm của mình để được tiếp tục theo đuổi những mục đích cao cả trong các biến động của thời cuộc.

...

Hồ Chí Minh không còn với chúng ta theo nghĩa vật chất. Nhưng Người rất gắn bó với chúng ta về mặt đạo lý, tinh thần.

...

Tình thương nhân dân của Người, sự khiêm tốn và giản dị của lối sống của Người là sâu sắc và hồn nhiên.

(Xanti Mauroi, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

68068791
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
4484
47758
80411
68068791